Till innehåll på sidan

Aktieägarstatistik, juni 2020

Aktieförmögenheten minskade efter en turbulent vår på börsen

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2020-09-03 9.30

Under det första halvåret 2020 minskade aktieförmögenheten av aktier noterade på svensk marknadsplats med 365 miljarder kronor. Vid utgången av juni i år uppgick aktieförmögenheten till 7 868 miljarder kronor.

Det var stora svängningar på börsen under det första halvåret 2020 till följd av coronapandemin. Under samma period sjönk börsen enligt OMX Affärsvärldens generalindex med 4,9 procent. Det sammanlagda värdet av noterade aktier på svensk marknadsplats, inklusive dessa bolags onoterade serier, föll med 4,4 procent och den totala aktieförmögenheten uppgick till 7 868 miljarder vid utgången av juni i år.

Antalet börsnoterade bolag på svensk marknadsplats uppgick till 889 stycken i slutet av juni vilket var samma antal som vid utgången av 2019.

OMX Affärsvärldens generalindex, index

Diagram: OMX Affärsvärldens generalindex, index

Utlandets ägarandel ökade

Aktieägarstrukturen på svenska marknadsplatser har historiskt haft små rörelser. Under det första halvåret har icke-finansiella bolag minskat sin ägarandel med 1 procentenhet på svensk marknadsplats, efter att ha ökat sin andel under de senaste 18 månaderna.

De sektorer som ökade sina marknadsandelar under det första halvåret 2020 var sociala trygghetsfonder, hushåll och utlandet. Utlandssektorn, som var den sektor som ökade sin ägarandel mest, ökade med 0,8 procentenheter. Utlandssektorn var fortsatt den största ägarsektorn följt av sektorn finansiella bolag. De ägde 40 respektive 29 procent av aktierna noterade på svensk marknadsplats.

Aktieägarstrukturen per sista juni 2020, procent

Diagram: Aktieägarstrukturen per sista juni 2020, procent

USA stod för en dryg tredjedel av det utländska ägandet

Inom utlandssektorn var det, i enlighet med tidigare perioder, stora skillnader mellan länders aktieägande på svensk marknadsplats. De tre största ägarländerna inom utlandssektorn var USA, Storbritannien och Luxemburg. USA var vid utgången av juni i år fortfarande det största ägarlandet och ägde 34 procent av utlandssektorns andel. Det motsvarade 13 procent av den totala aktieförmögenheten på svensk marknadsplats. Storbritannien ägde vid utgången av perioden 21 procent, och det tredje största landet inom utlandssektorn var Luxemburg, som ägde 11 procent av ägandet i utlandssektorn.

Hushållens aktieförmögenhet minskade

Hushållssektorns innehav i aktier på svenska marknadsplatser uppgick till 956 miljarder kronor vid utgången av första halvåret 2020, vilket innebar en minskning med 18 miljarder under halvåret.

Antal ägare av noterade svenska aktier bland svenska hushåll ökade med 3 procent. Även andelen aktieägare av totalbefolkningen har också ökat under det första halvåret i år med 0,3 procentenheter, vilket är första gången sedan mitten av 2016. Det innebar att minst 10,7 procent av den svenska befolkningen ägde minst en svensknoterad aktie. Andelen aktieägare ökade främst i ålderskategorin 25-44 år, men sett ur ett längre perspektiv har andelen stadigt sjunkit. För 20 år sedan ägde drygt en femtedel av befolkningen noterade aktier.

Sedan utgången av 2018 har den genomsnittliga aktieportföljen för samtliga inkomstgrupper ökat i värde. Inkomstgruppen med högst inkomst, en miljon kronor eller mer, har sedan slutet av 2018 ökat sin genomsnittliga portfölj med 34 procent. Det har medfört att deras andel av aktier noterade på svensk marknadsplats har ökat med 3 procentenheter i jämförelse med utgången av 2018. Vid utgången av juni i år uppgick marknadsandelen för aktieägare, som har en inkomst på minst en miljon kronor inom hushållssektorn, till 58,1 procent. För de övriga inkomstgrupperna har den motsvarande sammanlagda utvecklingen av portföljen varit 10 procent. Andelen för dessa inkomstgrupper har därmed minskat eller förblivit oförändrad.

Stora skillnader mellan könen i var man väljer att investera

Liksom tidigare perioder fanns det en påtaglig skillnad i var kvinnor och mäns aktier var listade. På Large Cap ägde kvinnor en tredjedel och män två tredjedelar av hushållssektorns andel, vilket till stor del speglade ägandet mellan könen i stort. Den marknadsplats där skillnaden var störst mellan könen var NGM Main Regulated Market. Där ägde män nästan nio tiondelar och kvinnor drygt en tiondel av hushållssektorns andel.

Vid utgången av juni i år hade hushållen en medianportfölj på 41 000 kr, vilket var 2 000 kronor lägre än vid utgången av föregående år. Medianportföljen för kvinnor var 34 000 kr, medan motsvarande för män var 47 000 kr.

Hushållens aktieägande uppdelat på kön och marknadsplats, procent

Diagram: Hushållens aktieägande uppdelat på kön och marknadsplats, procent

Definitioner och förklaringar

Uppgifter om slutlig ägare saknas för förvaltarregistrerat ägande via svensk förvaltare om innehavet är mindre 501 aktier i ett bolag. Det gör att dessa innehav inte ingår när hushållens innehav bryts ner på inkomst och ålder. Uppgifter om utländska förvaltares slutkunder saknas då dessa inte ingår i de offentliga aktieböckerna. Vid utgången av juni 2020 uppgick hushållens förvaltarregistrerade ägande i aktier till 13 procent av de totala aktietillgångarna.

Med svenska marknadsplatser avses OMX Stockholm, Spotlight Stock Market, NGM samt First North. Även onoterade serier i noterade bolag ingår. Utländska bolags aktier som är noterade på ovan nämnda marknadsplatser ingår i statistiken från och med år 2000.

Nästa publiceringstillfälle

2021-03-04, klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Sektionen för Finans- och sektorräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Frida Frånlund

Telefon
010-479 58 25
E-post
frida.franlund@scb.se

Niklas Hedberg

Telefon
010-479 40 41
E-post
niklas.hedberg@scb.se