Till innehåll på sidan

Idrott och motion allt vanligare bland äldre

Publicerad: 2017-03-06

72 procent av kvinnor och män idrottar eller motionerar minst någon gång i veckan. Det är en ökning från 2008–2009, då 59 procent motionerade lika mycket. För personer över 75 år nästan fördubblades andelen som motionerar varje vecka under perioden 2008–2015. Utomhusidrottandet står för en stor del av ökningen.

I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC) mäts bland annat i vilken utsträckning olika grupper i befolkningen utövar olika fritidsaktiviteter och hur detta utvecklas över tid. Bland annat ställs frågor om man under de föregående 12 månaderna har utövat idrott eller motion dels utomhus, dels i inomhusanläggning, samt hur ofta man gjort detta. I denna artikel redovisas uppgifter om dem som har idrottat och motionerat någon gång i veckan, eller mer än 20 gånger det senaste året.

År 2014–2015 hade 74 procent av kvinnorna och 70 procent av männen 16 år och äldre idrottat eller motionerat varje vecka eller mer än 20 gånger under den föregående 12-månadersperioden, antingen utomhus eller inomhus. En jämförelse av åldersgrupper visar att ungdomar idrottar i störst utsträckning.

Bland 16–24-åringar idrottade 82 procent varje vecka, och bland unga vuxna, 25–34-åringar, var det 75 procent. För män avtar idrottandet successivt med stigande ålder, medan kvinnor i större utsträckning fortsätter att vara aktiva. Först i 85-årsåldern har omfattningen av idrottandet minskat markant såväl bland kvinnor som bland män.

Utbrett idrottande långt efter pensionsåldern

Andel som idrottat eller motionerat utomhus eller i inomhusanläggning varje vecka de senaste 12 månaderna 2014–2015

Diagram: Andel som idrottat eller motionerat utomhus eller i inomhusanläggning varje vecka de senaste 12 månaderna 2014–2015

Det är vanligare att kvinnor i åldrarna 35–64 år motionerar varje vecka, jämfört med män i samma ålder. I övriga åldersgrupper är det inga signifikanta skillnader mellan könen.

Det är vanligare att idrotta utomhus än inomhus. Det var 60 procent av männen och 66 procent av kvinnorna 16 år och äldre som idrottade utomhus varje vecka 2014–2015, medan andelen som idrottade i en inomhusanläggning var 40 procent bland män och 41 procent bland kvinnor. Att idrott eller annan motion oftare utövas utomhus än inomhus kan delvis förklaras av att motions- och idrottsaktiviteter inomhus ställer andra krav på avgifter, tillgång till lokaler, utrustning, bokningsbara tider, platstillgång i gymnastikgrupper med mera. Motion och idrott utomhus kan utövas mer eller mindre förutsättningslöst, och begränsas egentligen bara av den egna funktionsförmågan. Jogging är en av de vanligaste utomhusaktiviteterna. Nästan alla 16–24-åringar som idrottat utomhus har sprungit eller joggat. Joggandet avtar sedan kraftigt med åldern. 34 procent av 35–44-åringarna joggar, och bland 65–74-åringarna är andelen 7 procent.

Ökad andel som idrottar

Andelen som idrottar ökade mellan 2008 och 2015. Det gäller både utomhus- och inomhusidrott. Men ökningen har varit större för utomhusidrottandet, och har varit olika stor för yngre och äldre. Bland de yngsta, 16–24 år, har ökningen varit marginell. Det är bland de äldre som den största ökningen har skett. Andelen män i åldern 75–84 år som varje vecka motionerat eller idrottat utomhus ökade från 29 procent till 55 procent 2008–2015. För kvinnor i samma ålder var utvecklingen lika kraftig, från 26 procent till 49 procent. Och bland de allra äldsta kvinnorna, 85 år och äldre, har andelen mer än fördubblats, från 10 procent till 26 procent under samma period.

Det går inte att säkert säga vad ökningen i andelen äldre som motionerar beror på. Det finns inga större förändringar under de senaste åren i fråga om allmänt hälsotillstånd och rörelseförmåga i de äldsta åldersgrupperna som kan utläsas ur ULF/SILC-statistik, och som kan förklara varför fler äldre motionerar idag. Kanske handlar det dels om en ökad medvetenhet om motionens betydelse för hälsa och välbefinnande, dels om att de som numera tillhör de äldsta grupperna har fört med sig motionsvanor från då de var yngre.

Utomhusidrottandet har ökat mer

Andel som idrottat eller motionerat utomhus varje vecka de senaste 12 månaderna 2008–2015

Diagram: Andel som idrottat eller motionerat utomhus varje vecka de senaste 12 månaderna 2008–2015

 

Diagram: Andel som idrottat eller motionerat utomhus varje vecka de senaste 12 månaderna 2008–2015

Idrott i inomhusanläggningar

Andel som idrottat eller motionerat inomhus varje vecka de senaste 12 månaderna 2008–2015

Diagram: Andel som idrottat eller motionerat inomhus varje vecka de senaste 12 månaderna 2008–2015

 

Diagram: Andel som idrottat eller motionerat inomhus varje vecka de senaste 12 månaderna 2008–2015

75–84-åringarna har närmat sig de yngsta, 16–24-åringarna, betydligt under de senaste åren när det gäller regelbunden motion. Det gäller framförallt utomhusaktiviteter.

Inomhusidrottandet har inte ökat lika mycket som utomhusidrottandet. Medan utomhusidrottandet också visar på en tydlig utveckling mot mindre skillnader mellan yngre och äldre är detta inte lika framträdande för inomhusidrottandet. Här är skillnaderna mellan åldersgrupperna fortsatt tydliga.

Unga kvinnor och män är betydligt mer idrotts- och motionsaktiva inomhus än äldre, vilket kan hänga samman med att ungdomar är mer aktiva i idrottsföreningar. Nivån för regelbunden inomhusidrott bland 16–24-åringar har legat tämligen konstant något under 60 procent bland kvinnor och något över 60 procent bland män under de senaste åren.

För 75–84-åringar har ökningen av andelen inomhusidrottare och andelen utomhusidrottare varit lika stor, men inomhusidrottandet utgick från en betydligt lägre nivå än utomhusidrottandet. Andelen i denna åldersgrupp som idrottat inomhus har fördubblats både för män och för kvinnor under åren 2008–2015, från 14 procent till 28 procent bland kvinnor och från 12 procent till 23 procent bland män.

Dock är det inte samma positiva utveckling av inomhusidrottandet i den allra äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre. Här har andelen utövare både bland kvinnor och män varierat runt 7–8 procent under perioden 2008–2015.

Kontakt

Göran Nordström

Telefon
010-479 50 15
E-post
goran.nordstrom@scb.se