Till innehåll på sidan

Två av tio ungdomar inom kommunens aktivitetsansvar

Publicerad: 2018-06-04

Sveriges kommuner har sedan 2015 ett aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år som varken fullföljt sin gymnasieutbildning eller studerar på ett nationellt gymnasieprogram. Syftet är att stötta ungdomar att återuppta eller påbörja en gymnasieutbildning. De unga som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret har mycket olika förutsättningar, vilket ställer stora krav på kommunerna.

SCB samlar på uppdrag av Skolverket in uppgifter från kommunerna om ungdomarna som ingår i aktivitetsansvaret. 2016 var det var 115 000 ungdomar som omfattades av det kommunala aktivitetsansvaret. Det motsvarar cirka 22 procent av samtliga ungdomar mellan 16 och 20 år. Av de unga som ingår i aktivitetsansvaret är cirka 58 procent män.

Ungdomarna inom aktivitetsansvaret har mycket olika studiebakgrund. En grupp har läst förhållandevis mycket av ett nationellt program i gymnasieskolan medan andra inte läst någonting alls på ett nationellt program. Ytterligare en grupp inom aktivitetsansvaret läser på ett introduktionsprogram, som alltså inte motsvarar ett nationellt program. Att ungdomarna har väldigt olika förutsättningar ställer stora krav på kommunerna då Skolverkets allmänna råd betonar just att det är lämpliga individuella åtgärder som ska erbjudas ungdomarna.

Många studerar på språkintroduktion

Fyra av tio unga i aktivitetsansvaret, eller 45 000 ungdomar, studerar på ett introduktionsprogram. Av dem är drygt hälften nyinvandrade, alltså födda utomlands av föräldrar som också är utrikes födda och de har blivit folkbokförda i Sverige för mindre är fyra år sedan. Detta kan förklaras av att ett av introduktionsprogrammen är just språkintroduktion.

Bland övriga unga i aktivitetsansvaret, de 70 000 som alltså inte studerar på ett introduktionsprogram, har sju av tio någon gång varit registrerade på ett nationellt program i gymnasieskolan. Drygt fyra av tio, eller 30 000 unga, har läst förhållandevis mycket på ett nationellt program. Det beror på att de ungdomar som avslutat sin gymnasieutbildning med studiebevis, alltså inte klarat kravet för gymnasieexamen, räknas in i kommunernas aktivitetsansvar.

I denna grupp är andelen nyinvandrade liten. Övriga 40 000 har inte läst så mycket eller inte något alls på ett nationellt program. Bland de ungdomar som inte läst så mycket av ett nationellt program är omkring 25 procent nyinvandrade. Bland dem som aldrig varit registrerade på ett nationellt program är fyra av tio nyinvandrade.

Unga inom kommunernas aktivitetsansvar

Unga inom kommunernas aktivitetsansvar

Det finns skillnader i social bakgrund mellan de ungdomar som ingår i aktivitetsansvaret och de ungdomar i åldern 16–20 år som inte ingår i aktivitetsansvaret. Vid denna jämförelse har samtliga nyinvandrade ungdomar samt ungdomar inom aktivitetsansvaret som läst förhållandevis mycket av ett nationellt program uteslutits. Exempelvis är andelen utrikes födda högre bland ungdomar som ingår i aktivitetsansvaret. Även när ungdomar som invandrat de senaste fyra åren utesluts är andelen utrikes födda dubbelt så hög, omkring 20 procent, för ungdomar inom aktivitetsansvaret som för ungdomar som inte ingår i aktivitetsansvaret.

Högre andel utrikes födda

Utländsk/svensk bakgrund för ungdomar i aktivitetsansvar samt ej i aktivitetsansvar. Procent

Högre andel utrikes födda bland unga i aktivitetsansvar

Det finns också skillnader vad gäller föräldrars utbildnings- och inkomstnivå. Unga i aktivitetsansvaret har mer sällan föräldrar med eftergymnasial utbildning och oftare föräldrar med högst gymnasial eller förgymnasial utbildning jämfört med de 16–20-åringar som inte ingår i aktivitetsansvaret. Unga i aktivitetsansvaret har också i större utsträckning föräldrar med relativt låga inkomster jämfört med unga som inte ingår i aktivitetsansvaret.

Unga i aktivitetsansvar har oftare föräldrar med lägre utbildningsnivå

Föräldrars utbildningsnivå för ungdomar i aktivitetsansvar samt ej i aktivitetsansvar. Procent

Unga i aktivitetsansvar har oftare föräldrar med lägre utbildningsnivå

Enligt statistik från Skolverket erbjöds omkring 21 500 av de 115 000 ungdomarna i aktivitetsansvaret minst en åtgärd. Vanligast var Annan åtgärd, som erbjöds till 24 procent. Annan åtgärd kan handla om till exempel kartläggningssamtal. Studier på introduktionsprogram erbjöds till 18 procent och studie- och yrkesvägledning till 8 procent. För 21 procent av ungdomarna rapporterades alternativet Erbjuden åtgärd men tackat nej.

Det är fortfarande för tidigt att analysera vad ungdomarna gör efter att de avslutat sin registrering inom det kommunala aktivitetsansvaret. Men inom några år kommer det vara möjligt att ta fram uppgifter kring deras etablering på arbetsmarknaden och om målet med att påbörja eller återgå till studier har lyckats.

Det kommunala aktivitetsansvaret

1 januari 2015 ersattes kommunens informationsansvar av aktivitetsansvaret som gäller för folkbokförda ungdomar som fullgjort skolplikten men som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande. Ansvaret gäller till dess att ungdomen fyllt 20 år eller återupptar utbildning på nationellt program eller motsvarande utbildning.

Kommunen ska hålla sig informerad om dessa ungdomars sysselsättning och är skyldig att erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder som i första hand syftar till att motivera ungdomen att påbörja eller återuppta en utbildning. Åtgärderna kan innebära: erbjudande om att påbörja studier på introduktionsprogram, studie- och yrkesvägledning, praktikplatser, motiverande samtal, studiebesök, andra former av studier, stöd i kontakt med andra myndigheter samt friskvård, fritids- och kulturaktiviteter.

Huruvida elever som läser på introduktionsprogram ska ingå i aktivitetsansvaret har varit under diskussion. I maj 2018 väntas riksdagen fatta ett beslut kring detta.

SCB har på uppdrag av Skolverket samlat in uppgifter från kommunerna om ungdomarna som ingår i aktivitetsansvaret sedan starten i januari 2015. Det finns vissa problem med både över- och undertäckning där kommuner kan ha svårt att dels ringa in de folkbokförda ungdomarna som ingår i aktivitetsansvaret men också svårt att veta vilka ungdomar som borde exkluderas.

Skolverkets statistik kring aktivitetsansvaret och de genomförda åtgärderna

Kontakt

Johan Helsing

Telefon
010–479 65 56
E-post
johan.helsing@scb.se