Till innehåll på sidan

Sverige har högst pensionsålder i EU

Publicerad: 2016-03-07

I Sverige börjar man i genomsnitt att ta ut ålderspension vid 64 års ålder. Det är högst ålder av alla länder i EU. De som fortsätter att arbeta trots att de tar ut pension gör det ofta av andra skäl än ekonomiska.

År 2012 var den genomsnittliga åldern då personer i Sverige började ta ut ålderspension 64 år. Jämfört med övriga länder i EU samt Norge, Island och Schweiz var det den tredje högsta åldern för första pensionsuttaget. Endast Norge och Island hade högre pensionsålder med 65 år.

I Sverige var genomsnittsåldern för både kvinnor och män 64 år. I hela EU var genomsnittet 59 år för båda könen. I de flesta länder där pensionsåldern skiljde sig mellan könen hade män högre genomsnittlig pensionsålder än kvinnor. Skillnaden var störst i Kroatien och Slovakien där pensionsåldern för kvinnor var fyra år lägre än för män. De enda länder där kvinnor hade högre pensionsålder än män var Cypern och Storbritannien. Skillnaden var ett år.

Hur stor andel som tog ut pension bland de tillfrågade varierade mellan såväl länder som åldersgrupper. I åldrarna 50–64 år inom EU tog 28 procent ut någon form av pension. I Sverige var andelen betydligt lägre, knappt 14 procent.

I Sverige var fyra av tio sysselsatta

Av dem som tog ut pension i Sverige var nästan fyra av tio sysselsatta, vilket kan jämföras med genomsnittet i EU där två av tio arbetade. I Sverige var det en större andel män än kvinnor som var sysselsatta, 42 procent mot 33 procent. I EU som helhet var andelen lika stor för båda könen.

Av de personer som hade slutat arbeta hade nästan tre av tio velat fortsätta. Det gäller både för Sverige och för EU. Det var en större andel svenska kvinnor än svenska män som velat arbeta längre till skillnad från EU där männen i större utsträckning velat fortsätta arbeta.

De som fortsatt att arbeta efter att de börjat ta ut pension tillfrågades om orsaken till detta. Sverige var ett av fem länder där över 60 procent fortsatte att arbeta av andra skäl än ekonomiska. De övriga fyra var Danmark, Norge, Österrike och Slovenien. Att man fortsatte att arbeta berodde istället på att man hade ett tillfredsställande arbete eller på att arbetet gav sociala kontakter.

För hela EU var motsvarande andel knappt 30 procent. I fem länder – Rumänien, Slovakien, Estland, Litauen och Lettland – låg andelen under 10 procent. I dessa länder fortsätter man i huvudsak att arbeta för att säkra en tillräcklig inkomst antingen nu eller i framtiden.

Genomsnittlig ålder då pension togs ut för befolkning 50–69 år, 2012

Tematisk EU-karta över genomsnittlig ålder då pension togs ut för befolkning 50–69 år, 2012

Knappt 14 procent av svenskarna i åldern 50–64 år tar ut pension

Andel som tog ut pension 2012 i befolkningen 50–64 år efter land och ålder, 2012

Liggande stapeldiagram över andel som tog ut pension 2012 i befolkningen 50–64 år efter land och ålder, 2012

År 2012 tog nästan 28 procent i åldern 50–64 år i EU ut pension. Sverige var ett av de länder som hade lägst andel, knappt 14 procent tog ut pension. Bara Irland och Island hade lägre andel.

Fakta

År 2012 genomförde SCB på uppdrag av Eurostat en tilläggs­under­sökning till Arbets­krafts­under­sök­ning­arna (AKU). Ämnet för tilläggs­under­sök­ningen var över­gången mellan arbete och pension. Det är bland annat intressant för det särskilda EU-målet om till­räckliga och hållbara pensioner.

I under­sök­ningen ingick inte personer som var under 50 år eller över 69 år och inte heller personer som under lång tid varit utanför arbets­mark­naden. Resultaten av under­sök­ningen ger därför ingen hel­täckande beskriv­ning av alla pensionärer. Vidare är ländernas pensions­system organiserade på olika sätt och i denna artikel finns inte utrymme att beskriva vilka skillnaderna är.

Den ålder som redovisas anger ålder för första pensions­uttag, alltså inte vid vilken ålder man slutar att arbeta. Många slutar att arbeta i samband med att de tar ut sin första pension, men det är också många som fort­sätter att arbeta samtidigt som de tar ut pension.

Det är den person som svarar på frågorna som själv avgör om ersätt­ningen ska betraktas som pension, men ersätt­ning i pengar (ej lön) måste vara regel­bunden och åter­kommande. Avgångs­vederlag och mindre uttag i syfte att erhålla pensionärs­rabatter på kollektiv­trafik, museum med mera inkluderas inte.

Kontakt

E-post
aku@scb.se

Etiketter