Till innehåll på sidan

Kort analys

Befolkningen koncentreras till allt färre kommuner

Senast uppdaterad: 2022-08-16

Vid slutet av 2021 uppgick Sveriges folkmängd till knappt 10,5 miljoner personer. Mer än hälften av invånarna bodde i någon av de 33 folkrikaste kommunerna, vilka tillsammans utgjorde mindre än en tiondel av landets yta.

Sverige består av 290 kommuner med varierande befolkningsstorlek. Bjurholm, landets minsta kommun, hade vid slutet av 2021 knappt 2 400 invånare. I Stockholm, som är Sveriges största kommun, bodde det vid samma tidpunkt 978 800 personer, alltså nära var tionde invånare. Folkmängden i Stockholms kommun var större än den sammanlagda folkmängden i de 114 kommunerna med minst folkmängd.

33 kommuner folkrikast

Den 31 december 2021 bodde drygt 50 procent av landets befolkning i någon av de 33 folkrikaste kommunerna. Dessa är spridda över landet, från Lund i söder till Luleå i norr.

– Till ytan utgör de 33 kommunerna 9 procent av rikets landareal. Storleken varierar även bland de folkrikaste kommunerna. De sju största kommunerna stod tillsammans för en fjärdedel av Sveriges folkmängd, säger Rasmus Andersson, statistiker på SCB.

Folkmängd i de 33 kommuner med flest invånare 2021

folkrika-kommuner.png

1981 fanns 42 kommuner bland de folkrikaste

Historiskt har hälften av Sveriges befolkning över tid koncentrerats till allt färre kommuner. Det är en trend som förväntas fortsätta även i framtiden.

– För omkring fyrtio år sedan, 1981, bodde hälften av Sveriges befolkning i någon av de 42 folkrikaste kommunerna, nio kommuner fler än 2021. De 42 folkrikaste kommunerna var då spridda över samtliga län, säger Rasmus Andersson.

År 2021 hade Gotland, Blekinge, Dalarna och Jämtlands län inte längre någon kommun bland de folkrikaste med hälften av landets invånare. Kungsbacka är den enda kommun som tillkommit. För 40 år sedan fanns den inte med bland de största kommunerna.

Ytterligare koncentration väntas om 40 år

– År 2061, om knappt fyrtio år, förväntas 29 kommuner, fyra färre än idag, stå för drygt hälften av Sveriges folkmängd. De kommuner som väntas lämna gruppen är Kalmar, Luleå, Skellefteå och Sollentuna, säger Rasmus Andersson.

Därmed försvinner ytterligare två län, Kalmar och Norrbottens län, från listan med minst en av de 29 folkrikaste kommunerna som tillsammans utgör häften av landets folkmängd. Antalet län med minst en kommun bland de folkrikaste förväntas då vara 15 av 21.

Kommuner med halva Sveriges befolkning 1981 och 2021 samt framskrivning 2061

 

image23vly.png

I SCB:s nya informationspanel, eller dashboard, kan man se befolkningsutvecklingen och koncentrationen av befolkningen från 1981 fram till 2021 och med framskrivning till 2061.  Klicka här för att se hur befolkningsförändringarna har varit i just din kommun eller län.

– Med hjälp av informationspanelen kan man studera hur befolkningen koncentreras över tid. Genom att välja ett län eller kommun får du den regionala eller lokala statistiken för befolkningsutvecklingen inklusive framskrivningen, säger SCB:s Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem.

imagek2dor.png

Informationspanelen om kommunernas förändrade befolkning

Fakta om statistiken

För att kunna jämföra olika år har kommungränserna justerats enligt gällande indelning den 1 januari 2022.

Antalet kommuner med hälften av landets befolkning i framtiden har beräknats med hjälp av SCB:s regionala framskrivningar för Sveriges län och kommuner. Framskrivningarna bygger på att den observerade utvecklingen fortsätter, ingen hänsyn tas till planerat bostadsbyggande, företagsetableringar eller andra framtida mål och förutsättningar. En framskrivning är ingen sanning, det finns många andra beskrivningar av framtiden i länen och kommunerna.

Källor

Folkmängden i Sveriges kommuner 1950–2021 enligt indelning 1 januari 2022 (xlsx)
Folkmängd efter region, inrikes/utrikes född, ålder och kön. År 2022–2070
Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp. År 2012–2022