Till innehåll på sidan

Kombinera karriär och äktenskap svårare för kvinnor

Publicerad: 2017-11-22

Det är svårare för kvinnor än för män att kombinera arbetsliv och privatliv. Även en högre utbildning ökar risken för att en kvinna ska skilja sig jämfört med en man på samma utbildningsnivå.

Förvärvsarbetande kvinnor med en eftergymnasial utbildningsnivå har drygt 13 procent högre risk att skilja sig jämfört med män med motsvarande utbildning.

Om en kvinna dessutom gör karriär ökar risken för skilsmässa. Med karriär menar vi att man får ett ledningsarbete eller ett jobb som kräver teoretisk specialkompetens. SCB har undersökt vad som händer året efter man blivit befordrad.

Karriär ökar kvinnors risk för skilsmässa

Statistiken visar att kvinnor som gjorde karriär mellan 2013–2014 hade 48 procent högre risk att skilja sig jämfört med män som gjorde karriär. Om kvinnorna skulle haft samma skilsmässobeteende som männen hade 228 färre kvinnor skilt sig när de gjort karriär.

Liten åldersskillnad och småbarn får äktenskapet att hålla

Det är ovanligt att personer som förvärvsarbetar skiljer sig. Mellan 2014 och 2015 var det färre än 2 procent av dessa som skilde sig. Men det finns skillnader i skilsmässomönster som beror på såväl socioekonomi som kön.

Förvärvsarbetande med en lägre utbildningsnivå har en större skilsmässorisk jämfört med dem som har en högre utbildningsnivå. Och män som förvärvsarbetar har generellt sett en högre andel skilsmässor än kvinnor.

Noterbart är att de par där åldersskillnaden var maximalt fyra år generellt hade en betydligt lägre risk att skilja sig jämfört med par där åldersskillnaden var större. I statistiken ser vi även att par som har småbarn oftare håller ihop.

Två av tre som gör karriär är kvinnor

Artikeln bygger på data från Yrkesregistret och den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). För att ingå i undersökningsgruppen måste personerna vara anställda och inte ha någon koppling till något företag, det vill säga vara delägare.

I undersökningen ingår totalt 120 300 personer som gjorde karriär, det vill säga fick ett ledningsarbete eller ett jobb som kräver teoretisk specialkompetens, mellan 2013 och 2014. Av dem var nästan 67 procent kvinnor. Medelåldern var 46 år och 28 procent av kvinnorna hade småbarn (barn mellan 0–6 år) medan motsvarande andel för männen var drygt 33 procent.

Fördelningsmässigt var det 48 procent som gjorde karriär inom näringslivet. Könsfördelning är dock skev, 46 procent kvinnor inom näringslivet och 86 procent kvinnor inom icke-näringslivet.

Att göra karriär förknippas ofta med att personerna får mera avancerade arbetsuppgifter vilket även borde avspeglas i en högre löneökning än snittet. I datamaterialet ser vi även att denna grupp har haft signifikant högre inkomstökning än de som inte gjort karriär.

Av de som gjort karriär är det nästan 27 procent som fått ett jobb med ledningsansvar.

När vi endast tar hänsyn till könsaspekten kan vi konstatera att 0,77 procent av kvinnor respektive 0,75 procent av männen skilde sig. Det är ingen statistisk skillnad mellan könen. Men för att ta reda på om kvinnor som gör karriär skiljer sig oftare än män som gör karriär måste vi ta hänsyn till eventuella skevheter mellan kvinnor och män, till exempel skillnader i inkomster, partner, ålder, utbildningsnivå, andelen av hushållsinkomster och så vidare.

Kontakt

Fredrik Andersson

Telefon
010-479 62 61
E-post
fredrik.andersson@scb.se