Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Nu ökar takten i bostadsbyggandet

Senast uppdaterad: 2021-05-25

Majoriteten av landets kommuner har ett underskott av bostäder. Studenter, unga, nyanlända och äldre personer hör till de invånare som har svårast att hitta nya bostäder. Nu visar den senaste statistiken från SCB att takten i bostadsbyggandet ökar.

– Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 16 000 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2021. Det är 24 procent fler jämfört med samma kvartal 2020, säger Karin Corr, produktansvarig statistiker på SCB.

Av de bostadslägenheter som nu byggs i landet finns 13 300 i flerbostadshus. Det är 31 procent fler än under 2020.

Småhusbyggandet nästan oförändrat

Småhusbyggandet är däremot nästan oförändrat jämfört med i fjol. Totalt inleddes byggandet av 2 700 bostadslägenheter i småhus under det första kvartalet i år. Det är cirka 40 lägenheter färre än under samma period 2020.

Utöver byggandet av nya bostäder gav ombyggnationer ett tillskott på cirka 700 bostadslägenheter, vilket är 150 fler än under första kvartalet 2020.

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a kvartalet. 2001-2021 

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a kvartalet 2021, preliminära uppgifter

I statistiknyheten Ökad byggtakt under det första kvartalet 2021 finns en tabell med antalet bostadslägenheter som byggs under de första kvartalen 2020 och 2021 efter storstadsområde och län.

– Uppgifterna är preliminära och kommer att revideras vid kommande publiceringstillfällen, säger Karin Corr.

Tre stora hinder

I Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät anger kommunerna främst tre stora hinder för bostadsbyggande: höga produktionskostnader, brist på detaljplan på attraktiv mark och svårigheter för privatpersoner att få lån.

Enligt Boverkets undersökning räknar landets kommuner med att antalet bostäder som byggs ökar med 3 procent år 2021 och med 11 procent år 2022.

Jämfört med bedömningarna i fjol förväntas 2021 en tydlig ökning av antalet bostäder som byggs i Storstockholm, bland större högskolekommuner utanför storstadsregionerna och i gruppen övriga kommuner med fler än 25 000 invånare.

Fakta: Om statistiken

Statistiken visar bostadsbyggandets omfattning och inriktning, till exempel påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper, samt nytillskottet av bostäder mer detaljerat när det gäller lägenheternas utformning. Dessutom beskrivs regionala och kommunala variationer.

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Länkar

Ökad byggtakt under det första kvartalet 2021

Nybyggnad av bostäder

Bostadsmarknadsenkäten 2021 - Boverket