Till innehåll på sidan

Störst mängd avfall kommer från gruvor

Publicerad: 2018-06-21

Gruvnäringen räknas som en av Sveriges basnäringar och är den näringsgren som genererar den största mängden avfall i Sverige. Om man lägger ihop alla andra avfallstyper så är gruvavfallet fortfarande störst.

Gruvavfall är ett mineralavfall som uppkommer i näringsgrenen Utvinning av mineral. Gruvavfallet består främst av gråberg och anrikningssand, som är det bergmaterial som blir över efter brytning och anrikning av metallhaltig malm. Dessutom uppkommer relativt små mängder kasserad sand och lera.

År 2016 genererades sammanlagt 142 miljoner ton avfall varav 110 miljoner ton gruvavfall. En övervägande del av avfallet, 77 procent, utgjordes alltså av gruvavfall från gruvnäringen.

I avfallsstatistiken redovisas gruvavfallet inom näringsgrenen ”Utvinning av mineral”. Om man tar bort gruvavfallet så kvarstår endast 44 000 ton avfall i näringsgrenen, detta utgörs främst av metallavfall och annat blandat avfall.

Andel gruvavfall av det totala avfallet

Diagram Andel gruvavfall av det totala avfallet

Avfallsstatistiken delas upp i ”icke-farligt” och ”farligt avfall”. Gruvavfall består nästan bara av icke-farligt avfall.

Fördelning av icke-farligt gruvavfall under 2016

  Miljoner ton
Gråberg 58
Anrikningssand 49
Kasserad sand och lera 3

Hantering av gruvavfallet

Mängden gruvavfall är kopplat till produktionen – ökar produktionen så ökar också avfallet. Gruvavfall behandlas i regel i samband med brytningen. År 2016 behandlades 110 miljoner ton icke-farligt gruvavfall genom: 

  • annat bortskaffande
  • deponering
  • återfyllning
  • användning som konstruktionsmaterial

Behandlat icke-farligt gruvavfall under 2016

Diagram Behandlat icke-farligt gruvavfall under 2016

Den största mängden gruvavfall (46 procent) behandlades genom så kallat bortskaffande på annat sätt. Det sker främst genom invallning av anrikningssand i sandmagasin (dammar). En nästan lika stor andel av gruvavfallet deponerades (44 procent). Avfallsdeponier är upplag dit man för avfall från bland annat gruvor, hushåll och industrier, som man inte kan behandla på annat sätt. 5 procent av gruvavfallet användes som återfyllning och resten återvanns på annat sätt, främst genom användning som konstruktionsmaterial. 

Strategi för hantering av gruvavfall

Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tillsammans på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på strategi för hantering av gruvavfall. En bedömning av kostnader och åtgärder för efterbehandling har också gjorts. Det förslag till strategi som myndigheterna har tagit fram innehåller fem strategiska områden som bedöms vara centrala för att åstadkomma en mer miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall. De fem strategiska områdena är:

  • ett effektivt och tydligt prövningssystem
  • en pålitlig tillsyn och egenkontroll
  • rätt kunskap på rätt plats
  • ordning och reda på avfallet
  • en innovativ avfallshantering

Kontakt

Louise Sörme

Telefon
010-479 47 92
E-post
louise.sorme@scb.se

Ida Adolfsson

Telefon
010-698 13 31
E-post
ida.adolfsson@naturvardsverket.se

Etiketter