Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, april 2018

Lägre tillväxttakt för hushållens lån i april

Statistiknyhet från SCB 2018-05-29 9.30

I april 2018 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 6,8 procent, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,1 procentenhet jämfört med i mars.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 871 miljarder kronor i april. Det är en ökning med 15 miljarder jämfört med föregående månad och 233 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i april till 3 173 miljarder. Det är en ökning med 12 miljarder jämfört med föregående månad och 208 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Det innebär att bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 7,1 procent i april, en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med i mars.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,1 procent i april, vilket innebär att den minskade med 0,3 procentenhet jämfört med mars. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 4,8 procent i april, vilket innebär att den minskade med 0,2 procentenhet jämfört med mars. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 211 respektive 486 miljarder i april.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, april 2018

Minskad tillväxttakt för företagens lån

I april var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 6,1 procent, en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med mars. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 245 miljarder kronor i april.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i april till 736 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 404 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 467 miljarder.

Lägre bolåneräntor

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,54 procent i april, en minskning med 0,02 procentenhet jämfört med mars. Den rörliga bolåneräntan minskade med 0,03 procentenhet och uppgick till 1,50 procent.

I april var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,07 procent, vilket innebär att den har varit oförändrad sedan januari. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,12 procent i april.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag ökade från 1,33 procent i mars till 1,37 procent i april. Den rörliga räntan minskade med 0,01 procentenhet jämfört med föregående månad och uppgick till 1,35 procent i april.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton uppgick i april till 0,00 procent, en minskning med 0,01 procentenhet jämfört med mars. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,15 procent i april, vilket kan jämföras med -0,12 procent i mars.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens
nya låne-
avtal
Ränta,
hushållens
nya bolåne-avtal
Tillväxt-
takt,
utlåning
till hushåll
Ränta,
icke-
finansiella företags
nya
låneavtal
Tillväxt-
takt,
utlåning
till icke-
finansiella företag
Apr-17
1,88% 1,60% 7,0% 1,30% 5,2%
Mar-18
1,87% 1,56% 6,9% 1,33% 6,2%
Apr-18
1,89% 1,54% 6,8% 1,37% 6,1%

Minskad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 7,6 procent i april, vilket är en ökning jämfört med mars då den var 6,7 procent. M1 uppgick i april till 2 787 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet M3 minskade från 6,4 procent i mars till 6,3 procent i april. Totalt uppgick M3 till 3 354 miljarder i april.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, april 2018

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder). 

Nästa publiceringstillfälle

2018-06-29 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Elin Henriksson

Telefon
010-479 47 96
E-post
elin.henriksson@scb.se

Viktor Morell

Telefon
010-479 49 22
E-post
viktor.morell@scb.se