Till innehåll på sidan

E-handel allt viktigare för svenska företag

Publicerad: 2017-05-23

Allt fler företag säljer varor och tjänster över nätet. Sverige är ett av de länder i Europa där e-handel är mest utbrett. Mest vanligt är det inom transportbranschen. Varor och tjänster som inte är anpassade för e-handel är fortfarande ett problem.

Undersökningen It-användning i företag är en årlig undersökning som är gemensam för EU:s medlemsländer. Den visar att 21 procent av svenska företags omsättning kom från e-handel under 2016 jämfört med 18 procent 2010. Det är högre än EU-genomsnittet som låg på 16 procent 2016.

Irland, Belgien och Tjeckien är de länder där företagen redovisar högst andel av omsättning från e-handel, över 30 procent. Där har andelarna också ökat kraftigt under de senaste åren, speciellt i Belgien, där e-handeln 2010 inte stod för mer än 18 procent. Länder som inte har kommit lika långt är bland annat Rumänien och Grekland där e-handeln 2016 utgjorde omkring 5 procent av företagens omsättning.

Andel av omsättning från e-handel, 2016 jämfört med 2010

10 anställda eller fler. Referensperioden är föregående kalenderår.

Diagram: Andel av omsättning från e-handel, 2016 jämfört med 2010

Källa Eurostat, SCB

Stora företag använder mer e-handel än små

I Sverige är det vanligast med e-handel bland stora företag, med över 250 anställda. Dessa företag redovisar att 28 procent av omsättningen kommer från e-handel medan företag med 10–49 anställda uppger att e-handeln utgör 10 procent.

Det är framförallt bland företag i branscherna transport- och magasineringsföretag, tillverkningsindustri och handel som e-handel är viktig för omsättningen.

I byggindustrin och bland fastighetsbolag och förvaltare är omsättningen från e-handel lägst.

Andel av omsättning från e-handel 2016, 10 anställda eller fler

Referensperioden är föregående kalenderår.

  Andel %
Totalt (SNI 10–63, 68–74, 77–82, 95.1) 21
Antal anställda  
10–49 anställda 10
50–249 anställda 20
250 eller fler anställda 28
Bransch  
Tillverkningsindustri (SNI 10–33) 29
Energi och återvinning (SNI 35–39) 5
Byggindustri (SNI 41–43) 4
Handel; serviceverkstäder för
motorfordon (SNI 45–47)
22
Transport- och magasinerings-
företag (SNI 49–53)
38
Hotell och restauranger (SNI 55–56) 16
Informations- och kommunikations-
företag (SNI 58–63)
13
Fastighetsbolag och förvaltare (SNI 68) 5
Andra tjänsteföretag
(SNI 69–74, 77–82, 95.1)
17
IKT-sektorn (SNI 26.1–26.4, 26.8,
46.5, 58.2, 61-62, 63.1, 95.1)
24
Region  
Stockholm 23
Östra Mellansverige 16
Småland med öarna 11
Sydsverige 25
Västsverige 24
Norra Mellansverige 7
Mellersta Norrland 15
Övre Norrland 17

Källa: SCB

Varor och tjänster som inte lämpar sig för e-handel

I undersökningen ställs frågor om vilka hinder företagen ser för att öka användningen av e-handel. Bland företagen inom byggindustrin anser till exempel 23 procent att omsättningskostnaderna för att börja sälja via en webbplats eller app är för höga i jämförelse med vinsten.

Knappt hälften av företagen uppger att företagets varor eller tjänster inte lämpar sig för e-handel vilket också anses vara det största problemet för att komma igång med e-handel. Byggbranschen är här följt av informations- och kommunikationsföretag och andra tjänsteföretag de branscher som i högst utsträckning anser att deras verksamhet helt enkelt inte passar för webbförsäljning.

