Till innehåll på sidan

Svenska företag satsar 1,5 procent av omsättningen på FoU

Publicerad: 2017-06-08

Svenska företag satsade 96 miljarder på forskning och utveckling (FoU) under 2015. I relation till företagens nettoomsättning och personal motsvarar det 1,5 procent av omsättningen och 2,8 procent av företagens personella resurser.

I SCB:s statistik över forskning och utveckling (FoU) undersöks de ekonomiska och personella resurser som satsas på FoU-verksamhet i Sverige. Undersökningarna genomförs vartannat år och ett stort antal aktörer inom olika samhällssektorer ingår i statistiken. År 2015 uppgick de totala utgifterna för FoU i Sverige till drygt 137 miljarder kronor och företagssektorn stod för 70 procent. De personella resurserna inom företagssektorn uppgick till cirka 57 700 personår, vilket även det motsvarade 70 procent av Sveriges totala FoU-årsverken 2015.

I jämförelse med föregående undersökning, som avsåg 2013 års satsningar på FoU, har FoU-utgifterna inom företagssektorn ökat med drygt 7 procent medan de personella resurserna ökade med drygt 2 procent. Ökningen av FoU-utgifterna sedan 2013 är signifikant i jämförelse med 2015, medan de personella satsningarna är inom den statistiska felmarginalen.

FoU-intensiteten i stort sett oförändrad

Näringslivets så kallade FoU-intensitet mäts genom att FoU-resurserna ställs i relation till övriga resurser, både ekonomiska och personella. I Sverige uppgick FoU-intensiteten till 1,5 procent år 2015, mätt som FoU-utgifter i relation till total nettoomsättning och till 2,8 procent om man istället relaterar till personella resurser. Det innebär att FoU-intensiteten med båda dessa mått är i stort sett oförändrad sedan den förra undersökningen 2013. I tabellen finns ytterligare mått på FoU-intensitet och mer detaljerad data finns i statistikdatabasen.


FoU-intensitet 2013–2015, procent

  2013 2015
FoU-utgifter i relation till nettoomsättning 1,5 1,5
FoU-årsverken i relation till medelantalet anställda 2,8 2,8
Driftkostnader för FoU i relation till nettoomsättning 1,5 1,5
Arbetskraftskostnader för FoU i relation till
totala arbetskraftskostnader
4 3,9
FoU-utgifter i relation till förädlingsvärde 5,5 5,4

FoU-intensiteten varierar mellan branscher

I likhet med tidigare år uppvisade de varuproducerande företagen en högre FoU-intensitet än de tjänsteproducerande, både i utgifter och personal. Mätt som FoU-utgifter i relation till nettoomsättning uppgick FoU-intensiteten till 2,6 procent i den varuproducerande sektorn medan motsvarande siffra för tjänstesektorn var 0,8 procent. Om man istället ser till den personella FoU-intensiteten så uppgick antalet FoU-årsverken bland de varuproducerande företagen till 5,1 procent av medeltalet anställda i sektorn. Motsvarande siffra för tjänstesektorn uppgick till 1,5 procent. Den varuproducerande sektorn är, i likhet med tidigare år; mer FoU-intensiv oavsett intensitetsmått.

FoU-intensitet 2015 uppdelat på sektor, procent

Diagram: FoU-intensitet 2015 uppdelat på sektor

Bland varuproducerande företag är det framförallt branscherna tillverkning av datorer, elektronik och optik samt transportmedelsindustrin som står för de högsta utgifterna för FoU 2015. De branscherna lade cirka 20 miljarder kronor vardera på FoU. Ser man istället till FoU-intensiteten är skillnaderna dock relativt stora. För industrin för datorer, elektronikvaror och optik uppgick FoU-utgifterna till drygt 10 procent av nettoomsättningen medan samma siffra för transportmedelsindustrin var 6,5 procent. Skillnader är även stora om vi ser på den personella FoU-intensiteten där motsvarande siffror är 34 respektive 14,3 procent.

FoU-intensitet i varuproducerande företag 2015, procent, mätt som FoU-utgifter genom nettoomsättning

Diagram: FoU-intensitet i varuproducerande företag 2015

Not till diagrammet: Fler branscher återfinns bland de varuproducerande företagen men exkluderas på grund av sekretesskäl.

