Till innehåll på sidan

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting 2011:

Äldre är inte längre underrepresenterade

Statistiknyhet från SCB och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 2012-06-07 9.30

Andelen kommunalt förtroendevalda i åldern 65 år och äldre fortsätter att öka. Jämfört med 2003 har gruppens storlek nära fördubblats. Nu är gruppen totalt sett inte längre underrepresenterad bland de förtroendevalda jämfört med befolkningen. Äldre män är nu till och med något överrepresenterade.

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting 2011 visar på en ökning av andelen kommunalt förtroendevalda i åldern 65 år och äldre med 6 procentenheter jämfört med 2007. Det innebär att gruppen totalt sett inte längre är underrepresenterad jämfört med befolkningen. Män 65 år och äldre är nu något överrepresenterade medan kvinnor i samma åldrar är något underrepresenterade.

Kvinnor är fortsatt underrepresenterade bland de förtroendevalda. Totalt sett är andelen kvinnor bland de kommunalt förtroendevalda 43 procent, vilket är en ökning från 2007 med 1 procentenhet. Ser man till fördelningen av förtroendeuppdragen kan det konstateras att högre positioner tillfaller män i större utsträckning än kvinnor. Ju högre upp i hierarkin desto skevare är könsfördelningen. Endast 33 procent av ordförandeposterna i kommunerna innehas av kvinnor. Bland kommunstyrelsernas ordförande är andelen kvinnor 29 procent, vilket är en ökning med 2 procentenheter sedan föregående mandatperiod.

Av de förtroendevalda i kommunerna är det endast 3 procent som är hel- eller deltidsarvoderade. Även i denna grupp är kvinnor underrepresenterade, de utgör 39 procent.

Unga är utgör en mindre andel bland förtroendevalda än i befolkningen. Så var även fallet i 2007 års undersökning. Däremot har andelen unga i kommunstyrelsen och på högre positioner ökat något jämfört med föregående mandatperiod.

I diagrammet nedan redovisas ålders- och könsfördelningen bland de förtroendevalda i kommunerna. Ålderstrukturen bland de förtroendevalda är sådan att personer i åldrarna 55–70 år är representerade i högre grad än övriga åldersgrupper. I det åldersspannet är även könsskillnaden som störst. I övriga åldrar är det mer jämställt mellan könen. Bland de allra yngsta är antalet kvinnor något fler än antalet män.

Uppdragskoncentrationen ökar

Antalet förtroendevalda och antalet uppdrag minskar något jämfört med föregående mandatperiod. År 2011 uppgår det totala antalet förtroendevalda i kommunerna till drygt 38 000 personer och antalet förtroendeuppdrag till runt 62 600. Jämfört med år 2007 innebär det en minskning med 1 000 personer och drygt 800 uppdrag.

Majoriteten av de förtroendevalda i kommunerna har endast ett uppdrag. Andelen kommunpolitiker med tre eller fler uppdrag fortsätter dock att öka. År 2011 är det 15 procent av de förtroendevalda som har 3 eller fler uppdrag. Motsvarande andel var 10 procent år 1999. Uppdragskoncentrationen varierar över ålder och är som störst bland dem i åldersgruppen 50–64 år.

Landstingen

Liknande mönster vad gäller olika gruppers representativitet hittas bland förtroendevalda i landstingen, men vissa skillnader finns. Kvinnor är inte underrepresenterade i lika hög grad, 48 procent av landstingens förtroendevalda är kvinnor. Bland de hel- eller deltidsarvoderade är 47 procent kvinnor, vilket alltså svarar ganska väl mot andelen förtroendevalda kvinnor i landstingen. Däremot är yngre underrepresenterade i en något större utsträckning. Personer i åldersgruppen 50–64 år, de med efter¬gymnasial utbildning och höginkomst-tagare är ännu mer överrepresenterade bland förtroendevalda i landstingen jämfört med kommunerna.

I landstingen uppgår antalet förtroendevalda till ungefär 4 600 personer och antalet förtroendeuppdrag till drygt 7 000, vilket är i samma storleksordning som både 2007 och 2003. Cirka 6 procent av de förtroendevalda i landstingen är hel- eller deltidsarvoderade. Uppdragskoncentrationen är lägre för landstingspolitiker jämfört med kommunpolitikerna och andelen med enbart ett uppdrag ökar jämfört med föregående undersökningar.

Av landstingens förtroendevalda är det hela 64 procent som även är kommunalt förtroendevalda.

Definitioner och förklaringar

Undersökningen om förtroendevalda i kommuner och landsting år 2011 har genomförts inom ramen för SCB:s anslag till demokratistatistik och med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting.

I rapporten Förtroendevalda i kommuner och landsting 2011 redovisas analyser baserade på uppgifter om förtroendevalda som landets samtliga kommuner och landsting har skickat in till Statistiska centralbyrån (SCB). Undersökningen är en totalundersökning som genomfördes under år 2011. Den inkluderar samtliga kommuner och landsting.

Med förtroendevalda avses här ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. Uppdrag i olika råd, nämndutskott, styrelser i kommunala bolag och olika samarbetsorgan ingår inte.

Med heltidsarvoderad avses förtroendevalda som har ett arvode för politiska uppdrag som anses utövas på heltid. Med deltidsarvoderade avses förtroendevalda vars politiska uppdrag anses motsvara 40 procent tjänstgöring, dock inte heltidstjänstgöring.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se