Till innehåll på sidan

Svensk fika het trend som skapar jobb

Publicerad: 2017-09-28

I Sverige lägger vi allt mer pengar på kafé- och konditoribesök. Att vi spenderar mer pengar på att fika på kaféer skapar arbete. Sysselsättningen i branschen har ökat kraftigt under 2000-talet.

Sverige upplever just nu en kraftig kafé- och konditoritrend. Fler kaféer öppnar och allt mer pengar läggs på att fika. Visit Sweden använder fika i sin marknadsföring av Sverige och många matintresserade turister vill besöka lokala kaféer för att smaka svenskt kaffe och fikabröd.

Genom att summera kafé- och konditoriföretagens omsättning kan vi beräkna hur mycket vi fikar för per person och månad. År 2008 fikade vi i genomsnitt för 55 kronor per person och månad. Två år senare hade summan fördubblats och 2015 var beloppet nästan 210 kronor per person och månad. Det är en ökning med nära 300 procent på sju år.

Fikautlägg per person och månad mellan åren 2001–2015

Fikautlägg per person och månad mellan åren 2001–2015.

Källa: SCB, uttryckt i 2015 år penningvärde, egna beräkningar.

Priset på kaffe och bullar ökar mer än KPI

Att branschen går bra framgår av utvecklingen för priset på till exempel kaffe och bullar som har stigit betydligt mer än konsumentprisindex (KPI). Sedan 1 januari 2000 har KPI stigit med 26 procent. Under samma period har priset på bullar stigit med 66 procent och en kopp kaffe med 77 procent. Noterbart är att priset på kaffe som råvara under samma tidsperiod har ökat med 41 procent.

Prisutveckling på kaffe och bullar på kaféer och konditorier i jämförelse med KPI

Diagram: Prisutveckling på kaffe och bullar på kaféer och konditorier i jämförelse med KPI

Källa: SCB, egna beräkningar.

Sysselsättningen växer kraftigt i kafébranschen

År 2001 arbetade cirka 4 500 personer i kafé- och konditoribranschen, enligt det sätt som vi i denna artikel valt för att mäta branschen. Sedan dess har antalet förvärvsarbetande ökat kraftigt. Inte minst de senaste åren. Mellan åren 2014–2015 ökade antalet förvärvsarbetande inom kafé- och konditoribranschen med nästan 7 900 personer och sysselsättningen var totalt drygt 33 200 personer år 2015. Inom hela restaurangbranschen förvärvsarbetande då 112 900 personer. Andelsmässigt var alltså nästan en tredjedel av de förvärvsarbetande inom restaurangbranschen år 2015 anställda i kafé- och konditoribranschen. Trots den kraftiga sysselsättningsökningen har den genomsnittliga lönesumman per förvärvsarbetande höjts till nästan 222 000 kronor år 2015.

Antal förvärvsarbetande samt lönesumma per förvärvsarbetande på kaféer och konditorier för åren 2001–2015

Antal förvärvsarbetande samt lönesumma per förvärvsarbetande på kaféer och konditorier för åren 2001–2015.

 

Källa: SCB, egna beräkningar, lönesumma per förvärvsarbetande är uttryckt i 2015 år penningvärde.

Genom att summera kafé- och konditoriföretagens omsättning kan vi beräkna hur mycket vi fikar för per person och månad. År 2008 fikade vi i genomsnitt för 55 kr per person och månad. 2010 var motsvarande tal nästan 110 kr och 2015 var beloppet nästan 210 kr per person och månad. Per person och månad betalde vi nästan 1550 kr för våra alla restaurangbesök 2015. Kafé och konditoribranschens omsättning utgjorde drygt 13 procent av restaurangbranschens totala omsättning. Motsvarande andel 2008 var drygt 10 procent.

Kafé- och konditoribranschen

Kafé- och konditoribranschen har ingen egen näringsgrenskod i statistiken utan ingår i restaurang­branschens näringsgren. Genom att använda Yrkes­registret och den Register­baserad arbets­marknads­statistiken (RAMS) kan vi selektera ut de företag vi tror ingår i kafé- och konditori­branschen ifrån den privata restaurang­branschen genom att välja ut företag där det arbetar personer som är kafé- och konditori­biträden. Metoden kan börja användas från och med 2001, då SCB började publicera yrkesstatistik.

För att ett företag ska ingå i kafé- och konditori­branschen måste företaget ha minst ett kafébiträde och tillhöra restaurang­branschen. I en känslighets­analys görs samma urval fast med kravet att företaget ska ha minst två kafé­biträden. Antalet sysselsatta 2015 inom kafé- och konditori­branschen minskar då till 17 300 och vi fikade istället i genoms­nitt för 110 kronor per person och månad.

Kontakt

Fredrik Andersson

Telefon
010-479 62 61
E-post
fredrik.andersson@scb.se

Susanne Gullberg Brännström

Telefon
010-479 66 61
E-post
susanne.gullbergbrannstrom@scb.se