Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, november 2021

Den rörliga bolåneräntan på lägsta nivån sedan 2005

Statistiknyhet från SCB 2021-12-28 9.30

I november 2021 hade hushållens bostadslån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 6,8 procent. Tillväxttakten har successivt ökat det senaste året. Motsvarande tillväxttakt för utlåning till icke-finansiella företag var 4,3 procent. Bolåneräntorna ligger på fortsatt historiskt låga nivåer.

– Den genomsnittliga rörliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var 1,38 procent under november. Det är den lägsta rörliga räntan som noterats sedan statistiken började produceras 2005. Samtidigt har räntan på bundna lån stigit men även den är fortsatt på historiskt låga nivåer, säger Marcus Lodén, statistiker på SCB.

Utveckling november 2021 i korthet

Utlåning

  • Den årliga tillväxttakten avseende total utlåning till hushåll var 6,6 procent i november och utgjorde 82 procent av utlåningen till hushållen. Konsumtionslånen, som utgjorde 6 procent av hushållens lån, hade en tillväxttakt på 6,0 procent.
  • Under november var tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag 4,3 procent. Den fortsätter uppåt efter en period av låg utveckling och i november noteras den högsta nivån under 2021.
  • Totalt uppgick utlåningen från MFI till hushåll och icke-finansiella företag till 7 255 miljarder kronor. Av detta utgjorde lån till hushåll 65 procent (4 709 miljarder kronor) och lån till företag 35 procent (2 546 miljarder kronor).
Utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, november 2021

  • Bostadslån från nya aktörer på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut, har en betydligt högre tillväxttakt än de från MFI. Under 2021 ökade den årliga tillväxttakten från 41,9 procent till 50 procent mellan januari och april. Tillväxttakten har dock mattats av och i november noterades tillväxttakten till 41,4 procent. Bostadskreditinstitut stod i november för 1,0 procent (39 miljarder kronor) av hushållens bostadslån.

Räntor på ut- och inlåning

  • Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var 1,35 procent. Den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån var 1,38 procent, vilket är den lägsta nivå sedan SCB började samla in räntestatistik 2005.
  • Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i genomsnitt 1,34 procent, en ökning på 0,08 procentenheter sedan oktober 2021. Den bundna räntan har överlag stigit i november 2021, men är fortsatt på historiskt låga nivåer .

MFI:s bolåneräntor till hushållen
Finansmarknadsstatistik, november 2021

  • Den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag var 1,47 procent. Den rörliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag uppgick till 1,51 procent. 

Räntor nya avtal: bostadslån och lån till icke finansiella företag
Finansmarknadsstatistik, november 2021

  • Hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var 0,08 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,21 procent.
  • Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var 0,01 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 0,02 procent.

Räntor nya insättningar hos banker: hushåll och icke finansiella företag
Finansmarknadsstatistik, november 2021

Vad statistiken omfattar

Finansmarknadsstatistiken avser i huvudsak monetära finansinstitut (MFI), men även nya aktörer på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut. Om inget annat anges avses i denna statistiknyhet MFI.

Statistiken omfattar balansräkningsstatistik (inkl. ut- och inlåning), räntor, samt penningmängdens utveckling. Kvartalsvis publiceras även internationell bankstatistik.

Definitioner och förklaringar

Finansmarknadsstatistiken sammanställs månatligen. Det förekommer att revideringar sker.

Monetära finansinstitut (MFI) innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Bostadskreditinstitut är institut som inte är MFI, men som har tillstånd att ge ut bostadskrediter enligt Finansinspektionen. Vanligtvis säljer bostadskreditinstituten vidare lånen till så kallade alternativa investeringsfonder (AIF). De AIF som ingår i Finansmarknadsstatistiken är kopplade till bostadskreditinstitut och har tillgångar som i huvudsak består av bostadslån.

Tillväxttakterna beräknas för att illustrera utvecklingen av transaktioner sedan motsvarande period föregående år. De beräknas utifrån stockförändringar, där justeringar görs för att tillväxttakten inte ska påverkas av förändringar i stockar som beror på andra faktorer, t.ex. om ett institut läggs till eller lämnar populationen.

Lån till hushåll delas i statistiken in i bostadslån, konsumtionslån och övriga lån. Vilket ändamål lånen har mäts inte direkt utan approximeras genom att dela in lånen efter säkerhet. Bostadslån är lån till privatpersoner eller företagarhushåll med en bostad som säkerhet. Konsumtionslån är lån till privatpersoner som framförallt ges utan säkerhet. I övriga lån ingår allt annat, till exempel alla lån till hushållens icke vinstdrivande organisationer. 

Nya avtal avser avtal som ingåtts under den aktuella månaden. Syftet med att föra räntestatistik på nya låneavtal är att mäta prisbildningen på in- och utlåning under en specifik period. Här ingår alla finansiella avtal där villkor som påverkar räntan på in- eller utlåning för första gången bestäms. Dessutom ingår t.ex. omförhandlingar av existerande lån och flytt av lån. Förändringar i rörlig ränta (automatiska justeringar) betraktas inte som nya avtal.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2022-01-28.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Dominika Gustafsson

Telefon
010-479 41 35
E-post
dominika.gustafsson@scb.se

Maksat Allaberdyev

Telefon
010-479 41 22
E-post
maksat.allaberdyev@scb.se