Till innehåll på sidan

Allt färre är medlemmar i politiska partier

Publicerad: 2018-06-04

Andelen av befolkningen som är medlem i ett politiskt parti har minskat sedan 1980-talet. Även andelen som deltar aktivt i ett politiskt partis verksamhet har minskat. Intresset för att delta i politiska diskussioner har däremot ökat, framför allt bland kvinnor.

Ett intresse för samhällsfrågor eller politik kan ta sig olika uttryck. Vissa visar sitt engagemang genom att skriva på namninsamlingar, andra ger sina synpunkter i offentliga samråd om till exempel kommunal planering, medan ytterligare andra deltar aktivt inom ramen för ett politiskt partis verksamhet. Utifrån ett demokratiskt perspektiv är det viktigt inte enbart att befolkningen röstar i de allmänna valen utan att det även finns de som är villiga att engagera sig i betydligt större utsträckning.

I Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) har det sedan 1980-talet ställts frågor om politiskt intresse. Det gör det möjligt att uttala sig om några olika uttryck ett politiskt intresse kan ta sig samt förändringar över tid.

Flest partimedlemmar 1984-85

Frågor om politiskt intresse ställdes senast i undersökningen år 2014–15. Då var 5 procent av befolkningen i åldern 16–84 år medlemmar i något politiskt parti. Det motsvarar ungefär 400 000 personer. Högst andel partimedlemmar uppmättes åren 1984–85, då 15 procent uppgav att de var medlemmar i ett politiskt parti. Den minskade andelen medlemmar i politiska partier återfinns bland såväl kvinnor som män, unga som äldre, inrikes som utrikes födda, liksom bland såväl de med kortare som längre utbildning och de med såväl lägre som högre inkomster. Störst minskning sett till ålder och kön återfinns i gruppen män 60–64 år, där andelen partimedlemmar minskat från 25 till 7 procent mellan 1980–81 och 2014–15.

Under 1980-talet var det vanligare att män var partimedlemmar än att kvinnor var det. Då låg andelen som var medlemmar i ett politiskt parti på 15–17 procent bland män och 10–13 procent bland kvinnor. Även under merparten av åren därefter har en större andel män än kvinnor varit partimedlemmar. Skillnaden mellan män och kvinnor har dock minskat och år 2014–15 – då 6 procent av männen och 5 procent av kvinnorna var partimedlemmar – är skillnaden inte längre statistiskt säkerställd.

Att delta aktivt i ett politiskt partis verksamhet, som till exempel att ha ett förtroendeuppdrag eller hjälpa till att anordna olika aktiviteter inom partiet, har också blivit mindre vanligt. Andelen aktiva partimedlemmar har halverats sedan början av 1980-talet, från 4 till 2 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 16–84 år. Störst minskning sett till ålder och kön återfinns bland män 55–64 år, där andelen aktiva partimedlemmar minskat från 7 till 2 procent sedan år 1980–81.

Fler deltar i politiska diskussioner

I undersökningen får de som intervjuas ta ställning till fyra påståenden och välja det som de tycker bäst beskriver hur de brukar göra i samtal som handlar om politik. År 2014–15 uppgav 40 procent att de för det mesta deltar i diskussioner och säger sin åsikt när samtal kommer in på politik. Det är en ökning sedan 1980–81, då motsvarande andel var 35 procent. Utvecklingen sedan början av 1980-talet har inte utgjorts av en stadigt ökande andel, utan har varierat något över tid.

Andelen som oftast deltar i politiska diskussioner har som mest legat på 43 procent under åren 1992–93, 2004–05 liksom mellan åren 2008–13. Man kan inte undgå att fundera på vad som hände i Sverige under dessa år och om det fick fler att vilja diskutera politik. År 1992 höjde Riksbanken den svenska räntan till 500 procent och åren 1992–93 karaktäriserades av en internationell lågkonjunktur och en markant ökning av andelen arbetslösa i Sverige – bara för att nämna några exempel på sådant som då kanske bidrog till att fler blev intresserade av att diskutera politik.

Allt färre är medlemmar och aktiva i politiska partier

Andel av befolkningen 16-84 år som är partimedlemmar respektive deltar aktivt i ett politiskt partis verksamhet, efter kön. År 1980-81 till 2014-15. Procent

Diagram Andel av befolkningen 16-84 år som är partimedlemmar respektive deltar aktivt i ett politiskt partis verksamhet, efter kön. År 1980-81 till 2014-15. Procent

Andelen som är medlemmar i politiska partier har minskat, liksom andelen som deltar aktivt i ett politiskt partis verksamhet.

Ökning av andelen kvinnor som diskuterar politik

Andel av befolkningen 16-84 år som för det mesta deltar i diskussioner och säger sin åsikt när samtal kommer in på politik, efter kön. År 1980-81 till 2014-15.
Procent

Diagram Andel av befolkningen 16-84 år som för det mesta deltar i diskussioner och säger sin åsikt när samtal kommer in på politik, efter kön. År 1980-81 till 2014-15

Andelen kvinnor som deltar i politiska diskussioner har ökat jämfört med 1980-81. För män finns ingen statistiskt säkerställd skillnad.

Fler kvinnor säger sin åsikt

Sedan 1980-talet har det varit vanligare att män uppgett att de deltar i politiska diskussioner än att kvinnor gjort det. Skillnaden mellan kvinnor och män har dock minskat. År 2014–15 uppgav 42 procent av männen, jämfört med 38 procent av kvinnorna, att de för det mesta deltar i diskussioner och säger sin åsikt när samtal kommer in på politik. Motsvarande andelar 1980–81 var 40 procent bland män och 30 procent bland kvinnor. För kvinnor är ökningen mellan 1980–81 och 2014–15 i andel som deltar i politiska diskussioner statistiskt säkerställd. Det är däremot inte motsvarande skillnad bland män.

Det är framför allt bland kvinnor 40–84 år och män 60–84 år som en allt högre andel för det mesta är med och säger sin åsikt i samtal om politik. I åldersgruppen 65–74 år har till exempel denna andel ökat från 23 till 39 procent mellan 1980–81 och 2014–15. En motsatt utveckling – med en minskad andel som oftast deltar i samtal som handlar om politik – återfinns i åldersgruppen 20–29 år, liksom bland personer med eftergymnasial utbildning och bland utrikes födda män.

Fakta

Resultaten baseras på Undersökningarna av levnadsförhållanden för åren 1980-2015. Resultat för åren 2006–07 är exkluderade på grund av det förändringsarbete som pågick under dessa år.

De skillnader över tid och mellan grupper som beskrivs i texten avser, om inget annat anges, statistiskt signifikanta skillnader baserat på 95-procentiga konfidensintervall.

Medlem i politiskt parti

Har svarat ja på frågan Är du medlem i något politiskt parti?

Aktiv i politiskt parti

Är medlemmar i ett politiskt parti och har svarat ja på följdfrågan Deltar du aktivt i partiets verksamhet (från och med år 2012 med tillägget: till exempel har ett förtroendeuppdrag eller hjälper till att anordna olika aktiviteter)?

Deltar oftast i politiska diskussioner

Har svarat att påstående fyra passar bäst in på dem själva och hur de brukar göra när samtal kommer in på politik:

  1. Jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata om politik.
  2. Jag brukar nog lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen.
  3. Det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger vad jag själv tycker.
  4. Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt.

Kontakt

Charlotte Samuelsson

Telefon
010-479 48 17
E-post
charlotte.samuelsson@scb.se