Bland tjänsteföretagen var det, liksom tidigare år, branschen för Forsknings- och utvecklingsinstitutioner som hade högst FoU-intensitet. Inom denna bransch var FoU-intensiteten 32,4 procent mätt som FoU-utgifter i relation till nettoomsättningen. FoU-intensiteten i denna tjänstebransch är därmed drygt tre gånger så hög som den mest FoU-intensiva industribranschen. Den personella FoU-intensiteten var ännu högre och uppgick till nästan 54 procent. Bland resterande tjänstebranscher är dock FoU-intensiteten låg i relation till de varuproducerande företagen. Detsamma ses även utifrån FoU-årsverken som en andel av medeltal anställda.

FoU-intensitet i tjänsteproducerande företag 2015, procent, mätt som FoU-utgifter genom nettoomsättning

Diagram: FoU-intensitet i tjänsteproducerande företag 2015

De så kallade industriforskningsinstituten har högst FoU-intensitet inom svenskt näringsliv. Drygt 58 procent av nettoomsättningen består av FoU-utgifter, vilket är en ökning med ungefär 7 procentenheter sedan undersökningen 2013. Den personella FoU-intensiteten har också ökat och uppgår till 87,2 procent, vilket är ungefär 30 procentenheter högre än år 2013.

Fakta

FoU

Forskning är ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med eller utan en bestämd tillämpning i sikte. Utvecklingsverksamhet är ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer, system, metoder eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

FoU-intensitet

Med FoU-intensitet avses hur stor andel av tillgängliga resurser (till exempel nettoomsättning eller medelantalet anställda) som satsas på FoU.

Nettoomsättning

Här avses intäkter från företagens huvudsakliga rörelse för sålda varor och utförda tjänster, exklusive punktskatter. Omsättningen är dessutom justerad för merchanting. Med det menas att intäkter från varor som tillverkas/köps utomlands och sedan också säljs i utlandet, utan att passera Sveriges gränser, har räknats bort.

Förädlingsvärde

Förädlingsvärdet är ett mått på den sammanlagda värdeökningen som producerats av företaget och definieras i Företagens ekonomi som produktionsvärdet minus kostnader för köpta varor och tjänster som använts som insats i produktionen. Här ingår inte löner, sociala avgifter och inköpskostnaden för varor som säljs vidare utan bearbetning.

Medelantalet anställda

Avser antalet anställda omräknat till heltidspersoner på årsbasis i enlighet med vad som redovisas i företagens årsredovisning.

Arbetskraftskostnader

Kostnader för löner, kostnadsersättningar, naturaförmåner, pensionskostnader, sociala och andra avgifter enligt lag och avtal samt övriga personalkostnader.

Om statistiken

Redovisningen av FoU-intensitet omfattar alla branscher utom finansiella företag och inkluderar endast företag med 10 anställda eller fler. FoU-intensiteten är framräknad på branschnivå, det vill säga satsningarna på FoU i relation till nettoomsättning, förädlingsvärde och så vidare för varje bransch. Detta är i enlighet med vad OECD kallar ”principal activity” approach, då varje företags bransch utgår ifrån dess huvudaktivitet. Enligt Eurostat mäts FoU-intensitet som FoU-utgifter som andel av BNP på nationell nivå. På företagsnivå är FoU-intensiteten istället FoU-utgifter i förhållande till intäkterna.

Uppgifter om FoU-verksamhet utgår ifrån undersökningen om Forskning och utveckling inom företagssektorn 2015. Nettoomsättning, förädlingsvärde, medeltal anställda och arbetskraftskostnader hämtas från undersökningen Företagens ekonomi 2015. Beräkningar är gjorda utifrån urvalsramen för undersökningen om Forskning och utveckling inom företagssektorn 2015. Finansiella företag (SNI 2007 64–66) ingår inte i undersökningen Företagens ekonomi och exkluderas därför i redovisningen av FoU-intensitet. Mer information om undersökningarna återfinns i respektive undersöknings dokumentation, SCBDOK.

Kontakt

Elsa Söderholm

Telefon
010-479 42 95
E-post
elsa.soderholm@scb.se

Etiketter