Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, juni 2021

Fortsatt ökad tillväxttakt för bostadslån i juni

Statistiknyhet från SCB 2021-07-27 9.30

I juni 2021 hade hushållens bostadslån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 6,2 procent. Den har successivt ökat sedan augusti förra året. Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var -0,3 procent.

Utveckling juni 2021 i korthet

Utlåning

  • Den årliga tillväxttakten avseende total utlåning till hushåll var 6,2 procent. Bostadslånen, som utgjorde 82 procent av utlåningen till hushållen, har succesivt ökat sedan augusti förra året. I juni hade de en årlig tillväxttakt på 6,2 procent. Konsumtionslånen, som utgjorde 6 procent av hushållens lån, hade en tillväxttakt på 6,0 procent.
  • Den årliga tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var -0,3 procent. Tillväxttakten har successivt minskat det senaste året och är fortsatt historiskt låg. Den negativa tillväxttakten kan delvis förklaras av en kraftig ökning av lån till icke-finansiella företag vid månaderna för pandemins början.
  • Totalt sett uppgick utlåningen från MFI till hushåll och icke-finansiella företag till 7 103 miljarder kronor. Av detta utgjorde lån till hushåll 65 procent (4 583 miljarder kronor), och lån till företag 35 procent (2 520 miljarder kronor).
Utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt

Diagram: Finansmarknadsstatistik, juni 2021

  • Bostadslån från nya aktörer på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut, har en betydligt högre tillväxttakt än de från MFI. Deras årliga tillväxttakt för bostadslån var 48,6 procent i juni. Bostadskreditinstitut stod i juni för 0,9 procent (35 miljarder kronor) av hushållens bostadslån. 

Räntor på ut- och inlåning

  • Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var 1,36 procent. Den rörliga räntan på nya avtal för bostadslån var 1,44 procent.
  • Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i genomsnitt 1,31 procent och ligger på historiskt låga nivåer.
  • Den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag var 1,42 procent. Den rörliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag uppgick till 1,56 procent.

Räntor nya avtal: bostadslån och lån till icke-finansiella företag

Diagram: Finansmarknadsstatistik, juni 2021

  • Hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var 0,08 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,21 procent.
  • Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var 0,02 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 0,02 procent.

Räntor nya insättningar hos banker: hushåll och icke-finansiella företag

Diagram: Finansmarknadsstatistik, juni 2021

Vad statistiken omfattar

Finansmarknadsstatistiken avser i huvudsak monetära finansinstitut (MFI), men även nya aktörer på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut. Om inget annat anges avses i denna statistiknyhet MFI.

Statistiken omfattar balansräkningsstatistik (inkl. ut- och inlåning), räntor, samt penningmängdens utveckling. Kvartalsvis publiceras även internationell bankstatistik.

Definitioner och förklaringar

Finansmarknadsstatistiken sammanställs månatligen. Det förekommer att revideringar sker.

Monetära finansinstitut (MFI) innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Bostadskreditinstitut är institut som inte är MFI, men som har tillstånd att ge ut bostadskrediter enligt Finansinspektionen. Vanligtvis säljer bostadskreditinstituten vidare lånen till så kallade alternativa investeringsfonder (AIF). De AIF som ingår i Finansmarknadsstatistiken är kopplade till bostadskreditinstitut och har tillgångar som i huvudsak består av bostadslån.

Tillväxttakterna beräknas för att illustrera utvecklingen av transaktioner sedan motsvarande period föregående år. De beräknas utifrån stockförändringar, där justeringar görs för att tillväxttakten inte ska påverkas av förändringar i stockar som beror på andra faktorer, t.ex. om ett institut läggs till eller lämnar populationen.

Lån till hushåll delas i statistiken in i bostadslån, konsumtionslån och övriga lån. Vilket ändamål lånen har mäts inte direkt utan approximeras genom att dela in lånen efter säkerhet. Bostadslån är lån till privatpersoner eller företagarhushåll med en bostad som säkerhet. Konsumtionslån är lån till privatpersoner som framförallt ges utan säkerhet. I övriga lån ingår allt annat, till exempel alla lån till hushållens icke vinstdrivande organisationer. 

Nya avtal avser avtal som ingåtts under den aktuella månaden. Syftet med att föra räntestatistik på nya låneavtal är att mäta prisbildningen på in- och utlåning under en specifik period. Här ingår alla finansiella avtal där villkor som påverkar räntan på in- eller utlåning för första gången bestäms. Dessutom ingår t.ex. omförhandlingar av existerande lån och flytt av lån. Förändringar i rörlig ränta (automatiska justeringar) betraktas inte som nya avtal.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2021-08-26 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Viktor Morell

Telefon
010-479 49 22
E-post
viktor.morell@scb.se