Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, januari 2023

Stigande rörlig bolåneränta och avtagande tillväxttaktakter på utlåning till hushåll

Statistiknyhet från SCB 2023-02-27 8.00

Den årliga tillväxttakten för hushållens bostadslån från MFI var i januari 3,7 procent. Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var 14,8 procent. Bolåneräntorna för hushållens nya rörliga avtal fortsätter stiga medan en nedgång ses i den genomsnittliga räntan för bolån med bindningstider mellan 1 och 5 år.

Utvecklingen januari 2023 i korthet

Utlåning

 • Den årliga tillväxttakten avseende MFI:s totala utlåning till hushåll uppgick till 3,2 procent. Bostadslånen utgjorde 83 procent av den totala utlåningen till hushållen. Konsumtionslånen, som utgjorde 6 procent av hushållens lån, hade en tillväxttakt på 2,6 procent.

  ”Likt de två senaste månaderna fortsätter tillväxttakterna för bostadsutlåning och total utlåning till hushåll att anta historiskt låga värden. För den totala utlåningen samt bostadslån har de aldrig varit så låga. Konsumtionslånens tillväxttakt på 2,6 procent var på samma nivå senast under 2016. För ett år sedan sedan, i januari 2022, var den 6,4 procent”, Säger Anna Sundell Kastberg, nationalekonom på SCB i en kommentar.
 • Utlåningen till icke-finansiella företag ökade i januari 2023 med 14,8 procent i årstakt, en uppgång jämfört med i december 2022 då den var 13,7 procent. Det innebär även ett trendbrott efter att tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag varit avtagande sedan september 2022.
 • Totalt uppgick utlåningen från MFI till hushåll och icke-finansiella företag till 7 897 miljarder kronor. Av detta utgjorde lån till hushåll 62 procent (4 901 miljarder kronor) och lån till företag 38 procent (2 996 miljarder kronor).
Utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt
Namnlös

 • Bostadslån från andra aktörer än MFI på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut, hade en årlig tillväxt på 23,7 procent. Bostadskreditinstitut stod för 1,3 procent (51 miljarder kronor) av hushållens bostadslån.

Inlåning

 • Totalt uppgick MFI:s inlåning från hushåll till 2 663 miljarder kronor. Avistakonton stod för 84 procent (2 239 miljarder kronor). I januari 2022 stod avistakonton för 89 procent (2 252 miljarder kronor) då inlåningen från hushåll uppgick till 2 519 miljarder kronor.
 • Allmänhetens innehav av sedlar och mynt, tidigare definierat som penningmängdsmåttet M0, uppgick till 63 miljarder kronor. Penningmängden M3 uppnådde 4 879 miljarder kronor och hade en årlig tillväxttakt på 2,7 procent.

Räntor på ut- och inlåning

 • Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var 3,56 procent. Den genomsnittliga rörliga räntan för bostadslån var 3,54 procent, det högst observerade värdet sedan augusti 2012.
 • Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i genomsnitt 3,76 procent. Samma ränta i januari 2022 var 1,28 procent.

MFI:s bolåneräntor till hushållen
Namnlös

 • Den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag var 4,29 procent. Motsvarande avtal med rörlig ränta uppgick till 4,28 procent.

Räntor nya avtal: bostadslån och lån till icke finansiella företag
Namnlös

 • Hushållens genomsnittsränta för nya insättningar på bankkonton var 0,95 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 1,55 procent.
 • Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nya insättningar på bankkonton var 1,06 procent. Motsvarande ränta på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 2,25 procent.

Räntor nya insättningar hos banker: hushåll och icke finansiella företag
Namnlös

Vad statistiken omfattar

Finansmarknadsstatistiken avser i huvudsak monetära finansinstitut (MFI), men även nya aktörer på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut. Om inget annat anges avses i denna statistiknyhet MFI.

Statistiken omfattar balansräkningsstatistik (inkl. ut- och inlåning), räntor, samt penningmängdens utveckling. Kvartalsvis publiceras även internationell bankstatistik.

Definitioner och förklaringar

Finansmarknadsstatistiken sammanställs månatligen. Det förekommer att revideringar sker.

Monetära finansinstitut (MFI) innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Bostadskreditinstitut är institut som inte är MFI, men som har tillstånd att ge ut bostadskrediter enligt Finansinspektionen. Vanligtvis säljer bostadskreditinstituten vidare lånen till så kallade alternativa investeringsfonder (AIF). De AIF som ingår i Finansmarknadsstatistiken är kopplade till bostadskreditinstitut och har tillgångar som i huvudsak består av bostadslån.

Tillväxttakterna beräknas för att illustrera utvecklingen av transaktioner sedan motsvarande period föregående år. De beräknas utifrån stockförändringar, där justeringar görs för att tillväxttakten inte ska påverkas av förändringar i stockar som beror på andra faktorer, t.ex. om ett institut läggs till eller lämnar populationen.

Lån till hushåll delas i statistiken in i bostadslån, konsumtionslån och övriga lån. Vilket ändamål lånen har mäts inte direkt utan approximeras genom att dela in lånen efter säkerhet. Bostadslån är lån till privatpersoner eller företagarhushåll med en bostad som säkerhet. Konsumtionslån är lån till privatpersoner som framförallt ges utan säkerhet. I övriga lån ingår allt annat, till exempel alla lån till hushållens icke vinstdrivande organisationer. 

Nya avtal avser avtal som ingåtts under den aktuella månaden. Syftet med att föra räntestatistik på nya låneavtal är att mäta prisbildningen på in- och utlåning under en specifik period. Här ingår alla finansiella avtal där villkor som påverkar räntan på in- eller utlåning för första gången bestäms. Dessutom ingår t.ex. omförhandlingar av existerande lån och flytt av lån. Förändringar i rörlig ränta (automatiska justeringar) betraktas inte som nya avtal.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2023-03-27.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se

Anna Sundell Kastberg

Telefon
010 479 41 46
E-post
anna.sundellkastberg@scb.se