Till innehåll på sidan

Flest dödsfall i januari och december

Publicerad: 2017-08-23

Under 2016 dog totalt 90 982 personer i Sverige, 46 561 kvinnor och 44 121 män. Det var i nivå med 2015. Antalet avlidna var som högst i januari och december då det i genomsnitt dog drygt 270 personer per dag. Jämfört med 2015 dog färre under första halvåret, men fler under andra halvåret.

De senaste 40 åren har antalet döda per år varit ganska oförändrat och varierat mellan 88 202 personer 1977 till 97 008 personer 1993.

Fler kvinnor än män dör

Under 2016 dog 90 982 personer fördelat på 46 561 kvinnor och 44 421 män. Varje år sedan 1998 har fler kvinnor än män dött. Dessförinnan hade fler män än kvinnor dött varje år sedan 1948.

Antal döda per kön åren 1900–2016

Diagram över antal döda per kön åren 1900 - 2016

Låg spädbarnsdödlighet i Sverige

I Sverige är dödligheten låg i unga åldrar och spädbarnsdödligheten, döda under första levnadsåret, har varit ganska oförändrad under de senaste tio åren. Under 2016 handlade det om 2,36 döda per 1 000 födda flickor och 2,61 per 1 000 födda pojkar. I ett längre perspektiv har dock dödligheten under första levnadsåret sänkts markant. I mitten av 1960-talet avled lite drygt en procent av de nyfödda barnen innan sin ettårsdag. Sträcker man sig tillbaka till 1900-talets början dog ungefär vart tionde barn innan ettårsdagen.

Spädbarnsdödlighet per kön, åren 1966–2016 per 1000 födda

Diagram över spädbarnsdödlighet per kön, åren 1966 - 2016 per 1000 födda

Även om spädbarnsdödligheten numera är låg så är risken att dö för nyfödda högre än för många andra åldersgrupper. Under 2016 var det först i åldersgruppen 55–59 år som dödstalen för båda könen översteg spädbarnsdödligheten. I åldrarna däröver ökade antalet avlidna i förhållande till folkmängden allt mer. Under 2016 dog fler män än kvinnor i förhållande till medelfolkmängden i samtliga åldersgrupper förutom i åldersgruppen 10–14 år.

Dödstal per 1 000 personer av medelfolkmängden efter ålder och kön, 2016

Diagram över dödstal per 1 000 personer av medelfolkmängden efter ålder och kön, 2016

Se faktaruta för en förklaring av medelfolkmängden.

Fler män dör unga

Fler män än kvinnor dör i unga åldrar. Det beror på att männen är i majoritet i de yngre åldrarna, men även att dödligheten är högre bland männen.
Bland de kvinnor som gick bort under 2016 var det vanligaste födelseåret 1925, det vill säga de som under 2016 skulle fylla 91 år. För männen var det vanligaste födelseåret 1930.

Antal döda efter kön och ålder, 2016

Diagram över antal döda efter kön och ålder, 2016

Den lägre dödligheten för kvinnor i yngre åldrar medför att kvinnors dödsfall blir mer koncentrerade till de högsta åldrarna än för män. I de åldrar som har den högsta dödligheten är kvinnorna i klar majoritet, vilket främst kan förklaras av att män i högre utsträckning har dött i yngre åldrar tidigare år. Vid utgången av 2016 gick det närmare 160 kvinnor per 100 män i åldrarna 80 år eller äldre och i den äldsta åldersgruppen, 95 år eller äldre, gick det drygt tre kvinnor per man. Kvinnoöverskottet i de högsta åldrarna med hög dödlighet förklarar varför det dog fler kvinnor än män.

Antal kvinnor per 100 män per den 31 december 2016

Diagram över antal kvinnor per 100 män per den 31 december 2016

Stora regionala skillnader

Under 2016 dog närmare 91 000 personer vilket motsvarar 9,2 personer per 1 000 av medelfolkmängden. Det är dock stora skillnader mellan olika kommuner, vilket till största del beror på skillnader i ålderssammansättning, men även till viss del på skillnader i medellivslängd.

I Stockholms kommun avled 6 706 personer vilket är cirka sju procent av samtliga döda under 2016. Det är relativt få med tanke på att cirka nio procent av Sveriges befolkning bor i huvudstadskommunen. Antalet döda i Stockholm motsvarar 7,2 per 1 000 personer av medelfolkmängden.