Begränsningar för e-handel

Diagram: Begränsningar för e-handel

Källa: It-användning i företag, SCB 2016

Det går även att se skillnader mellan större och mindre företag, där företag i storleksklassen över 250 anställda inte upplever problem med webbförsäljning i samma utsträckning som de mindre företagen gör.

It-säkerhet och problem med lagstiftning är områden som inte i lika stor utsträckning ses som hinder för webbförsäljning bland svenska företag. Högst andel som gör det finns inom Fastighetsbranschen, där 15 procent har uppgett It-säkerhet som ett hinder och 17 procent ser problem med lagstiftning.

Svenska privatpersoner flitiga att handla på internet

Konsumtionen via e-handel har ökat under de senaste åren. Lite över hälften av alla medborgare i EU som använder internet har under de senaste 12 månaderna handlat något online. Sverige ligger en bit över genomsnittet. Jämför man utvecklingen inom Europa är Sverige ett av de länder där e-handel kom igång tidigt och andra länder börjar nu komma ifatt. Speciellt har e-handel ökat under de senaste åren i Sydeuropa och Östeuropa. Estland är det land som har ökat sin andel mest, från 23 procent till 56 procent mellan 2012 och 2016. Estland har gjort stora statliga satsningar på ökad tillgång till internet för privatpersoner och olika e-tjänster för sina medborgare. Det kan ha bidragit till ökningen.

Handlat online som privatperson under de senaste 12 månaderna

2016 jämfört med 2012, 16–74 år

Diagram: Handlat online som privatperson under de senaste 12 månaderna

Källa: Eurostat

Leveranstiden och oklara rättigheter vanliga problem

Det vanligaste problemet privatpersoner upplever är en längre leveranstid än vad som har utlovats när de har handlat online. Det är ett problem som är vanligare bland yngre personer. I åldern 16–44 upplever cirka 23 procent det som ett problem jämfört med åldersgruppen 45–74 år där enbart 11 procent gör det.

Upplevda problem i samband med beställning via internet, 16–74 år

Diagram: Upplevda problem i samband med beställning via internet, 16–74 år

Källa: It-bland individer, SCB 2016

När det gäller att hitta information om garantier eller konsumenträttigheter är det vanligare att äldre upplever det som ett problem när de handlar online. Cirka 2 procent har upplevt någon form av bedrägeri, till exempel att deras kreditkortsuppgifter har missbrukats eller att varor inte har levererats.

Andel av omsättning från e-handel, 2016 jmf med 2010. 10 anställda eller fler. Referensperioden är föregående kalenderår. Källa Eurostat, SCB

Fakta

Statistiken om e-handel från företag kommer ifrån SCB-undersökningen It-användning i företag. Undersökningen belyser tillgång och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) bland företag i Sverige. I den senaste undersökningen publicerades 98 olika tabeller. Den genomförs årligen sedan 2000 och omfattar företag med tio anställda eller fler inom större delen av näringslivet efter näringsgrensindelningen SNI2007, totalt (SNI 10–63, 68–74, 77–82, 95.1.)

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och är gemensam för EU:s medlemsländer. En separat förenklad undersökning som vänder sig till mikroföretag i Sverige genomförs sedan 2008. Mikroföretag definieras som företag med mindre än 10 personer anställda.

Statistiken om e-handel för individer kommer ifrån enkätundersökningen It bland individer. Undersökningen avser att belysa tillgång till och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) bland privatpersoner i Sverige. I den senaste undersökningen publicerades 154 olika tabeller. Undersökningar på samma tema har genomförts sedan 2000. Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och är gemensam för EU:s medlemsländer.

EU: statistikbyrå Eurostat publicerar statistik om den digitala ekonomin och samhället från sina medlemsländer.

Definitioner

E-handel: Omsättning från E-handel är en sammanslagning av andel av företagets omsättning som kom från beställningar som inkommit via webbplats eller app och omsättning som kom via så kallade EDI-beställningar.

Kontakt

Björn Forssell, statistiker, SCB

Telefon
010-479 43 82
E-post
bjorn.forssell@scb.se