Till innehåll på sidan

Var tredje ung kvinna flyttade under 2016

Publicerad: 2017-06-20

Under 2016 flyttade över 1,2 miljoner personer inom Sverige. Det var särskilt vanligt att unga vuxna flyttade. Av alla kvinnor födda mellan 1991 och 1996 bytte drygt var tredje adress under 2016. De vanligaste flyttningarna är lokala och närmare två av tre ägde rum inom en kommun.

Under förra året flyttade totalt 1 214 339 personer inom Sverige. Det innebär att var åttonde person bytte adress under 2016. Eftersom vissa personer flyttar mer än en gång under ett år registrerades totalt 1 405 594 inrikes flyttningar. Jämfört med 2015 var det en minskning med 2,0 procent.

Två av tre flyttningar inom en kommun

Knappt två av tre inrikes flyttningar skedde inom en kommun. Det var denna typ av flyttningar som stod för hela minskningen mellan 2015 och 2016. Både flyttningar mellan kommuner inom ett län och flyttningar mellan län ökade något mellan åren.

Mönstren skiljer sig åt mellan könen. Flyttningar för kvinnorna minskade något mer än för männen. Totalt genomförde kvinnor 599 286 flyttningar inom Sverige vilket var 16 628 flyttningar färre än under 2015. Männen flyttade 615 053 gånger vilket var 11 144 färre än under 2015.

Antal inrikes flyttningar åren 1998–2016

Diagram: Antal inrikes flyttningar åren 1998–2016

Unga vuxna flyttar mest

Det finns många skäl att byta bostad. Man kan vilja lämna föräldrahemmet för att börja studera eller arbeta på annan ort. Andra byter bostad när familjen växer eller för att bostaden har blivit för stor. Vanligast att flytta under 2016 var det för personer som var mellan 20 och 29 år gamla, det vill säga de som är födda mellan åren 1987 och 1996. I den åldersgruppen flyttade drygt var fjärde person under 2016. För kvinnor födda åren 1991 till 1995 var det särskilt vanligt. Drygt var tredje person i de åldrarna bytte adress under året.

Även i förskoleåldern är det många som flyttar. Av de som var födda under 2015 och 2016 flyttade drygt var femte under 2016. Minst benägen att flytta under 2016 var personer födda åren kring andra världskriget.

Andel flyttare i förhållande till medelfolkmängden efter ålder och kön 2016

Diagram: Andel flyttare i förhållande till medelfolkmängden efter ålder och kön 2016

Med ålder avses ålder per den 31 december 2016.

Flyttningar över länsgräns

Närmare två tredjedelar av alla flyttningar sker inom en kommun och kan främst räknas som ett bostadsbyte. Den som flyttar kan i många fall fortsätta arbeta på samma arbetsplats eller gå i samma skola. Även flyttningar mellan kommuner inom ett län kan i många fall räknas som ett bostadsbyte. Detta gäller särskilt i storstadsregionerna där det finns många kommuner på en liten yta.

Flyttningar över en länsgräns innebär däremot i många fall ett uppbrott. Förutom att man byter bostad byter man kanske jobb eller skola. Det är en av anledningarna att det främst är unga vuxna som flyttar mellan kommuner i olika län. Totalt gjordes 224 017 flyttningar av den här typen under 2016 och drygt hälften gjordes av personer i åldersgruppen 18-29 år. Om man utökar åldersintervallet till 18-39 år stod gruppen för drygt 2 av 3 flyttningar över länsgräns.

Flest flyttningar över länsgräns under förra året gick mellan grannlänen Stockholm och Uppsala. Totalt gick 6 341 flyttningar till Uppsala län och 5 350 flyttningar från Uppsala län. Det innebar att Uppsala hade ett flyttningsöverskott på 991 personer mot Stockholms län. Det största flyttningsöverskottet mot ett grannlän hade Hallands län mot Västra Götalands län. Det var 1 192 fler flyttningar från Västra Götaland till Halland än vice versa. Den ovanligaste långväga flyttningen under 2016 gjorde de 16 personer som flyttade från Gotland till Jämtland.

Största och minsta flyttströmmarna mellan län under 2016

Inflyttningslän Utflyttningslän Totalt Kvinnor Män
Uppsala län Stockholms län 6 341 3 217 3 124
Stockholms län Uppsala län 5 350 2 685 2 665
Stockholms län Västra Götalands län 5 227 2 664 2 563
Hallands län Västra Götalands län 4 992 2 514 2 478
Stockholms län Skåne län 4 883 2 456 2 427
: : : : :
Norrbottens län Gotlands län 24 11 13
Jämtlands län Blekinge län 23 13 10
Blekinge län Gotlands län 20 6 14
Västernorrlands län Blekinge län 18 4 14
Jämtlands län Gotlands län 16 11 5

Flest flyttningar till och från Solna och Sundbyberg

Under 2016 registrerades 507 754 flyttningar mellan kommuner. Flest gick till och från storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Om man tar hänsyn till storleken på befolkningen i kommunerna var det andra kommuner som hade flest flyttare. Under 2016 flyttade 6 167 personer till Sundbyberg vilket motsvarar 13,1 procent av medelfolkmängden. Det var den högsta relativa inflyttningen under 2016.

