Till innehåll på sidan

Elproduktion efter produktionsslag månadsvis

Månatlig elproduktion fördelat på produktionsslag i GWh, preliminära uppgifter

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  sep 21 sep 22 Föränd-
ring %
okt 2020–
sep 2021
okt 2021–
sep 2022
Föränd-
ring %
Total elproduktion netto 11 978 12 192 1,8 161 607 171 768 6,3
Konventionell värmekraft, netto, icke-förnybart [1] 217 136 ‑37,3 2 362 2 174 ‑8,0
Konventionell värmekraft, netto, förnybart [2] 864 837 ‑3,1 12 073 13 607 12,7
Vindkraft 2 227 2 008 ‑9,8 25 560 33 429 30,8
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 4 849 5 633 16,2 71 785 68 362 ‑4,8
Solkraftkraft (nätansluten) [3] 110 200 81,8 1 087 1 906 75,3
Kärnkraft (kondens), netto 3 711 3 378 ‑9,0 48 740 52 290 7,3

1) Icke-förnybara bränslen: Kol, naturgas, olja, torv, icke-förnybart avfall samt övriga mindre vanliga icke-förnybara bränslen
2) Förnybara bränslen: Fasta biobränslen, biogas, förnybart avfall och övriga mindre vanliga förnybara bränslen
3) Nätansluten solkraft inkluderar uppmätt el inmatad på elnätet och uppskattad självkonsumtion av anläggningsägaren, exkluderar icke-nätansluten solkraft

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se