Till innehåll på sidan

Stor andel utrikes födda bland personer med enkla jobb

Publicerad: 2017-06-30

Drygt 5 procent av de sysselsatta har arbeten utan krav på särskild yrkesutbildning, så kallade enkla jobb. Nivån har varit densamma i över 30 år. Men gruppens sammansättning har förändrats – andelen kvinnor har minskat medan andelen som är födda utomlands har ökat.

Enkla jobb är arbeten utan krav på särskild yrkesutbildning. Enligt den senaste statistiken (från 2015) i SCB:s yrkesregister har drygt 240 000 personer enkla jobb . Det motsvarar 5 procent av de förvärvsarbetande i åldern 16–64 år.

Medelinkomsten bland de lägsta

Medelinkomsten för yrkesområdet enkla jobb är 217 000 kronor för 2015, vilket är bland de lägsta medelinkomsterna bland alla yrkesområden. En genomsnittlig årsinkomst för anställda förvärvsarbetande är 350 000 kronor, det vill säga i snitt mer än 11 000 kronor mer i månaden än bland de med enkla jobb. Medelåldern för enkla jobb var 38 år, vilket var 4 år yngre än snittet bland anställda förvärvsarbetande. Av de som hade enkla jobb hade något fler än var tredje person utländsk bakgrund, vilket kan jämföras mot var femte för alla anställda. Lite fler än hälften av personerna med enkla jobb är kvinnor vilket är detsamma som genomsnittet för de anställda.

Det finns en grupp bland de icke förvärvsarbetande i den registerbaserade arbetsmarknadensstatistiken (RAMS) som liknar gruppen som har enkla jobb. År 2015 fanns det 173 300 personer med låg utbildningsnivå som var mellan 16–64 år och som enligt RAMS inte var klassade som förvärvsarbetande eller studerade. Deras största inkomstkällor förutom från förvärvsarbete var arbetslöshetsersättning, ekonomiskt bistånd samt inkomster från arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Utav dessa 173 300 hade två av tre personer utländsk bakgrund, varav 60 procent var utrikes födda. Det var något fler män än kvinnor i gruppen.

Lika stor andel med enkla jobb nu som för 30 år sedan

Det finns ungefär lika stor andel förvärvsarbetande med enkla jobb nu som för 30 år sedan. Andelen har legat stabilt runt 5,5 procent sedan 1985. Under tiden har antalet personer som förvärvsarbetar ökat med 7 procent. Motsvarande ökning i personer i arbetsför ålder, det vill säga 16-64 år, har varit 15 procent. Förvärvsintensiteten, det vill säga andelen som är förvärvsarbetande av befolkningen, har under samma period minskat från 79 procent till 74 procent. Det beror delvis på att man idag börjar arbeta senare i livet än man gjorde tidigare.

Andelen förvärvsarbetande med enkla jobb uppdelat per år

Diagram över andelen förvärvsarbetande med enkla jobb uppdelat per år.

Källa: SCB. För åren 1985 och 1990 används FoB-statistiken medan för åren på 2000-talet används yrkesregistret. Yrkesregistret finns från 2001.

Andelen kvinnor i enkla jobb har minskat

Även om andelen enkla jobb har varit densamma under en 30-årsperiod har gruppen förändrats i både demografiska och utbildningsmässiga aspekter. De riktigt unga, 16–19-åringarna, har blivit färre samtidigt som gruppen 20–35-åringar har blivit fler. Andelen kvinnor har minskat från att vara mer än tre av fyra 1985 till att 2015 vara något fler än hälften, en minskning från 76 till 56 procent.

Under samma period har utbildningsnivån i samhället ökat kraftigt. 1985 hade ungefär var tredje förvärvsarbetande en förgymnasial utbildningsnivå. 2015 hade motsvarande andel sjunkit till var tionde person. Andelen personer med enkla jobb som har en förgymnasial utbildningsnivå har minskat från 59 procent 1985 till 26 procent 2015. Det innebär att även om utbildningsnivån har ökat i samhället som helhet och bland de som har enkla jobb har den relativa utbildningsnivån minskat bland de med enkla jobb.

Antal personer i enkla jobb efter ålder och år

Diagram över antal personer i enkla jobb efter ålder och år.

Andelen utrikes födda med enkla jobb har ökat

Bland personerna med enkla jobb finns en klar överrepresentation av utrikes födda. År 2015 handlade det om 37 procent av de med enkla jobb. I hela befolkningen var motsvarande andel 21 procent. Bland de förvärvsarbetande som helhet var andelen utrikes födda 16 procent.

Andelen utrikes födda med enkla jobb har ökat sedan 1985. Då var 17 procent utrikes födda. I befolkningen var motsvarande andel 10 procent och bland de förvärvsarbetande handlade det om 9 procent.

Noterbart är även att lite fler än var tionde utrikes född hade ett enkelt jobb år 2015 och så har det sett ut ända sedan 1985.

Förändringen har skett bland äldre utrikes födda

Bland personer mellan 20 och 25 år var det en lika stor andel (10 procent för 20-åringar samt 20 procent för 25 åringar) utrikes födda som hade enkla jobb år 2015 som det var år 1985. Bland 36-åringarna med ett enkelt jobb var nästan 60 procent utrikesfödda år 2015, medan de endast utgjorde 25 procent år 1985. Det är en differens på 35 procentenheter. Även om storleken på differensen mellan de två årtalen ändras något så håller den i sig ända fram till pensionsåldern.

Andelen utrikesfödda i enkla jobb efter ålder

Diagram: Andelen utrikesfödda i enkla jobb efter ålder

Utländsk bakgrund

Utländsk bakgrund innebär att personen är född utomlands eller född i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

Förvärvsarbetande

Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som var tillfälligt frånvarande under mätperioden, till exempel på grund av sjukdom, ingår. För en utförligare beskrivning av metoden se den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

Kontakt

Fredrik Andersson

Telefon
010-479 62 61
E-post
fredrik.andersson@scb.se

Susanne Gullberg Brännström

Telefon
010-479 66 61
E-post
susanne.gullbergbrannstrom@scb.se