Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, augusti 2019

Oförändrad tillväxttakt för hushållens lån i augusti

Statistiknyhet från SCB 2019-09-26 9.30

I augusti 2019 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,9 procent, vilket innebär att tillväxttakten är oförändrad jämfört med juli.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 4 138 miljarder kronor i augusti. Det är en ökning med 17 miljarder jämfört med föregående månad och 195 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i augusti till 3 389 miljarder. Det är en ökning med 14 miljarder jämfört med föregående månad och en ökning med 158 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 4,9 procent i augusti 2019.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 6,4 procent i augusti, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med juli. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 4,0 procent i augusti vilket är en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med juli. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 239 respektive 510 miljarder i augusti 2019.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %

Finansmarknadsstatistik, augusti 2019

Minskad tillväxttakt för företagens lån

I augusti 2019 var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 5,1 procent, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med juli. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 413 miljarder kronor i augusti.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i augusti till 790 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 402 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 487 miljarder.

Minskad bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,52 procent i augusti, en minskning med 0,01 procentenhet jämfört med juli (reviderat). Den rörliga bolåneräntan uppgick till 1,53 procent i augusti, vilken är en minskning med 0,02 procentenheter jämfört med juli (reviderat).

I augusti var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,10 procent, oförändrat jämfört med juli (reviderat). Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,19 procent i augusti, vilket är en ökning med 0,01 procentenhet jämfört med juli (reviderat).

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag var 1,42 procent i augusti, vilket är en minskning med 0,05 procentenheter jämfört med juli (reviderat). Den rörliga räntan minskade med 0,03 procentenheter jämfört med föregående månad (reviderat) och uppgick till 1,49 procent i augusti.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton uppgick i augusti till 0,02 procent, en ökning med 0,01 procentenhet jämfört med juli. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,03 procent i augusti, en minskning med 0,01 procentenhet jämfört med juli (reviderat).

Från april 2019 har urvalet av institut som rapporterar räntestatistik (MIR) utökats för att bättre täcka konsumtionslån, något som gjort att de publicerade räntorna stiger för vissa serier. För kortkrediter och andra revolverande lån definieras hela utestående volymen som nya avtal, vilket gör att de högre räntorna får genomslag även på samtliga nya avtal trots att kortkrediter och andra revolverande lån endast står för 2 procent av hushållens totala lånevolym.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya låne avtalRänta, hushållens nya bolåneavtalTillväxttakt, utlåning till hushåll till hushållRänta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxttakt, utlåning till icke-finansiella företag
Augusti-18
1,88% 1,46% 6,1% 1,33% 7,2%
Juli-19
1,99% 1,53% 4,9% 1,47% 5,5%
Augusti-19
1,96% 1,52% 4,9% 1,42% 5,1%

Minskad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 8,0 procent i augusti, en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med juli. M1 uppgick i augusti till 3 047 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet M3 uppgick till 7,9 procent i augusti, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med juli då den var 8,1 procent (reviderat). Totalt uppgick M3 till 3 633 miljarder i augusti.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

Finansmarknadsstatistik, augusti 2019

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2019-10-25 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se