Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, juni 2020

Minskad tillväxttakt för företagens lån i juni

Statistiknyhet från SCB 2020-07-27 9.30

I juni 2020 hade de icke-finansiella företagens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 5,2 procent. Det är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående månad.

Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 529 miljarder i juni. Det är en minskning med 10 miljarder jämfört med föregående månad och en ökning med 126 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Utlåning till icke-finansiella företag med säkerhet flerbostadshus, som är den vanligaste säkerheten, uppgick i juni till 847 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 354 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 502 miljarder.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, juni 2020

Minskad tillväxttakt för hushållens konsumtionslån

I juni 2020 hade hushållens lån från MFI en årlig tillväxttakt på 5,1 procent, oförändrad jämfört med föregående månad.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 4 318 miljarder i juni. Det är en ökning med 25 miljarder jämfört med föregående månad och 216 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushåll och uppgick i juni till 3 540 miljarder. Det är en ökning med 21 miljarder jämfört med föregående månad och 183 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 5,4 procent i juni 2020.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 6,0 procent i juni. Det är en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med maj. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 3,3 procent i juni, oförändrad jämfört med maj. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 255 respektive 523 miljarder i juni 2020.

Lägre genomsnittlig bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,53 procent i juni, en minskning med 0,01 procentenhet jämfört med maj. Den rörliga bolåneräntan var 1,59 procent i juni, även den minskade med 0,01 procentenhet jämfört med maj.

I juni var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,10 procent, oförändrad jämfört med maj. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,23 procent i juni, även den oförändrad jämfört med maj.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag var 1,45 procent i juni. Det är en minskning med 0,15 procentenheter jämfört med maj. Den rörliga räntan minskade med 0,13 procentenheter jämfört med föregående månad och uppgick till 1,59 procent i juni.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var i juni 0,02 procent, oförändrad jämfört med maj. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 0,00 procent i juni, en minskning med 0,01 procentenhet jämfört med maj.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya låne avtalRänta, hushållens nya bolåneavtalTillväxttakt, utlåning till hushållRänta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxttakt, utlåning till icke-finansiella företag
19-jun
1,87% 1,53% 5,0% 1,38% 5,2%
20-maj
1,94% 1,54% 5,1% 1,60% 5,6%
20-jun
1,87% 1,53% 5,1% 1,45% 5,2%

Ökad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, var 16,5 procent i juni, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med maj. M1 uppgick i juni till 3 564 miljarder.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, var 15,4 procent i juni, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med maj. Totalt uppgick M3 till 4 170 miljarder i juni.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, juni 2020

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Utökad publicering från och med januari 2020

Från och med publiceringen avseende januari 2020 har publikationen Finansmarknadsstatistik utökats med information om utlåning från bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder (AIF). Även ränteuppgifter från dessa institut finns tillgängliga. Observera att dessa förändringar påverkar innehållet i vissa befintliga tabeller och/eller tabellernas ordning. Ett exempel på detta är under 4.1 Tillväxttakt och tillväxtindex där tillväxttakten för MFI:s utlåning till hushåll har förskjutits åt höger. Förändringar har gjorts i flikarna 4.1-4.2, 7.1-7.2, 7.3 och 8.1-8.2. Se noter för mer information. Tabellerna i Statistikdatabasen har inte uppdaterats med motsvarande förändringar.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder). 

Nästa publiceringstillfälle

2020-08-27 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Viktor Morell

Telefon
010-479 49 22
E-post
viktor.morell@scb.se