Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Stora företag och regioner satsar på AI-utveckling

Senast uppdaterad: 2020-11-25

Användningen av artificiell intelligens blir allt vanligare i både företag och offentlig sektor. Det kan handla om att utveckla självlärande robotar på lagret, införa ansiktsigenkänning och börja med automatisk översättning. Ungefär 5,4 procent av svenska företag använde AI i någon form 2019, visar SCB:s nya rapport Artificiell intelligens i Sverige.

Bland företagen är det vanligast att använda AI för att förbättra en existerande produkt eller tjänst. Den bransch som använder AI mest är informations- och kommunikationsverksamhet.

Användning av AI, samhällssektorer andel i procent 

Samhällssektor Procent
Företagsektorn 5,4%
Offentliga sektorn 10,2%
Universitets- och högskolesektorn  12,2%

Inom offentlig sektor används AI framför allt av regionerna. Ett av de större användningsområdena är att förbättra interna processer.

Anledning till att AI används i offentlig sektor, fördelat i procent 

Användning Procent
Organisationen använde AI för att utveckla eller utöka kunskap om relationer med kunder eller användare 5,1
Organisationen använde AI för att utveckla en ny produkt eller tjänst 5,5
Organisationen använde AI för att förbättra en existerande produkt eller tjänst 5,9
Organisationen använde AI för att förbättra interna processer 6,5
Organisationen använde AI för annat 5,1
Totalt - andel organisationer som använde AI 10,2

Cirka 700 företag utförde egen forskning och utveckling inom AI under 2019. De totala kostnaderna och investeringarna uppgick till 6,7 miljarder kronor. En fjärdedel av de som arbetar med forskning och utveckling inom AI i näringslivet är kvinnor.

– Forskning och utveckling inom AI är koncentrerat till ett fåtal utförare. Tio företag stod för 65 procent av näringslivets totala kostnader och investeringar för forskning och utveckling inom AI under 2019, säger Björn Forssell, en av rapportförfattarna.

Det är inte enbart stora företag som satsar på AI.

– Sett till andelen av totala it-relaterade kostnader och investeringar spenderade de små företagen procentuellt sett mer av sina totala it-kostnader på AI, säger Björn Forssell.

Andel AI-baserade kostnader och investeringar av totala kostnader och investeringar i hård- och mjukvara, fördelat per storleksklass, företagssektorn, procent, 2019


Det finns flera hinder för ökad AI-användning. Det kan handla om juridik, tekniska hinder och hinder kopplade till kompetens. De hinder som företagen upplever beror mycket på företagets storlek. Stora företag upplever generellt sett fler hinder som stora jämfört med små och medelstora företag.

– Många företag och organisationer ser bristen på kompetens och utbildning bland personalen som ett stort hinder, säger Björn Forssell.

Anledning till att AI används i företag, fördelat i procent 

Anledning till att använda AI Procent
Företaget använde AI för att utveckla eller utöka kunskap om relationer med kunder eller användare 2,6
Företaget använde AI för att utveckla en ny produkt eller tjänst 2,5
Företaget använde AI för att förbättra en existerande produkt eller tjänst 3,2
Företaget använde AI för att förbättra interna processer 2,1
Företaget använde AI för annat 0,6
Totalt andel företag som använde AI 5,4

Ungefär 10,2 procent i offentlig sektor använde AI i någon form under 2019. Fördelningen mellan de olika användningsområdena var mycket jämn. De vanligaste användningsområdena för AI inom offentlig sektor var att förbättra interna processer och en existerande produkt eller tjänst.

Offentliga sektorn hade utgifter på 149 miljoner kronor för AI-baserad hård- och mjukvara samt AI-baserade it-tjänster under 2019. Motsvarande siffra för företagen var 5,6 miljarder kronor. Det kan jämföras med företagens totala utgifter på 48 miljarder kronor på mjukvara, 24 miljarder på hårdvara samt 74 miljarder på it-tjänster under samma period.

Det är ganska ovanligt med jämförande internationell officiell statistik om användningen av AI, enligt rapporten. Sverige är det första OECD-landet som undersöker forskning och utveckling inom AI. Japan, Danmark, Frankrike, Kanada och Sydkorea har de senaste åren genomfört undersökningar inom företagssektorn som handlar om användning av AI. Japan är det land där användningen av AI är mest utbredd inom företagssektorn, totalt 14,1 procent. I Frankrike används AI av 11 procent av företagen och i Danmark 6 procent.

Fakta: Så har AI-användningen i Sverige kartlagts

SCB har undersökt AI-användningen inom näringslivet och offentlig sektor i Sverige. Syftet är att ge en samlad bild av i vilken utsträckning AI och analys av stora datamängder (Big data) används inom företagssektorn, offentliga sektorn och universitets- och högskolesektorn. Statistiken visar även ekonomiska och personella satsningar inom AI och vilka hinder som företag och offentliga sektorn upplever. Rapporten ska ge kunskaper om vilka insatser som kan behövas för att stärka den svenska konkurrenskraften genom ökad AI-användning och utveckling inom offentlig förvaltning.

Länkar

Artificell intelligens i Sverige på scb.se