Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, januari 2020

Ökad tillväxttakt för hushållens lån i januari

Statistiknyhet från SCB 2020-02-27 9.30

I januari 2020 hade hushållens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 5,1 procent. Det innebär en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med föregående månad.

Från och med januari 2020 har Finansmarknadsstatistiken utökats med utlåning till hushåll från bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder (AIF). Mer information finns längre ner.

Totalt uppgick hushållens lån hos monetära finansinstitut (MFI) till 4 224 miljarder kronor i januari. Det är en ökning med 17 miljarder jämfört med föregående månad och med 205 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i januari till 3 458 miljarder. Det är en ökning med 13 miljarder jämfört med föregående månad och en ökning med 165 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 5,1 procent i januari 2020.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 8,4 procent i januari. Det är en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med december. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 3,9 procent i januari, vilket är oförändrat jämfört med december. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 251 respektive 514 miljarder i januari 2020.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %

Finansmarknadsstatistik, januari 2020

Ökad tillväxttakt för företagens lån

I januari 2020 var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 4,6 procent, det är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med december. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 422 miljarder kronor i januari.

Utlåning till icke-finansiella företag med säkerhet i flerbostadshus, som är den vanligaste säkerheten, uppgick i januari till 810 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 429 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 493 miljarder.

Högre genomsnittlig bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,52 procent i januari, en ökning med 0,03 procentenheter jämfört med december. Den rörliga bolåneräntan var 1,58 procent i januari, en ökning med 0,05 procentenheter jämfört med december.

I januari var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,10 procent, oförändrat jämfört med december. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,23 procent i januari. Det är en ökning med 0,03 procentenheter jämfört med december.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag var 1,62 procent i januari. Det är en ökning med 0,12 procentenhet jämfört med december. Den rörliga räntan ökade med 0,17 procentenheter jämfört med föregående månad och uppgick till 1,71 procent i januari.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var i januari 0,02 procent, oförändrat jämfört med december. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 0,08 procent i januari, en ökning med 0,13 procentenheter jämfört med december.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya låne avtalRänta, hushållens nya bolåneavtalTillväxttakt, utlåning till hushåll till hushållRänta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxttakt, utlåning till icke-finansiella företag
19-jan
1,89% 1,58% 5,4% 1,41% 5,8%
19-dec
1,82% 1,49% 5,0% 1,50% 3,9%
20-jan
1,94% 1,52% 5,1% 1,62% 4,6%

Minskning av tillväxttakten för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, var 8,1 procent i januari, en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med december. M1 uppgick i januari till 3 169 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, var 7,8 procent i januari, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med december då den var 8,2 procent. Totalt uppgick M3 till 3 758 miljarder i januari.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

Finansmarknadsstatistik, januari 2020

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Utökad publicering från och med januari 2020

Från och med publiceringen avseende januari 2020 har publikationen Finansmarknadsstatistik utökats med information om utlåning från bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder (AIF). Även ränteuppgifter finns tillgängliga. Observera att dessa förändringar påverkar innehållet i vissa befintliga tabeller och/eller tabellernas ordning. Ett exempel på detta är under 4.1 Tillväxttakt och tillväxtindex där tillväxttakten för MFI:s utlåning till hushåll har förskjutits åt höger. Förändringar har gjorts i flikarna 4.1-4.2, 7.1-7.2, 7.3 och 8.1-8.2. Se noter för mer information. Tabellerna i Statistikdatabasen har inte uppdaterats med motsvarande förändringar.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2020-03-26 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se