Till innehåll på sidan

Inkomstutveckling högre för kvinnor än män 2015–2016

Publicerad: 2018-09-24

Kvinnor hade en högre inkomstutveckling än män 2015–2016 i Sverige, förutom under småbarnsåren. Bilden var en helt annan tio år tidigare.

Lön och inkomst är olika saker. Lön är den summa som en arbetstagare och en arbetsgivare kommit överens om. Lönen ger en indikation om vad arbetstagaren förväntas tjäna till exempel per månad eller per timme.

Att bara titta på lönen för att avgöra en persons ekonomi kan vara missvisande, eftersom det inte alltid stämmer överens med vad en person tjänar totalt sett. Då är inkomst ett bättre mått. Det är ett bredare begrepp som räknar samman alla löneutbetalningar under ett år, men också andra typer av utbetalningar. Den inkomst som kommer från att man har jobbat kallas för förvärvsinkomst. Andra typer av utbetalningar som räknas in i inkomsten är till exempel a-kasseersättning och sjukpenning.

Inkomsten beror på hur mycket man jobbar. Därför påverkas inkomsten av deltidsarbete, frånvaro på grund av sjukdom, och vård av barn.

Småbarnsårens effekt på inkomst

Eftersom kvinnor historiskt sett har tagit ett större ansvar för barn och hushållsarbete, och därför varit föräldralediga mer och jobbat deltid i mycket större omfattning än män, har utvecklingen av kvinnors förvärvsinkomst påverkats negativt. Men denna studie visar en förändring.

Mellan åren 2015–2016 hade kvinnor generellt en högre procentuell löneutveckling än män. Likadant ser det ut för förvärvsinkomstutvecklingen i stort sett under hela åldersfördelningen. Undantaget är kvinnor i åldern 26–32, vilket sammanfaller med småbarnsåren.

Bilden var en helt annan för perioden 2005–2006. Då var utvecklingen mellan könen och mellan förvärvsinkomst- och löneutvecklingen ungefär densamma. Inkomstutvecklingen för småbarnsmammor var däremot betydligt mer ogynnsam än mellan åren 2015–2016.

Kvinnors inkomstutveckling högre än mäns

Löne- och inkomstutveckling mellan åren 2015–2016 uppdelat på kvinnor och män per åldersgrupp i procent.

Anmärkning: avser endast individer vars inkomster 2015 ligger inom populationens 10:e och 90:e percentil.

Kvinnors inkomstutveckling lägre än mäns

Löne- och inkomstutveckling mellan åren 2005–2006 uppdelat på kvinnor och män per åldersgrupp i procent.

Anmärkning: avser endast individer vars inkomster 2015 ligger inom populationens 10:e och 90:e percentil.

Äldre har sämre inkomstutveckling

Studien visar att individer inte kan ta del av löneökningen i sin inkomst fullt ut under två faser i livet. Mellan åldrarna 28–33 är inkomstutvecklingen lägre än löneutvecklingen. Detsamma gäller mer eller mindre för individer som är 50 år eller äldre. En trolig förklaring är att individerna totalt sett jobbar mindre under dessa perioder, till exempel på grund av småbarnsår.

En äldre individ har generellt en lägre löne- och inkomstutveckling än en yngre individ.

Löne- respektive inkomstutveckling

Diagrammet gäller för individer mellan 23–64 år och visar löne- och inkomstutvecklingen i procent.

 

Fakta om undersökningen

Löneuppgifter hämtas från strukturlönestatistiken och förvärvsinkomster från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken.

För att ingå i studien behöver personer finnas med i båda registren under en sammanhängande tvåårsperiod samt ha en tjänstgöringsomfattning motsvarande 100 procent. Dessutom ska löneuppgifter komma från företaget där individen är förvärvsarbetande enligt registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Genom att ta bort outliers (observationer som ligger inom 10:e och 90:e percentilen ingår) blir utvecklingstalen lite lägre, men seriernas inbördes förhållande är densamma.

Kontakt

Fredrik Andersson

Telefon
010-479 62 61
E-post
fredrik.andersson@scb.se