Till innehåll på sidan

Kort analys

Svenskarnas kapitalinkomster ojämnt fördelade

Senast uppdaterad: 2022-06-07

I Sverige hade drygt sex av tio personer inkomst av kapital år 2020, vanligast var intäkter från ränta, aktieutdelning och liknande. Störst andel av den vuxna befolkningen med kapitalinkomster, 82 procent, återfanns i Lomma och Danderyd. Men dessa inkomster fördelas mycket ojämnt i landet. År 2020 hade tiondelen med de största kapitalinkomsterna 95 procent av totalsumman.

Johnér Bildbyrå.

Kapitalinkomster är avkastning på tillgångar som man äger eller säljer, exempelvis aktieutdelning, bankränta eller vinst vid försäljning av bostad eller värdepapper. De är tillsammans med till exempel löneinkomst, pension och andra typer av inkomster en del av den disponibla inkomsten.

År 2020 hade 63 procent av den vuxna befolkningen någon form av kapitalinkomst. De vanligaste typerna är schablonintäkter från investeringssparkonton (ISK) och fondinnehav, samt inkomstränta och aktieutdelning. Nästan alla som har kapitalinkomst har någon av dessa typer. Kapitalvinster vid försäljning av småhus och bostadsrätt är ofta relativt stora och står för en tredjedel av de totala kapitalinkomsterna, men det är bara ett par procent av befolkningen som gör sådana försäljningar varje år.

Män hade tre fjärdedelar av utdelningarna och ränteinkomsterna

Totalsumman av kapitalinkomsterna var 342 miljarder kronor år 2020. Det kan jämföras med exempelvis de totala arbetsinkomsterna som uppgick drygt 2 000 miljarder kronor.

– Män hade ungefär tre fjärdedelar av de samlade utdelningarna och ränteinkomsterna 2020. Det förklaras av att mäns finansiella tillgångar är större och att en stor del av utdelningar från fåmansbolag går till män. Samma sak gäller för vinster vid försäljning av värdepapper. Kapitalvinster vid försäljning av fastigheter och bostadsrätter är däremot nästan helt jämnt fördelade mellan könen, säger Peter Gärdqvist som arbetar med inkomststatistik på SCB.

Kapitalinkomsternas sammansättning 2020. Totalsummor i miljarder kronor, könsfördelning och andel med respektive kapitalinkomst i procent. Befolkningen 20 år och äldre

  Summa (mdkr) Könsfördelning (procent) Andel av befolkningen med inkomsten (procent)
    Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män
Inkomstränta, utdelning från aktieinnehav och fåmansbolag, schablonintäkt m.m. 153 23 77 61 61 62
Kapitalvinst, försäljning av bostad och näringsfastighet 110 48 52 3 3 3
Kapitalvinst, försäljning av värdepapper och bolagsandelar 79 25 75 13 11 16
Totalt kapitalinkomster 342 31 69 63 62 64

10 procent av svenskarna hade 95 procent av kapitalinkomsten

Kapitalinkomsterna är mycket ojämnt fördelade jämfört med andra inkomstslag. Ett sätt att åskådliggöra fördelningen är att dela in befolkningen i tiondelar (decilgrupper), det vill säga tio lika stora grupper. Tiondelen med lägst kapitalinkomster är i decil 1 och tiondelen med högst inkomster är i decil 10. Tiondelen av befolkningen med de största kapitalinkomsterna hade 95 procent av totalsumman av alla kapitalinkomster under 2020.

– Man kan dela in befolkningen ännu finare i hundradelar eller som man kallar det i statistiken, percentiler, alltså på samma sätt som för deciler men i hundra grupper. Då ser vi att percentil 100, den grupp med högst inkomst, hade 59 procent av de totala kapitalinkomsterna, säger Peter Gärdqvist.

Andel (procent) av totalsumman för kapitalinkomst per decil för personer med kapitalinkomst 2020. Befolkningen 20 år och äldre

Kapitalinkomster_decil.png

Män och pensionärer har störst kapitalinkomst

Eftersom kapitalinkomsterna är ojämnt fördelade i befolkningen blir resultatet mycket olika beroende på vilka mått som används för att beskriva beloppens storlek. Medelvärdet var 69 000 kronor och medianvärdet 1 700 kronor år 2020. Medelvärdet dras upp av en mindre grupp med mycket stora kapitalinkomster, medan medianen (det mittersta värdet i fördelningen) inte påverkas av extrema belopp. Oavsett vilket mått som används har män större kapitalinkomster än kvinnor och beloppen ökar generellt sett med åldern.

