Till innehåll på sidan

Beskrivning av Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

Definitioner och förklaringar

Population

Den årliga el- och fjärrvärme­undersökningen populationen omfattar företag som bedriver någon av nedan angivna verksamheter:

  • elproduktion med egen kraftkälla om sammanlagt minst 100 kW
  • elproduktion med egen kraftkälla enbart för eget behov om sammanlagt minst 400 kW
  • elhandel
  • nätverksamhet
  • produktion eller distribution av fjärrvärme

Elproduktion och elhandel förekommer i många fall i samma företag. Nätföretag får endast producera eller handla med el för nätdrifts­ändamål t.ex. för täckande av nätförluster. Produktion av fjärrvärme bedrivs ofta tillsammans med elproduktion, elhandel eller nätverksamhet. I några fall omfattar dock verksamheten enbart värmeverksrörelse.

Populationen omfattar 750 företag varav nätverksamhet bedrivs av 170 företag.

Cirka 5 procent av redovisnings enheterna, främst mindre el- och värme­producenter, har vid tidpunkten har ännu inte besvarat enkäten. Partiellt bortfall i form av ofullständigt ifyllda blanketter förekommer främst bland mindre redovisnings enheter. Bortfallet bedöms inte ha någon avgörande betydelse för resultatens tillförlitlighet.

Båda typerna av bortfall åtgärdas dels genom kompletterande uppgiftsinsamling, dels genom att uppgifterna skattas med ledning av motsvarande uppgifter lämnade föregående år eller lämnade av likartade företag samt med stöd från företagens årsredovisningar.

Uppgifter om överförda kvantiteter el samt antal abonnemang (uttagspunkter) fördelade på konsument­grupper inhämtas från nätföretagen.

För kraftstationerna redovisas uppgifter om elproduktion och bränsle­förbrukning fördelad på kraftslag. För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning.

Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärme­statistiken. Bränsle­förbrukningen för sådan produktion redovisas i Industrins energi­användning.

Import och export av el

Efter elmarknadens avreglering redovisas kvantiteten importerad el i form av fysikaliska värden per land varför de inte är helt jämförbara med tidigare år då handels­utbyten redovisades. Den fysikaliska redovisningen innebär att summan av netto­utbytet per timme och utbytes­punkt redovisas. Uppgifterna hämtas från månatliga el-statistiken.

Högspänning och lågspänning

Med högspänning avses en driftspänning på minst 1000 V.

Förluster fram till uttagspunkten

Vid överföring av elkraft uppkommer energiförluster. Nätföretagen köper in el eller producerar el för att täcka förlusterna

Elanvändningen

Elanvändningen fördelas på slutliga förbrukare enligt standard för svensk närings­grens­indelning (SNI).

Så görs statistiken

Totalundersökning

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen är en totalundersökning. Populationen beskrivs i avsnittet Definitioner och förklaringar ovan.

Datainsamling och granskning

Uppgifterna har huvudsakligen inhämtats genom insamling via SCB:s insamlingsverktyg via webben. Ett missiv med inloggningsuppgifter sändes ut i slutet av mars och fanns sedan tillgängligt den första april 2012. Därefter utsändes två skriftliga påminnelser och i vissa fall togs även telefon­kon­takt. De insamlade uppgifterna förgranskas redan hos uppgiftslämnarna av en in­byggd kontroll­funktion och sedan vid SCB enligt särskilda instruktioner och i tveksamma fall kontaktas uppgiftslämnarna för kon­troll och komplettering av uppgifter.

Uppgiftsinsamlingen genomfördes med stöd av lagen om den offi­ciella statistiken (SFS 2001:99) samt Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2007:1).

För vindkraftstatistiken har däremot inte webbinsamling använts, utan underlaget har hämtats dels från Energimyndigheten (Elcertifikatsystemet), dels från Vindforsks driftuppföljningsstatistik.

Uppgifter om elkraftsutbytet baseras på den månatliga elstatistiken.

Statistikens tillförlitlighet

Täckning

Övertäckning, d.v.s. objekt som ingår i undersökningens ram men inte i populationen, upptäcks i samband med datainsamlingen och påverkar inte statistikens kvalitet negativt.

Den undertäckning som förekommer utgörs i huvudsak av nya elhandelsföretag. Då den avreglerade elmarknaden karaktäriseras av en mängd uppköp/sammanslagningar samt nya aktörer, finns det en risk att ett antal elhandelsbolag ej har funnits med i SCB:s register vid blankettens utsändning. Den eventuella under­täckningen antas dock vara av ringa grad.

Bra att veta

Periodicitet

Resultat från den årliga el-, gas- och fjärrvärmeundersökningen publiceras i november året efter undersökningsåret.