Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, januari 2018:

Oförändrad tillväxttakt för hushållens lån i januari

Statistiknyhet från SCB 2018-02-27 9.30

I januari 2018 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,0 procent, vilket innebär att tillväxttakten var oförändrad jämfört med i december.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 821 miljarder kronor i januari. Det är en ökning med 12 miljarder jämfört med föregående månad och 240 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Hushållens bostadslån uppgick till 3 130 miljarder i januari. Det är en ökning med 13 miljarder jämfört med föregående månad och 213 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Det innebär att bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 7,3 procent i januari, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med i december.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,2 procent i januari. Det är en minskning jämfört med december då den var 7,3 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter låg på 5,3 procent i januari, vilket är en minskning jämfört med föregående månad då den låg på 5,5 procent. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 210 respektive 482 miljarder i januari.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Namnlös

Ökad tillväxttakt för företagens lån

I januari var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 5,9 procent, vilket kan jämföras med föregående månad då den var 5,6 procent. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 188 miljarder kronor i januari.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i januari till 722 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 381 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 459 miljarder.

Lägre bolåneräntor i januari

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,55 procent i januari. Det innebär att den minskade med 0,02 procentenheter jämfört med december. Den rörliga bolåneräntan minskade från 1,55 i december till 1,52 procent i januari.

I januari var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 0,07 procent, vilket är en ökning med 0,01 procentenheter jämfört med december. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var oförändrad jämfört med i december och uppgick till 0,11 procent i januari.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till företag ökade från 1,31 procent i december till 1,35 procent i januari. Den rörliga räntan ökade med 0,08 procentenheter jämfört med föregående månad och uppgick till 1,35 procent i januari.

Företagens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton uppgick i januari till 0,01 procent. Det betyder att den var oförändrad jämfört med december. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,14 procent i januari, vilket kan jämföras med -0,10 procent i december.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
  Ränta, hushållens nya låne- avtal Ränta, hushållens nya bolåne-avtal Tillväxt-takt, utlåning till hushåll Ränta, icke-finansiella företags nya låneavtal Tillväxt-takt, utlåning till icke-finansiella företag
Jan-17
1,88% 1,58% 7,1% 1,33% 4,6%
Dec-17
1,83% 1,57% 7,0% 1,31% 5,6%
Jan-18
1,90% 1,55% 7,0% 1,35% 5,9%

Minskad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 8,4 procent i januari, vilket är en ökning jämfört med december då den var 7,9 procent. M1 uppgick i januari till 2 743 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, minskade från 7,0 procent i december till 5,5 procent i januari. Totalt uppgick M3 till 3 279 miljarder i januari.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Namnlös

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2018-03-27 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Elin Henriksson

Telefon
010-479 47 96
E-post
elin.henriksson@scb.se

Emil Jansson

Telefon
010-479 43 57
E-post
emil.jansson@scb.se