Till innehåll på sidan

Elproduktion efter produktionsslag månadsvis

Månatlig elproduktion fördelat på produktionsslag i GWh, preliminära uppgifter

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  aug 20 aug 21 Föränd-
ring %
jul 2019–
aug 2020
jul 2020–
aug 2021
Föränd-
ring %
Total elproduktion netto 10 511 11 489 9,3 162 664 160 743 ‑1,2
Konventionell värmekraft, netto, icke-förnybart [1] 98 120 22,9 1 849 2 277 23,2
Konventionell värmekraft, netto, förnybart [2] 654 754 15,3 11 573 11 962 3,4
Vindkraft 1 204 1 898 57,7 25 095 25 702 2,4
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 5 863 5 356 ‑8,7 70 164 71 565 2,0
Solkraftkraft (nätansluten) [3] 130 155 19,6 750 1 060 41,3
Kärnkraft (kondens), netto 2 563 3 206 25,1 53 233 48 177 ‑9,5

1) Icke-förnybara bränslen: Kol, naturgas, olja, torv, icke-förnybart avfall samt övriga mindre vanliga icke-förnybara bränslen
2) Förnybara bränslen: Fasta biobränslen, biogas, förnybart avfall och övriga mindre vanliga förnybara bränslen
3) Nätansluten solkraft inkluderar uppmätt el inmatad på elnätet och uppskattad självkonsumtion av anläggningsägaren, exkluderar icke-nätansluten solkraft

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-08

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se