Till innehåll på sidan

Få länder når upp till mål om sysselsättning och barnomsorg

Publicerad: 2018-10-09

För att göra det lättare att kombinera familjeliv och arbetsliv finns det mål inom EU för tillgång till barnomsorg. Det finns tydliga skillnader mellan länder, både vad gäller sysselsättning och tillgång till barnomsorg.

I europeiska kommissionens strategi för jämställdhet är ekonomisk självständighet ett prioriterat område. Ett ökat arbetskraftsdeltagande bland kvinnor är ett viktigt steg mot kvinnors ekonomiska självständighet, men det bidrar också till ekonomisk tillväxt i EU och motverkar effekterna av en krympande befolkning i arbetsför ålder. Ett av målen i EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning är att sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta i åldrarna 20–64 år, ska vara minst 75 procent för både kvinnor och män.sett till hela eu är målet uppnått för män, men inte för kvinnor. År 2017 var andelen sysselsatta 78 procent för män och 67 procent för kvinnor. Av de enskilda länderna i EU har 22 av 28 länder uppnått målet för män, men enbart fyra länder: Sverige, Litauen, Tyskland och Estland, har uppnått målet för kvinnor.

Fler sysselsatta kvinnor

Det är ändå så att andelen sysselsatta kvinnor ökar i EU. Andelen 2017 var den högsta någonsin. Bland män har andelen sysselsatta ökat sedan den ekonomiska krisen 2008, då sysselsättningen sjönk, och har nu nått upp till nivån före krisen.

Vad beror det då på att andelen sysselsatta kvinnor, trots ökningen, ännu ligger så långt ifrån målet? En bidragande orsak kan vara föräldraskap, något som fortfarande påverkar kvinnor och män olika när det gäller arbetskraftsdeltagande. I EU tar kvinnor än idag ofta en större del av ansvaret för hem, familj och andra anhöriga. Många kvinnor upplever fortfarande att de måste välja mellan barn och karriär.

Tillgång till barnomsorg kan underlätta för kvinnor att förvärvsarbeta. Europarådet antog år 2002 de så kallade Barcelonamålen. Målen innebär att senast år 2010 skulle det finnas tillgång till barnomsorg av god kvalitet till ett överkomligt pris för minst 90 procent av barnen mellan tre år och skolåldern och för minst 33 procent av barnen under tre år. Åtta av de 28 medlemsländerna hade 2016 nått dessa mål.

Sverige når båda målen

Länder som når upp till målen gällande barnomsorg når däremot inte alltid upp till målet 75 procent sysselsättning för kvinnor. Sverige är det enda landet i EU som når både mål om barnomsorg och sysselsättning. Nästan 80 procent av kvinnorna i Sverige var sysselsatta 2017 medan drygt 50 procent av barnen under 3 år var inskrivna i någon form av barnomsorg. Motsvarande andel bland de äldre barnen var nära 97 procent. Inget av de tre andra länder som klarar målet om kvinnors sysselsättning klarar de båda målen om barnomsorg.

Länder som Frankrike och Spanien når upp till båda barnomsorgsmålen men inte sysselsättningsmålet, varken för kvinnor eller män. Portugal klarade målet för de yngre barnen redan 2008 och för de äldre barnen 2015. Sysselsättningsmålet för kvinnor har däremot inte uppnåtts. Många av länderna kring Medelhavet lider dock fortfarande av sviterna efter den senaste ekonomiska krisen, med hög arbetslöshet och låg sysselsättning som följd.

Bland länderna i östra Europa har de baltiska länderna kommit längst beträffande sysselsättningsmålet för både kvinnor och män men inte när det gäller barnomsorgen. De andra länderna i östra Europa har en bit kvar till både barnomsorgsmålen och en hög sysselsättning för kvinnor.

Konjunkturläge och många andra faktorer påverkar kvinnor och mäns sysselsättning. Genom att eftersträva att barn ska ha tillgång till barnomsorg kan kombinationen arbetsliv och familjeliv underlättas och på så sätt öka sysselsättningen, främst för kvinnor. I dagsläget är det Sverige som klarar de uppsatta målen för barnomsorg och kvinnors sysselsättning. Andra länder visar däremot inte samma mönster då barnomsorgsmålen har uppnåtts men inte målet med en hög andel sysselsatta kvinnor.

EU reglerar föräldraförsäkring

Idag finns regler inom eu om föräldraledighet som säger att minst fyra månaders föräldraledighet, betald eller obetald, ska erbjudas vardera förälder, varav en månad inte går att överlåta till den andra föräldern. Den europeiska kommissionen har också lagt fram ett nytt förslag som innebär att fyra månader ska reserveras för vardera förälder och då inte går att överlåta. Dessutom ska ledigheten ersättas med samma ersättning som sjukpenning.

Kommissionen vill också införa tio lediga dagar för pappan vid barns födelse samt fem dagars betald ledighet per år för vård av anhörig. Förslaget innebär även rätt till flexibla arbetstider fram till att barnet fyller 12 år. Förslaget går nu till Europaparlamentet och ministerrådet för förhandlingar om en ny lagstiftning.

Sverige klarar EU:s barnomsorgsmål…

Länder i EU som klarar målen om tillgång till barnomsorg för 33 procent av barn under 3 år och 90 procent av barn från 3 år till skolåldern, 2016

Sverige klarar EU:s barnomsorgsmål…  Länder i EU som klarar målen om tillgång till barnomsorg för 33 procent av barn under 3 år och 90 procent av barn från 3 år till skolåldern, 2016

Åtta av EU:s 28 länder har klarat båda barnomsorgsmålen, däribland Sverige. Det innebär att minst 33 procent av barnen under 3 år och minst 90 procent av barnen från 3 år till skolåldern har tillgång till barnomsorg. Många av länderna i östra Europa och Storbritannien har inte klarat något barnomsorgsmål.

…och även sysselsättningsmål

Länder i EU som klarar målet om 75 procent sysselsättning för kvinnor och män, 2017

Fyra länder, varav Sverige är ett, når upp till EU:s mål om en sysselsättningsgrad på 75 procent för både kvinnor och män. En del länder når upp till målet för män men inte för kvinnor. Andelen sysselsatta i länderna kring Medelhavet når inte upp till sysselsättningsmålet, varken för kvinnor eller män.

Kontakt

Lena Bernhardtz

Telefon
010-479 65 27
E-post
lena.bernhardtz@scb.se

Etiketter