Sundbybergs grannkommun Solna var kommunen med flest utflyttningar i förhållande till folkmängden. Totalt flyttade 9 524 personer från Solna vilket motsvarar 12,3 procent av medelfolkmängden. Både Solna och Sundbyberg är kommuner med liten yta som angränsar till Stockholms kommun. Det tillsammans med omfattande nybyggnation av bostäder är huvudförklaringen till den omfattande omflyttningen. Av de tio kommuner som hade den högsta relativa inflyttningen var alla utom en, Åre, förortskommuner till storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Bland kommunerna med den högsta utflyttningen i förhållande till folkmängden var spridningen större. I kommunerna Ljusnarsberg, Norberg och Laxå lämnade nästan var tionde invånare kommunen. En förklaring till det höga antalet utflyttare var att många av dem var asylsökande som hade fått uppehållstillstånd beviljat av Migrationsverket under 2015 eller 2016. De blev då registrerade som invandrare till den kommun de bodde i under asylprocessen. När de sen blev kommunplacerade flyttade många av dem vidare inom Sverige.

In- och utflyttare i förhållande till medelfolkmängden under 2016, utvalda kommuner

Rang Kommun Andel av
medelfolkmängden
Inflyttning Utflyttning   Inflyttning Utflyttning
2 1 Solna 12,9 12,3
1 2 Sundbyberg 13,1 11,9
131 3 Ljusnarsberg 5,0 10,8
130 4 Norberg 5,0 10,5
86 5 Laxå 5,4 9,5
55 6 Skinnskatteberg 6,0 9,1
6 7 Burlöv 8,5 9,0
35 8 Storfors 6,5 8,8
11 9 Svalöv 8,0 8,8
50 10 Högsby 6,1 8,7

Tabellen är sorterad efter kommuner med högst utflyttning. Rang 131 innebär att det finns 130 kommuner som har haft en högre inrikes inflyttning.

Kommuner som Skellefteå, Årjäng och Örnsköldsvik är exempel på kommuner som har låg in- och utflyttning i förhållande till medelfolkmängden. De hade en inflyttning på mellan 2,1 och 2,5 procent av medelfolkmängden och en utflyttning som låg mellan 2,7 och 2,8 procent av medelfolkmängden. Hälften av Sveriges kommuner hade en in- eller utflyttning som var knappt 5,0 procent eller högre av medelfolkmängden.

De flesta kommunerna hade inrikes flyttningsunderskott

Flyttningar inom Sverige påverkar inte rikets folkmängd. På regional nivå kan in- och utflyttningar ha en stor påverkan på folkmängden. Under 2016 hade 127 kommuner fler inflyttningar än utflyttningar. För 161 kommuner var det fler som flyttade från kommunen än till. För två kommuner, Höganäs och Vindeln var det lika många som flyttade till kommunen som från kommunen.

De kommuner som växte mest till följd av omflyttningen inom Sverige var Linköping följt av Uppsala. I de båda kommunerna var det nästan 1 000 personer fler som flyttade till kommunerna än från. För Linköping var det både flyttningar inom Östergötlands län och övriga Sverige som gav flyttningsöverskottet. För Uppsala var det dock enbart flyttningarna från övriga län i Sverige som gav flyttningsöverskott.

För storstadskommunerna Stockholm och Göteborg var det fler som flyttade från kommunerna än till. I båda fallen var det flyttningar inom respektive län som gav underskottet. Mer långväga flyttningar till och från andra län gav ett flyttningsöverskott i båda fallen. Totalt hade Stockholms kommun ett inrikes flyttningsunderskott på 4 000 personer vilket var cirka tre gånger större än Göteborgs flyttningsunderskott. Även den tredje storstadskommunen, Malmö, hade ett inrikes flyttningsunderskott, men det var betydligt lägre än de andra två kommunerna.

Trots att storstadskommunerna har fler inrikes utflyttningar än inrikes inflyttningar ökar befolkningen i dessa kommuner. Det beror på att betydligt fler föds eller invandrar än dör eller utvandrar där.

Flest flyttningar under augusti

Under 2016 var den vanligaste månaden för flyttningar augusti. Var tionde flyttning under året registrerades i augusti. Det var främst de långväga flyttningarna som koncentrerades till sensommaren. Av flyttningarna över länsgräns registrerades var sjunde under augusti. Även under september och juni var det förhållandevis många flyttningar över länsgräns. Detta kan troligen främst kopplas till den omflyttning som sker vid högskolornas terminstarter och slut. Medelåldern på samtliga flyttare under augusti 2016 var 27 år. Det var cirka 1,5 år yngre än medelåldern för länsflyttarna i september som var månaden med näst lägst medelålder. Under mars var det minst flyttningar över länsgräns medan flyttarna i april hade högst medelålder, 31 år.

De kortväga flyttningarna inom en kommun var inte lika säsongsbundna som de långväga flyttningarna. Flest flyttningar gjordes under september och lägst antal flyttningar inföll under januari. Medelåldern på flyttarna inom en kommun var också betydligt högre än för flyttarna över länsgräns. 

Flyttningar under 2016 per månad efter typ, procent

Diagram: Flyttningar under 2016 per månad efter typ, procent

Medelfolkmängd 2016

Medelfolkmängden räknas ut genom följande formel: 

(Folkmängden år 2015+Folkmängden år 2016)/2

Medelfolkmängden används i regel då man ska jämföra händelser som sker under en period med en folkmängd som endast är tillgänglig vid en viss tidpunkt. Om befolkningens storlek har förändrats mycket under året blir det måttet mer rättvisande om antalet händelser jämförs med medelfolkmängden än med ingående eller utgående folkmängd.

Om en person har invandrat under 2016 och sedan flyttar från invandringskommunen under 2016 ingår denne inte i beräkningen av invandringskommunens medelfolkmängd. Det medför att utflyttningen i förhållande till medelfolkmängden kan bli skev för kommuner som har haft en hög flyktinginvandring under året.

Flyttningar baseras på folkbokföring

Statistiken bygger på folkbokföringsuppgifter. En ändring av adress i folkbokföringen räknas som en flyttning. Flyttdag avser dagen när flyttningen blev registrerad.

Kontakt

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se