Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, juli 2020

Ökad tillväxttakt för företagens lån i juli

Statistiknyhet från SCB 2020-08-27 9.30

I juli 2020 hade de icke-finansiella företagens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 5,3 procent. Det är en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med föregående månad.

Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 537 miljarder i juli. Det är en ökning med 7 miljarder jämfört med föregående månad och en ökning med 128 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Utlåning till icke-finansiella företag med säkerhet flerbostadshus, som är den vanligaste säkerheten, uppgick i juli till 851 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 356 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 503 miljarder.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, juli 2020

Ökad tillväxttakt för hushållens konsumtionslån

I juli 2020 hade hushållens lån från MFI en årlig tillväxttakt på 5,2 procent, det är en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med föregående månad.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 4 335 miljarder i juli. Det är en ökning med 17 miljarder jämfört med föregående månad och 221 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushåll och uppgick i juli till 3 555 miljarder. Det är en ökning med 15 miljarder jämfört med föregående månad och 186 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 5,4 procent i juli 2020.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 6,3 procent i juli. Det är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med juni. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 3,5 procent i juli, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med juni. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 255 respektive 526 miljarder i juli 2020.

Lägre genomsnittlig bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,51 procent i juli, en minskning med 0,02 procentenheter jämfört med juni. Den rörliga bolåneräntan var 1,57 procent i juli, även den minskade med 0,02 procentenheter jämfört med juni.

I juli var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,10 procent, oförändrad jämfört med juni. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,23 procent i juli, även den oförändrad jämfört med juni.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag var 1,68 procent i juli. Det är en ökning med 0,23 procentenheter jämfört med juni. Den rörliga räntan ökade med 0,26 procentenheter jämfört med föregående månad och uppgick till 1,85 procent i juli.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var i juli 0,02 procent, oförändrad jämfört med juni. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,03 procent i juli, en minskning med 0,03 procentenheter jämfört med juni.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
  Ränta, hushållens nya låne avtal Ränta, hushållens nya bolåneavtal Tillväxttakt, utlåning till hushåll Ränta, icke-finansiella företags nya låneavtal Tillväxttakt, utlåning till icke-finansiella företag
19-jul
1,99% 1,53% 5,0% 1,47% 5,5%
20-jun
1,87% 1,53% 5,1% 1,45% 5,2%
20-jul
2,01% 1,51% 5,2% 1,68% 5,3%

Ökad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, var 18,1 procent i juli, en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med juni. M1 uppgick i juli till 3 611 miljarder.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, var 16,0 procent i juli, en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med juni. Totalt uppgick M3 till 4 217 miljarder i juli.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, juli 2020

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Utökad publicering från och med januari 2020

Från och med publiceringen avseende januari 2020 har publikationen Finansmarknadsstatistik utökats med information om utlåning från bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder (AIF). Även ränteuppgifter från dessa institut finns tillgängliga. Observera att dessa förändringar påverkar innehållet i vissa befintliga tabeller och/eller tabellernas ordning. Ett exempel på detta är under 4.1 Tillväxttakt och tillväxtindex där tillväxttakten för MFI:s utlåning till hushåll har förskjutits åt höger. Förändringar har gjorts i flikarna 4.1-4.2, 7.1-7.2, 7.3 och 8.1-8.2. Se noter för mer information. Tabellerna i Statistikdatabasen har inte uppdaterats med motsvarande förändringar.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2020-09-25 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Nathalie Persson Linde

Telefon
010-479 48 36
E-post
nathalie.persson-linde@scb.se

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se