Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, mars 2019

Lägre tillväxttakt för hushållens lån i mars

Statistiknyhet från SCB 2019-04-29 9.30

I mars 2019 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 5,0 procent, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,2 procentenheter jämfört med februari (reviderat).

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 4 050 miljarder kronor i mars. Det är en ökning med 15 miljarder jämfört med föregående månad och 194 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i mars till 3 319 miljarder. Det är en ökning med 11 miljarder jämfört med föregående månad och 158 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 5,0 procent i mars, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med februari.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,3 procent i mars, vilket är en procentenhet lägre än i februari då den var 8,3 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 4,0 procent i mars, vilket innebär att den minskade med 0,1 procentenhet jämfört med februari (reviderat). Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 229 respektive 502 miljarder i mars.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %

Diagram

Minskad tillväxttakt för företagens lån

I mars var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 6,0 procent, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med februari då den var 6,2 procent. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 357 miljarder kronor i mars.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i mars till 773 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 367 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 485 miljarder.

Lägre bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,56 procent i mars, en minskning med 0,02 procentenheter jämfört med februari. Den rörliga bolåneräntan uppgick till 1,56 procent i mars, även där en minskning med 0,02 procentenheter jämfört med februari.

I mars var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,07 procent, oförändrad jämfört med februari (reviderat). Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,15 procent i mars, en ökning med 0,01 procentenhet jämfört med februari.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag minskade från 1,31 procent i februari till 1,27 procent i mars. Den rörliga räntan ökade med 0,01 procentenhet jämfört med föregående månad och uppgick till 1,31 procent i mars.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton uppgick i mars till 0,01 procent, oförändrad jämfört med februari (reviderat). Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,04 procent i mars, en ökning med 0,06 procentenheter jämfört med februari.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta,
hushållens
nya låne-
avtal
Ränta,
hushållens
nya
bolåne-
avtal
Tillväxt-
takt,
utlåning
till
hushåll
Ränta, icke-
finansiella
företags
nya
låneavtal
Tillväxt-
takt,
utlåning
till icke-
finansiella
företag
Mars-18
1,87% 1,56% 6,9% 1,33% 6,2%
Februari-19
1,93% 1,58% 5,2% 1,31% 6,2%
Mars-19
1,87% 1,56% 5,0% 1,27% 6,0%

Minskad tillväxttakt för M3 

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 7,0 procent i mars, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med februari. M1 uppgick i mars till 2 969 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet M3 uppgick till 5,7 procent i mars, en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med februari då den var 6,8 procent. Totalt uppgick M3 till 3 531 miljarder i mars.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

Diagram

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2019-05-28 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se