Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, februari 2021

Fortsatt minskad tillväxttakt för företagens lån i februari

Statistiknyhet från SCB 2021-03-25 9.30

I februari 2021 hade de icke-finansiella företagens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 2,3 procent. Tillväxttakten har successivt minskat sedan förra våren och är nu den lägsta sedan april 2014. Motsvarande tillväxttakt för utlåning till hushåll var 5,5 procent.

Utveckling februari 2021 i korthet

Utlåning

  • Den årliga tillväxttakten avseende utlåning till hushåll var 5,5 procent. Tillväxttakten för utlåning till hushåll har ökat det senaste halvåret. Bostadslånen, som utgjorde 82 procent av utlåningen till hushållen, hade en årlig tillväxttakt på 5,8 procent. Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 3,7 procent.
  • Den årliga tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var 2,3 procent. Tillväxttakten har successivt minskat sedan förra våren och är nu den lägsta sedan april 2014.
  • Totalt sett uppgick utlåningen från MFI till hushåll och icke-finansiella företag till 6 965 miljarder kronor. Av detta utgjorde lån till hushåll 64 procent (4 473 miljarder kronor), och lån till företag 36 procent (2 493 miljarder kronor).
Utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, februari 2021

  • Bostadslån från nya aktörer på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut, har en betydligt högre tillväxttakt än de från MFI. Deras årliga tillväxttakt för bostadslån var 44,4 procent i februari. Bostadskreditinstitut stod i februari för 0,82 procent (30 miljarder kronor) av hushållens bostadslån. 

Räntor på ut- och inlåning

  • Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var 1,35 procent. Den rörliga räntan på nya avtal för bostadslån var 1,44 procent.
  • Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i genomsnitt 1,27 procent. Räntan har varit avtagande sedan april 2020 och är nu på den lägsta nivån sedan statistiken började publiceras år 2005.
  • Den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag var 1,45 procent. Den rörliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag uppgick till 1,63 procent.

Räntor nya avtal: bostadslån och lån till icke-finansiella företag
Finansmarknadsstatistik, januari 2021

  • Hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var 0,10 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,26 procent.
  • Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var 0,02 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 0,03 procent.

Räntor nya insättningar hos banker: hushåll och icke-finansiella företag
Finansmarknadsstatistik, februari 2021

Vad publikationen omfattar

SCB:s månatliga publikation av Finansmarknadsstatistiken avser i huvudsak monetära finansinstitut (MFI), men även nya aktörer på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut. Om inget annat anges avses i denna statistiknyhet MFI.

Publikationen omfattar balansräkningsstatistik (inkl. ut- och inlåning), räntor, samt penningmängdens utveckling. Kvartalsvis publiceras även internationell bankstatistik.

Definitioner och förklaringar

Finansmarknadsstatistiken sammanställs från MFI månatligen. Det förekommer att revideringar sker.

Monetära finansinstitut (MFI) innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Bostadskreditinstitut är institut som inte är MFI, men som har tillstånd att ge ut bostadskrediter enligt Finansinspektionen. Vanligtvis säljer bostadskreditinstituten vidare lånen till så kallade alternativa investeringsfonder (AIF). De AIF som ingår i Finansmarknadsstatistiken är kopplade till bostadskreditinstitut och har tillgångar som i huvudsak består av bostadslån.

Tillväxttakterna beräknas för att illustrera utvecklingen av transaktioner sedan motsvarande period föregående år. De beräknas utifrån stockförändringar, där justeringar görs för att tillväxttakten inte ska påverkas av förändringar i stockar som beror på andra faktorer, t.ex. om ett institut läggs till eller lämnar populationen.

Nya avtal avser avtal som ingåtts under den aktuella månaden. Syftet med att föra räntestatistik på nya låneavtal är att mäta prisbildningen på in- och utlåning under en specifik period. Här ingår alla finansiella avtal där villkor och förutsättningar som påverkar räntan på in- eller utlåning för första gången bestäms. Dessutom ingår t.ex. omförhandlingar av existerande lån och flytt av lån. Förändringar i rörlig ränta (automatiska justeringar) betraktas inte som nya avtal.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2021-04-29 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Nathalie Persson Linde

Telefon
010-479 48 36
E-post
nathalie.persson-linde@scb.se

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se