Till innehåll på sidan

60 procent fler kvinnor i svenska börsbolags styrelser sedan 2006

Publicerad: 2018-06-29

2016 hade börsbolagen 31,7 procent kvinnor som styrelseledamöter. Börsbolag som har en högre andel kvinnor i styrelsen har även en högre andel kvinnor som är chefer samt en högre andel kvinnor som har yrken som kräver en teoretisk specialkompetens.

Den sista december 2016 var 273 börsbolag noterade på OMX enligt ägarregistret. Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser var 31,7 procent. 2006 var samma andel 19,9 procent, vilket motsvarar en ökning på nästan 60 procent.

En jämn könsfördelning i styrelsen anses ofta vara uppnådd när mellan 40 och 60 procent av styrelseledamöterna är kvinnor. 2016 kunde nästan ett av tre börsnoterade bolag ses som jämlikt utifrån detta mått. 2006 var andelen inte ens ett av tio.

Andelen börsnoterade bolag som inte har någon kvinnlig representant i styrelsen har också minskat från 15 procent 2006 till 6 procent 2016. Omvänt finns det inte ett enda börsnoterat bolag som har mer än 60 procent kvinnor i styrelsen

Antal och andel börsbolag med kvinnliga styrelseledamöter

  Antal bolag Andel
Andel kvinnliga
styrelseledamöter
2016 2006 2016 2006
0      16      39       6       15
1-39    177     195     65       77
40-60 80 20 29 8
Totalt 273 254 100 100

Andel kvinnor som har ledande befattningar

Totalt anställde börsbolagen och deras dotterbolag 2016 drygt 420 000 förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Av dem har nästan 35 000 personer en ledande befattning enligt Yrkesregistret. Av dessa är 33,3 procent kvinnor. 7 procent av börsbolagen och deras dotterbolag har inte en enda kvinna som är chef. Endast i 6,2 procent finns det kvinnor som är verkställande direktörer (2,4 procent 2006). Fördelningen av chefer är skev, den genomsnittliga börskoncernen har 29,5 procent kvinnor som är chefer, medan medianandelen kvinnor med ledande befattning är 25,0 procent. Endast 16 procent av börskoncernerna kan anses ha en jämn könsfördelning, med 40 till 60 procent kvinnor med ledande befattningar.

  Antal Andel
Andel kvinnor
som har ledande
befattningar
2016 2016
0      20       7
1-39    181     68
40-60 43 16
60-100 24 9
Totalt 268 100

Andel kvinnor som har teoretisk specialkompetens

Börsbolagen och deras dotterbolag har mer än dubbelt så många personer som har ett yrke som kräver en teoretisk specialkompetens än personer med ett ledningsarbete. Det totala antalet förvärvsarbetande med teoretisk specialkompetens är nästan 91 200 personer. Av dem är 41,2 procent kvinnor. Andelsmässigt finns det fler kvinnor som jobbar inom ett yrke som kräver en teoretisk specialkompetens än kvinnor som har ett ledningsarbete. På koncernnivå finns det finns ett positiv samband mellan andelen kvinnor som har ett ledningsarbete och andelen kvinnor som jobbar som specialister. Det vill säga, ju högre andel kvinnor som är chefer desto större är andel kvinnor som jobbar som specialister på företagen. Men eftersom sambandsorsaken inte är klarlagd är det omöjligt att säga om fler kvinnor som specialister ger fler kvinnor som chefer eller om fler kvinnor som chefer ger fler kvinnor som specialister.  

  Antal Andel
Andel kvinnor
med teoretisk
specialkompetens
2016 2016
0      17       6
1-39    132     50
40-60 65 25
60-100 50 19
Totalt 264 100

Andel kvinnor som chefer och styrelseledamöter

Det finns även ett positivt samband mellan andelen kvinnor som är chefer i börsbolagens bolag och andelen kvinnor som är styrelseledamöter. Ju fler kvinnor som är chefer, ju fler kvinnor är det som är styrelseledamöter. Men det går inte heller här att dra några slutsatser om vad som är orsaken till detta.

Fakta

Börsbolagens dotterbolag hämtas ifrån koncernregistret och antalet personer i koncernbolagen i ledande befattning samt med teoretisk specialkompetens hämtas från yrkesregistret.

Kontakt

Fredrik Andersson

Telefon
010-479 62 61
E-post
fredrik.andersson@scb.se

Etiketter