Medianvärdet bland personer med kapitalinkomst stiger för varje åldersgrupp upp till 65–69-åringarna som hade högst värde 2020, 4 800 kronor för män och 3 100 kronor för kvinnor. Därefter minskar beloppen med åldern. För unga vuxna är beloppen betydligt lägre. Medianvärdet ligger på mindre 500 kronor i befolkningen under 30 år.

Förutom bland barn har män större belopp än kvinnor i alla åldrar. Mellan 40 och 60 år är medianvärdet för kvinnor cirka hälften av männens. För de yngre och äldre är skillnaden något mindre.

Mer sällsynt att barn har kapitalinkomster

Barn har mer sällan kapitalinkomster än vuxna och beloppen är betydligt lägre i genomsnitt. Kapitalinkomst är å andra sidan det vanligaste inkomstslaget för barn, och uppkommer oftast tack vare sparande som är registrerat på barnen själva. Bland de allra yngsta, 1–4-åringarna, var andelen med någon kapitalinkomst 12 procent 2020. Andelen ökar med åldern och bland 15–19-åringarna hade runt hälften kapitalinkomst.

Kapitalinkomst efter ålder 2020. Medelvärde (kronor) för personer med kapitalinkomst

Kapitalinkomster_medel.png

Kapitalinkomst efter ålder 2020. Medianvärde (kronor) för personer med kapitalinkomst

Kapitalinkomster_median.pngDiagrammen ovan visar den tydliga skillnaden på medel- respektive medianvärdet av kapitalinkomsterna. Medianvärde kan vara ett lämpligt mått om det man studerar, i detta fall kapitalinkomster, har en sned fördelning med många mycket höga eller låga värden. I motsats till medel¬värdet påverkas inte medianen av sådana extrem¬värden.

Kommunerna med högst förvärvsinkomster har också störst kapitalinkomster

Den ojämna fördelningen av kapitalinkomsterna är också tydlig på kommunnivå. Det är både stora skillnader i hur vanligt det är att ha kapitalinkomster och skillnader i belopp mellan kommunerna. I Lomma och Danderyd hade störst andel av den vuxna befolkningen kapitalinkomst 2020, 82 procent. I Botkyrka och Södertälje var andelen hälften så stor, 44 procent. Flera av kommunerna där många har kapitalinkomst har även de högsta beloppen.

Stockholmsområdet dominerar när det gäller nivåerna. Av de tio kommuner med högst kapitalinkomst ligger åtta i Stockholms län, med Danderyd, Lidingö och Täby högst upp. Danderyd hade högst medianvärde, 13 000 kronor. De resterande två kommunerna är skånska Lomma och Vellinge.

– Det finns ett samband mellan nivån på kapitalinkomst och annan inkomst, som visar sig även bland kommuner. Åtta av kommunerna på tio-i-topplistan över kapitalinkomst var även med på topplistan för högst förvärvsinkomst, säger Peter Gärdqvist.

Kapitalinkomst per kommun 2020 (xlsx)

Fakta

Kapitalinkomst


Kapitalinkomstbegreppet som används här är detsamma som
ingår i den officiella inkomstfördelningsstatistiken, och består av följande delar:

  • Ränta från bankkontosparande.
  • Utdelning från aktiesparande och utdelning i fåmansföretag som deklareras som kapital.
  • Schablonintäkter. Används vid årlig beskattning av investeringssparkonton (ISK) och värdepappersfonder. Schablonintäkten utgör en viss andel av värdet på ISK-kontot eller fondinnehavet. Schablonintäkt används även vid beräkning av uppskjuten kapitalvinstskatt vid bostadsförsäljning (bostadsuppskov). Schablonintäkter ger ingen kontant inkomst på samma sätt som exempelvis ränta eller utdelning, men räknas ändå som en kapitalinkomst.
  • Intäkter från uthyrning av privatbostad.
  • Positiv räntefördelning för företagare.
  • Kapitalvinst som uppstår vid försäljning av bostäder, näringsfastigheter, värdepapper och bolagsandelar.
  • Kapitalförlust vid försäljning av tillgångar.

Redovisning och dataunderlag


Uppgifterna gäller inkomståret 2020 och omfattar personer som var folkbokförda i Sverige både 1 januari och 31 december (den så kallade ”helårsbefolkningen”). Statistiken bygger på SCB:s undersökning Inkomster och skatter (IoS) och Inkomst- och taxeringsregistret (IoT). Uppgifterna om kapitalinkomster i IoT baseras på deklarations- och taxeringsdata från Skatteverket för hela befolkningen.

Källor

Inkomster och skatter

Inkomst- och taxeringsregistret (IoT)