Minst antal döda i förhållande till folkmängden hade Knivsta kommun som är beläget mellan Stockholm och Uppsala. Totalt dog 72 personer under 2016 vilket motsvarar 4,2 döda per 1 000 personer av medelfolkmängden som 2016 var 17 096 personer. En orsak till det låga antalet döda är att Knivsta har en ung befolkning. Vid utgången av 2016 var medelåldern i Knivsta 36,5 år vilket kan jämföras med medelåldern för riket som var 41,2 år. Bakom en låg medelålder ligger i regel en hög inflyttning av unga som i sin tur genererar många födda.

I Munkfors är situationen omvänd mot Knivsta trots att det endast dog 2 personer fler än i Knivsta. Under 2016 dog 20,0 personer per 1 000 av medelfolkmängden, 3 700 personer, vilket var högst i Sverige. Medelåldern i Munkfors, 46,9 år, var inte den högsta per den 31 december. Det hade Överkalix med 49,7 år. Däremot hade både männen och kvinnorna i Munkfors bland de lägsta förväntade medellivslängderna under perioden 2012–2016. Baserat på dödsfallen under perioden 2012–2016 var den förväntade medellivslängden i Munkfors 74,9 år för männen och 81,2 år för kvinnorna.

Kommuner med lägst antal döda per 1 000 av medelfolkmängden

Män Kvinnor Totalt
Kommun Värde Kommun Värde Kommun Värde
Knivsta 4,05 Knivsta 4,38 Knivsta 4,21
Vallentuna 4,36 Botkyrka 5,30 Vallentuna 4,97
Ekerö 5,62 Värmdö 5,35 Ekerö 5,74
Huddinge 5,77 Vallentuna 5,58 Botkyrka 5,83
Sollentuna 5,79 Håbo 5,63 Värmdö 6,02

Kommuner med högst antal döda per 1 000 av medelfolkmängden

Män Kvinnor Totalt
Kommun Värde Kommun Värde Kommun Värde
Övertorneå 21,87 Munkfors 21,35 Munkfors 20,00
Dorotea 20,21 Sorsele 20,40 Dorotea 4,97
Pajala 19,81 Storuman 19,56 Pajala 19,34
Högsby 19,22 Ragunda 19,42 Ragunda 18,52
Åsele 18,86 Dorotea 19,31 Åsele 18,22

Knappt 250 dödsfall per dag

Flest dödsfall under 2016 registrerades i början och slutet av året. I januari rapporterades 8 689 dödsfall vilket motsvarar 280 per dag och i december 8 458 vilket motsvarar 273 per dag. Lägst antal döda var det i juni då 6 703 personer dog. Det motsvarar cirka 223 personer per dag. Överlag dör fler under vintermånaderna än under sommarmånaderna.

I jämförelse med 2015 var det färre dödsfall under första halvåret och fler dödsfall under andra halvåret. Under första halvåret var det endast januari som hade en liten ökning och under andra halvåret var det endast september som hade en minskning jämfört med året innan. Störst minskning var det under februari med nästan 20 dödsfall färre per dag under 2016 än året innan. Störst ökning mellan åren var det i december då det var närmare 17 personer fler per dag som avled.

Antal döda per dag 2015 och 2016

Diagram över antal döda per dag 2015 och 2016

Både bland kvinnor och män dog flest per dag under januari och minst under juni. Under alla månader avled fler kvinnor än män. I oktober var det minst skillnad mellan könen, då det dog 121 kvinnor och 120 män per dag i genomsnitt.

Medelfolkmängd 2016

Medelfolkmängden räknas ut genom följande formel:

(Folkmängden 31 december 2015+Folkmängden 31 december 2016)/2

Medelfolkmängden används i regel då man ska jämföra händelser som sker under en period med en folkmängd som endast är tillgänglig vid en viss tidpunkt. Om befolkningens storlek har förändrats mycket under året blir det måttet mer rättvisande om antalet händelser jämförs med medelfolkmängden än med ingående eller utgående folkmängd.

Spädbarnsdödlighet

Spädbarnsdödlighet är kvoten mellan antalet dödsfall innan ettårsdagen i förhållande till antalet födda under året.

Kontakt

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se

Etiketter