Till innehåll på sidan

Undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och landsting:

Möjligheten att påverka mellan valen

Statistiknyhet från SCB 2016-12-14 9.30

I 75 procent av kommunerna anordnades det under 2015 en eller flera medborgardialoger. Det är en ökning med 10 procentenheter jämfört med 2011. Andelen kommuner som använder sociala medier har ökat med 20 procentenheter. Andelen kommuner som har ett medborgarråd för ungdomar minskar dock.

I undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och landsting undersöker SCB bland annat vilka möjligheter medborgarna har att påverka mellan valen.

Ökning av medborgardialoger och medborgarförslag

Att medborgarna kan kommunicera direkt med förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna, exempelvis i form av dialogmöten, fokusgrupper eller medborgarpaneler går under namnet medborgardialog. Av de svarande kommunerna uppgav 75 procent att det under 2015 förekommit en eller flera medborgardialoger. Det var en ökning med 10 procentenheter jämfört med föregående undersökning. Andelen kommuner som uppgav att det hade genomförts fyra eller fler medborgardialoger hade dock minskat något.

Medborgare kan också väcka ärenden i fullmäktige vilket kallas medborgarförslag. Totalt 195 kommuner, 72 procent av dem som svarade på frågan, uppgav att det var möjligt att lämna medborgarförslag till kommunen under 2015. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med hur det såg ut 2011. Totalt uppgav kommunerna att det kommit in nästan 4 500 medborgarförslag under 2015. Antalet förslag som kommer in ökar. I de 241 kommuner som deltagit i de två senaste undersökningarna hade det kommit in 437 fler medborgarförslag till kommunerna i den senare mätningen.

Nio av tio kommuner har medborgarråd

Kommunerna kan också låta olika grupper medborgare vara med och påverka genom medborgarråd. Det kan röra sig om unga, äldre, utrikes födda, nationella minoriteter eller personer med funktionsnedsättning. Medborgarråden består vanligen av förtroendevalda och företrädare för olika intressegrupper. Av kommunerna som deltog i undersökningen uppgav 91 procent att de hade någon form av medborgarråd. Det är en minskning med tre procentenheter jämfört med föregående undersökning.
Vanligast var det med medborgarråd för äldre personer vilket fanns i 87 procent av kommunerna under 2015. Nästan lika många kommuner, 85 procent, hade medborgarråd för personer med funktionsnedsättning. I årets undersökning var det 43 procent av kommunerna som angav att det fanns ett medborgarråd för ungdomar. Det var 10 procentenheter färre jämfört med i den undersökning som genomfördes föregående mandatperiod.

Användandet av sociala medier ökar

Det blir allt vanligare att kommuner använder sig av sociala medier i kontakten med medborgarna. I årets undersökning uppgav 91 procent av kommunerna att de använder någon form av sociala medier, vilket är en ökning med 20 procentenheter jämfört med den undersökning som genomfördes under föregående mandatperiod. Sociala medier används främst i informationssyfte, 89 procent av kommunerna angav detta. 68 procent av kommunerna svarade att sociala medier används för att få kontakt med medborgarna och 17 procent att det används för att låta medborgarna påverka kommunens beslut.

Om statistiken

SCB publicerar resultat från 2016 års undersökning om den lokala demokratin i kommuner och landsting. Det är fjärde mandatperioden som SCB genomför undersökningen. Enkäter skickas ut till samtliga 290 kommuner och 20 landsting och regioner. Totalt deltog 276 kommuner samt 18 landsting och regioner. Utöver frågor om demokrati och medborgarrelationer ingår frågor om vilka partier som ingår i det politiska styret, samarbetsformer med privata och ideella organisationer, kommunala företag, brukarrelationer information och service med mera.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.