Till innehåll på sidan

EU viktigast för svensk handel och investeringar

Publicerad: 2018-04-23

Svenska företags ägarintressen utomlands växer i takt med exporten. Under 2000-talet har svenska bolag ökat sina direktinvesteringar inom EU, det vill säga etablering eller uppköp av befintliga företag, med 181 procent. År 2016 uppgick investeringarna i EU till 2 058 miljarder svenska kronor.

Svenska direktinvesteringar har ökat i de flesta länder. Särskilt har direktinvesteringar till länderna inom Europa ökat kraftigt under perioden 2000 till 2016. Då handlar det främst om de 28 länder inom EU där svenska utlandsinvesteringar ökade i snitt med 181 procent.

Försäljningen av insatsvaror, det vill säga varor som används vid tillverkning, till EU har ökat med cirka 21 procent över tidsperioden. Efterfrågan på svenska varor från länder inom EU har ökat med cirka 38 procent för samma period.

EU viktigaste investeringsområdet

Volymmässigt innebär detta att svenska företag har genomfört utlandsinvesteringar i EU-området motsvarande ett bokfört värde om 2 058 miljarder kronor år 2016. Det gör EU till det viktigaste investeringsområdet för svenska bolag. Dessutom är länderna inom EU våra viktigaste handelspartners i termer av export. Exportvärdena uppgår till 235 miljarder kronor för  insatsvarorna och 669 miljarder kronor för samtliga varor år 2017. 59 procent av vår totala export går till länder i EU.

Direktinvesteringarna på rekordnivå

Index för svenska direktinvesteringar, export och export av insatsvaror. Destination EU.

Index för svenska direktinvesteringar, export och export av insatsvaror. Destination EU.

Källa: SCB, exportprisindex har använts för omräkning av export till fasta priser.

Ökande investeringar i USA och Kanada

Svenska företags direktinvesteringar i USA och Kanada har under motsvarande tid ökat från 226 miljarder kronor till 475 miljarder kronor under perioden, vilket motsvarar en ökningstakt på 110 procent. Exporten av varor och exporten av insatsvaror till Nordamerika har dock haft en svagare utvecklingstendens jämfört med handelsmönstret till EU. Exporten av insatsvaror har ökat med 6 procent. Dock från låga volymer år 2000. År 2000 uppgick exporten av insatsvaror till cirka 19 miljarder kronor. Exporten av varor till USA är större men har minskat något från 91 miljarder kronor år 2000 till 88 miljarder i fasta priser år 2017. 

Svenska företag investerar i USA och Kanada

Index för svenska direktinvesteringar, export och export av insatsvaror. Destination USA och Kanada.

Index för svenska direktinvesteringar, export och export av insatsvaror. Destination USA och Kanada.

Källa: SCB, exportprisindex har använts för omräkning av export till fasta priser.

Utvecklingstakten av svenska utlandsinvesteringar i övriga Europa (Europa exklusive EU), har haft den snabbaste ökningen jämfört med investeringarna i våra övriga handelspartners. Direktinvesteringarna har ökat med cirka 294 procent under tidsperioden. Det motsvarar direktinvesteringsstockar till ett värde av 455 miljarder kronor år 2016. Utvecklingen av exporten av färdiga varor och insatsvaror har följts åt under perioden. Från exportsidan har ökningen motsvarat 82 procent av varor respektive 72 procent av insatsvaror.

Direktinvesteringarna har inte varit större

Index för svenska direktinvesteringar, export och export av insatsvaror. Destination Europa exklusive EU.

Index för svenska direktinvesteringar, export och export av insatsvaror. Destination Europa exklusive EU.

Källa: SCB, exportprisindex har använts för omräkning av export till fasta priser.

 

Exporten till USA och Kanada minskar

Det tycks som att direktinvesteringarna i de tre viktigaste länderna har ökat under perioden, dock i olika omfattning. När det gäller utvecklingen på exportsidan tenderar svenska bolag att ha minskat sin export till USA och Kanada medan exporten till våra grannländer har växt något under perioden. Dessutom kan man konstatera att direktinvesteringar och export generellt samvarierar även om utvecklingstendenserna har varit starkare för direktinvesteringarna.

Sammanfattningsvis finns det mycket som tyder på svenska utlandsetableringar och export av insatsvaror samvarierar och att svenska koncerners ägarintressen utomlands växer i takt med exporten av färdiga varor.

Läs mer om i direktinvesteringar i Fokus på näringsliv och arbetsmarknad.

Exportens konsekvenser för utländska direktinvesteringar 

Direktinvesteringar

En direktinvestering registreras när ett bolag  köper, vanligtvis ett företag, direkt eller indirekt innehar tio procent eller mer av rösterna i ett företag (direktinvesteringsföretaget) i ett annat land. Tioprocentströskeln är tänkt att spegla intentionen hos investeraren att etablera en långsiktig relation samt att få signifikant inflytande över företaget (OECD, 2008) genom köp av aktier med röstvärde.

Ägarandelar motsvarande mindre än tio procent av röstvärdet klassas som så kallade portföljinvesteringar.

För att testa samvariationen mellan svenska direktinvesteringar och utlandsförsäljningen har vi undersökt sambandet i en longitudinell regressionsanalys. I regressionsanalysen har vi utöver utgående direktinvesteringar och export också kontrollerat för de svenska bolagens investeringsländer, investeringsländernas storlek mätt som BNP samt det geografiska avståndet mellan Sverige och respektive investeringsland.

Kontakt

Andreas Poldahl, utredare, SCB

Telefon
010-479 63 61
E-post
andreas.poldahl@scb.se