Till innehåll på sidan

Norsk gränshandel i Sverige större än någonsin

Publicerad: 2018-05-16

Norrmännen handlar allt mer i Sverige, framför allt mat och alkohol. På sex år har norrmännens konsumtion i Sverige ökat med 29 procent. År 2017 uppgick den till 19,5 miljarder svenska kronor.

Den norska gränshandeln i Sverige växer stadigt. Inget annat grannland är i närheten av de summorna. Den handel som besökare från Danmark och Finland står för är bara cirka en tiondel av norrmännens.

Sveriges gränshandel år 2017, miljarder SEK

Diagram Sveriges gränshandel år 2017 med dess grannländer, miljarder SEK

Sedan år 2011 har norrmännens konsumtion i Sverige ökat med närmare 4,5 miljarder svenska kronor och uppgick år 2017 till 19,5 miljarder. Det motsvarar en ökning med 29 procent under denna period. Samtidigt har svenskars konsumtion i Norge ökat med knappt 200 miljoner svenska kronor och uppgick år 2017 till drygt 1 miljard; en ökning med 20 procent under samma period.

Gränshandel mellan Sverige och Norge, miljarder SEK

Diagram Gränshandel mellan Sverige och Norge, miljarder SEK

Mat och alkohol en stor del av inköpen i Sverige

Närmare hälften av all norsk konsumtion i Sverige är handel i matbutiker. En stor del av resterande handel är alkohol som köps på Systembolaget. Norrmän köpte alkohol i Sverige för drygt 2 miljarder svenska kronor under året 2017.

Sannolikt hade den norska handeln i Sverige varit ännu större om den inte hade omfattats av restriktioner. Vid resor utanför Norge i mer än ett dygn får varor till ett värde av 6 000 norska kronor importeras utan tullavgifter. Vid resor utanför Norge i mindre än ett dygn får enbart varor till ett värde av 3 000 norska kronor importeras. Inom kvoten för den totala mängden varor som får importeras finns även underliggande kvoter så som kvoter för alkohol- och tobaksinköp.

Alkohol och tobak dyrt i Norge

Gränshandel i den bemärkelsen att privatpersoner åker över gränsen för att dra nytta av de lägre priserna i grannlandet kan antas vara anledningen till varför norrmän konsumerar så mycket i Sverige. I nedanstående diagram presenteras 2016 års prisnivåer på mat, alkohol och tobak i Sverige och Norge enligt prisnivåindex som grundar sig i köpkraftspariteter (PPP). Indexet jämför prisskillnader mellan länder där index 100 är EU28-genomsnittet. Diagrammet visar att prisnivåerna på mat, alkohol och tobak i Sverige och Norge är högre än EU28-genomsnittet och vidare att prisnivåerna i Norge är högre än i Sverige.

2016 års prisnivåer på mat, alkohol och tobak i Sverige och Norge

Diagram 2016 års prisnivåer på mat, alkohol och tobak i Sverige och Norge

 

Jämför man med prisnivåerna år 2011-2015 framgår det att prisnivåskillnaderna på mat och tobak var större under denna period medan prisnivåskillnaden för alkohol har legat på ungefär samma nivå som år 2016. Sammantaget har det alltså relativt sett blivit dyrare för norrmännen att handla i Sverige.

Att norsk konsumtion i Sverige har ökat sedan år 2011 tycks därför inte ha att göra med prisnivåernas förändringar. Tvärtom så har svenska priser närmat sig norska nivåer under denna period. Varför norsk konsumtion i Sverige fortsätter att öka kan bero på sådant som att det vid gränsen byggs nya köpcentrum och att det sker utbyggnationer av redan befintliga köpcentrum. Andra faktorer kan vara attraktivare sortiment samt utökad buss- och tågkommunikation. Ännu en anledning kan vara att prisnivåskillnaderna på specifika matvaror har ökat länderna emellan.

Snabb konsumtionsökning trots starkare svensk krona

Konsumtionen i svenska kronor ökade med 29 procent mellan åren 2011 och 2017, detta trots att den svenska kronan stärkts gentemot den norska kronan under perioden. Det har alltså blivit dyrare för norrmännen att göra sina inköp i Sverige men det är fortfarande tillräckligt lönsamt för att utvecklingen av konsumtionen ska vara fortsatt positiv.

Norsk konsumtion i Sverige i miljarder SEK och NOK

Diagram Försäljning till norrmän i miljarder SEK och NOK

Källa: Uppgifter från SCB:s utrikeshandelsstatistik, Eurostat, Riksbanken, norska tullverket 

Utrikeshandel med tjänster

SCB:s statistik över utrikeshandel med tjänster är en kvartalsvis undersökning som görs på uppdrag av Sveriges riksbank.

Sveriges tjänstehandel har under de senaste åren haft en snabb tillväxt. På tio år har den svenska exporten av tjänster ökat med 74 procent, medan importen till Sverige har ökat med 68 procent. Detta kan jämföras med exporten och importen av varor som under samma period ökade med 16 respektive 28 procent. Tjänsterna, såväl exporten som importen, står idag för cirka 31 procent av den svenska utrikeshandeln. För tio år sedan stod exporten av tjänster för 23 procent medan importen stod för 25 procent.

Ett av tjänsteslagen som har bidragit till tjänstehandelns snabba tillväxt är resor. På tio år har Sveriges export av resor, det vill säga utländsk konsumtion på resa i Sverige, ökat med 75 procent medan importen, svensk konsumtion på resa i utlandet, har ökat med 83 procent.

Resor omfattar all konsumtion som görs på resa i annat land. Definitionsmässigt räknas alltså konsumtion av varor och tjänster under resa i utlandet som tjänstehandel. Statistikkällor för resor är kontokortsdata, uppgifter från växlingskontor och direktinsamlade enkätsvar.

Denna artikel fokuserar på den del av tjänsteslaget resor som belyser köp av konsumtionsvaror på plats och baseras på kontokortsdata. Med metoden som används vid framställningen av denna statistik går det inte att säkerställa att konsumenten har passerat landsgränsen enbart för handelns skull och det går inte heller att säkerställa att personen bor i det land som kontokortet är utfärdat i.

Observera att uppgifterna som har använts i artikeln inte kan lämnas ut eller sammanställas på uppdragsbasis.

Kontakt

Maria Ygge

Telefon
010-479 44 14
E-post
maria.ygge@scb.se

Etiketter