Till innehåll på sidan

Samkönade äktenskap vanligast bland kvinnor

Publicerad: 2018-11-27

Fler kvinnor än män ingår samkönade äktenskap. Bland de som var i samkönade äktenskap vid slutet av 2017 var 56 procent kvinnor och 44 procent män. Totalt handlar det om 12 158 personer.

Sedan 2009 har det varit möjligt för två personer av samma kön att ingå äktenskap i Sverige. Under 2017 var det 1 354 personer som gjorde det. Det går att jämföra med 1 547 personer under premiäråret 2009, som fortfarande toppar statistiken med flest antal gifta.

Under 2017 gifte sig nio procent färre än året innan med någon av samma kön, totalt 879 kvinnor och 475 män. En stor del av dessa gifte sig för första gången, 680 kvinnor och 388 män.

Kvinnor yngre vid giftermålet

Kvinnorna är generellt sett yngre än männen när de gifter sig. 31 procent av kvinnorna och 17 procent av männen var yngre än 30 år vid vigseldagen. Medelåldern för kvinnorna som gifte sig för första gången var 34 år medan männens medelålder var 41 år.

Det kan jämföras med medelåldern vid första giftermålet bland par av olika kön. Där är männen 36 år och alltså betydligt yngre än de som ingått samkönat äktenskap. För kvinnorna är medelåldern 34 år, samma som för samkönade kvinnopar.

Samkönade äktenskap 2017

Antal personer som ingått äktenskap med en person av samma kön under 2017 efter ålder och kön

ÅlderKvinnorMän
Totalt 879 475
yngre än 30 272 80
30-39 351 145
40-49 155 101
50-69 94 133
70 och äldre 7 16

Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB)

Samkönade äktenskap vanligast i storstäder

Vid slutet av 2017 levde 6 837 kvinnor och 5 321 män i samkönade äktenskap eller i registrerade partnerskap. Totalt var det 10 016 personer i samkönade äktenskap och 2 142 personer i registrerade partnerskap vid slutet av året. Det motsvarar cirka 1,2 personer per 1 000 invånare.

Vanligast är de samkönade äktenskapen och registrerade partnerskapen i de tre storstadslänen och i Uppsala län.

Samkönade äktenskap efter län

Antal personer i samkönade äktenskap/registrerat partnerskap efter län och kön per den 31 december 2017

LänTotaltKvinnorMänPer 100 000 invånare
Stockholms län 4 854 2 270 2 584 210
Uppsala län 451 292 159 122
Södermanlands län 248 170 78 85
Östergötlands län 427 274 153 93
Jönköpings län 164 104 60 46
Kronobergs län 119 81 38 60
Kalmar län 154 107 47 63
Gotlands län 61 44 17 104
Blekinge län 89 62 27 56
Skåne län 1 775 952 823 132
Hallands län 243 152 91 75
Västra Götalands län 1 902 1 188 714 112
Värmlands län 208 124 84 74
Örebro län 241 162 79 81
Västmanlands län 166 108 58 61
Dalarnas län 200 114 86 70
Gävleborgs län 182 131 51 64
Västernorrlands län 178 133 45 72
Jämtlands län 77 58 19 59
Västerbottens län 246 188 58 92
Norrbottens län 173 123 50 69
Totalt 12 158 6 837 5 321 120

Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB)

Topp för samkönade äktenskap 2009

När den könsneutrala äktenskapslagen trädde i kraft 2009 var det totalt 888 kvinnor och 659 män som gifte sig samkönat. Det går att jämföra med 167 kvinnor och 498 män som registrerade partnerskap när det blev möjligt 1995. Av de som gifte sig 2009 var det 431 kvinnor och 430 män som omvandlade ett registrerat partnerskap till äktenskap.

Sedan 2009 då samkönade äktenskap tilläts har 7 200 kvinnor och 4 667 män gift sig med en person av samma kön. Av dem har 891 kvinnor och 839 män omvandlat ett tidigare registrerat partnerskap till äktenskap. Inledningsvis var det fler män än kvinnor som registrerade partnerskap. År 2003 bröts den trenden och sedan 2005 har varje år fler kvinnor än män ingått partnerskap eller samkönat äktenskap. År 2017 var det 404 fler kvinnor än män som gifte sig med en person av samma kön.

Toppåret 2009 då 1 547 personer ingick ett samkönat äktenskap följdes av tre år med minskat antal samkönade äktenskap. Sedan dess har antalet öket fem år i rad, bortsett från 2017 då vi alltså sett en minskning med nio procent. Det berodde främst på att antalet män som gifte sig minskade med 20 procent. Männen stod för drygt en tredjedel av äktenskapen, vilket är den största könsskillnaden sedan 1995. Då var det männen som var i majoritet, tre fjärdedelar av alla registrerade partnerskap var mellan två män.

Samkönade äktenskap allt vanligare

Antal kvinnor och män som registrerat partnerskap eller ingått i samkönat äktenskap. Registrerat partnerskap 1995–april 2009 samt giftermål från maj 2009.

Diagram Samkönade äktenskap allt vanligare

Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB)

Fakta

Sedan den 1 maj 2009 har Sverige en könsneutral äktenskapslag. Den nya lagen ersatte lagen om registrerat partnerskap som infördes 1995. Lagändringen innebär att två personer av samma kön kan gifta sig enligt samma lagstiftning som två personer av olika kön.

Även om det inte är någon juridisk skillnad mellan ett partnerskap och ett äktenskap har många valt att omvandla sitt partnerskap till äktenskap sedan den nya lagen infördes.

En del år är det ett ojämnt antal personer på grund av att en person i paret är folkbokförd i ett annat län eller land vid giftermålet.

Kontakt

Linus Garp

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd
E-post
befolkning@scb.se