Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, december 2022

Högre räntor och avtagande tillväxttakt på utlåning till icke-finansiella företag

Statistiknyhet från SCB 2023-01-27 8.00

Den årliga tillväxttakten för hushållens bostadslån från MFI var i december 2022 4,0 procent. Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var 13,7 procent. Bolåneräntorna för hushållens nya rörliga avtal fortsätter stiga medan en nedgång ses i de bundna bolåneräntorna.

Utvecklingen december 2022 i korthet

Utlåning

 • Den årliga tillväxttakten avseende MFI:s totala utlåning till hushåll uppgick till 3,5 procent, den lägsta årliga förändring som observerats sedan seriens start 2006. Bostadslånen utgjorde 83 procent av total utlåning till hushållen. Konsumtionslånen, som utgjorde 6 procent av hushållens lån, hade en tillväxttakt på 2,9 procent.
 • I december 2022 avtog den årliga tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag till 13,7 procent. Tillväxttakten i november var 16,0 procent.
 • Totalt uppgick utlåningen från MFI till hushåll och icke-finansiella företag till 7 853 miljarder kronor. Av detta utgjorde lån till hushåll 62 procent (4 903 miljarder kronor) och lån till företag 38 procent (2 950 miljarder kronor).
Utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, december 2022

 • Bostadslån från andra aktörer än MFI på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut, hade i december 2022 en årlig tillväxt på 27,5 procent. Bostadskreditinstitut stod för 1,3 procent (52 miljarder kronor) av hushållens bostadslån.

Inlåning

 • Totalt uppgick MFI:s inlåning från hushåll till 2 660 miljarder kronor. Avistakonton stod för 85 procent (2 253 miljarder kronor).
 • Allmänhetens innehav av sedlar och mynt, tidigare definierat som penningmängdsmåttet M0, uppgick i december 2022 till 64 miljarder kronor. Penningmängden M3 uppnådde 4 898 miljarder kronor och hade en årlig tillväxttakt på 2,5 procent.

Räntor på ut- och inlåning

 • Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var 3,41 procent. Motsvarande siffra för bostadslån med rörlig ränta var 3,33 procent. Den rörliga räntan var 1,40 procent i december 2021.
 • Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i genomsnitt 3,79 procent, mot 3,88 procent i november 2022.

MFI:s bolåneräntor till hushållen
Namnlös

 • Den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag var 4,26 procent. Motsvarande avtal med rörlig ränta hade ett genomsnittligt värde som uppgick till 4,30 procent.

  ”I december 2022 observeras en del utmärkande värden för de icke-finansiella företagen. De genomsnittliga utlåningsräntorna har inte varit så höga sedan i november 2008. Dessutom är den avtagande tillväxttakten på utlåningen, från 16,0 procent i november till 13,7 procent i december, en förändring som inte setts sedan 2008”, säger Anna Sundell Kastberg, nationalekonom på SCB i en kommentar.

Räntor nya avtal: bostadslån och lån till icke finansiella företag
Finansmarknadsstatistik, december 2022

 • Hushållens genomsnittsränta för nya insättningar på bankkonton var 0,90 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 1,54 procent. Motsvarande ränta i december 2021 var 0,21 procent.
 • Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nya insättningar på bankkonton var 0,99 procent. Motsvarande ränta på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 2,12 procent.

Räntor nya insättningar hos banker: hushåll och icke finansiella företag
Finansmarknadsstatistik, december 2022

Vad statistiken omfattar

Finansmarknadsstatistiken avser i huvudsak monetära finansinstitut (MFI), men även nya aktörer på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut. Om inget annat anges avses i denna statistiknyhet MFI.

Statistiken omfattar balansräkningsstatistik (inkl. ut- och inlåning), räntor, samt penningmängdens utveckling. Kvartalsvis publiceras även internationell bankstatistik.

Definitioner och förklaringar

Finansmarknadsstatistiken sammanställs månatligen. Det förekommer att revideringar sker.

Monetära finansinstitut (MFI) innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Bostadskreditinstitut är institut som inte är MFI, men som har tillstånd att ge ut bostadskrediter enligt Finansinspektionen. Vanligtvis säljer bostadskreditinstituten vidare lånen till så kallade alternativa investeringsfonder (AIF). De AIF som ingår i Finansmarknadsstatistiken är kopplade till bostadskreditinstitut och har tillgångar som i huvudsak består av bostadslån.

Tillväxttakterna beräknas för att illustrera utvecklingen av transaktioner sedan motsvarande period föregående år. De beräknas utifrån stockförändringar, där justeringar görs för att tillväxttakten inte ska påverkas av förändringar i stockar som beror på andra faktorer, t.ex. om ett institut läggs till eller lämnar populationen.

Lån till hushåll delas i statistiken in i bostadslån, konsumtionslån och övriga lån. Vilket ändamål lånen har mäts inte direkt utan approximeras genom att dela in lånen efter säkerhet. Bostadslån är lån till privatpersoner eller företagarhushåll med en bostad som säkerhet. Konsumtionslån är lån till privatpersoner som framförallt ges utan säkerhet. I övriga lån ingår allt annat, till exempel alla lån till hushållens icke vinstdrivande organisationer. 

Nya avtal avser avtal som ingåtts under den aktuella månaden. Syftet med att föra räntestatistik på nya låneavtal är att mäta prisbildningen på in- och utlåning under en specifik period. Här ingår alla finansiella avtal där villkor som påverkar räntan på in- eller utlåning för första gången bestäms. Dessutom ingår t.ex. omförhandlingar av existerande lån och flytt av lån. Förändringar i rörlig ränta (automatiska justeringar) betraktas inte som nya avtal.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2023-02-27.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se

Anna Sundell Kastberg

Telefon
010 479 41 46
E-post
anna.sundellkastberg@scb.se