Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, oktober 2021

Fortsatt ökad tillväxttakt för bostadslån i oktober

Statistiknyhet från SCB 2021-11-25 9.30

I oktober 2021 hade hushållens bostadslån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 6,8 procent. Tillväxttakten har successivt ökat det senaste året. Motsvarande tillväxttakt för utlåning till icke-finansiella företag var 3,4 procent. Bolåneräntorna på nya avtal ligger på fortsatt historiskt låga nivåer.

Utveckling oktober 2021 i korthet

Utlåning

  • Den årliga tillväxttakten avseende total utlåning till hushåll var 6,6 procent. Den årliga tillväxttakten för bostadslån och konsumtionslån fortsätter att öka. I oktober var den årliga tillväxttakten för bostadslån 6,8 procent och utgjorde 82 procent av utlåningen till hushållen. Konsumtionslånen, som utgjorde 6 procent av hushållens lån, hade en tillväxttakt på 6,2 procent.
  • Under oktober var tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag 3,4 procent. Den fortsätter uppåt efter en period av låg utveckling.
  • Totalt uppgick utlåningen från MFI till hushåll och icke-finansiella företag till 7 204 miljarder kronor. Av detta utgjorde lån till hushåll 65 procent (4 684 miljarder kronor) och lån till företag 35 procent (2 520 miljarder kronor).
Utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt

Diagram: Utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt

  • Bostadslån från nya aktörer på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut, har en betydligt högre tillväxttakt än de från MFI. Under 2021 ökade den årliga tillväxttakten från 41,9 procent till 50 procent mellan januari och april. Tillväxttakten har dock mattats av och under oktober månad noteras den lägsta tillväxttakten på 40,8 procent under 2021. Bostadskreditinstitut stod i oktober för 1,0 procent (38 miljarder kronor) av hushållens bostadslån.

Räntor på ut- och inlåning

  • Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var 1,32 procent. Den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån var 1,41 procent. Räntorna är på fortsatt historiskt låga nivåer.
  • Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i genomsnitt 1,26 procent.
  • Den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag var 1,46 procent. Den rörliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag uppgick till 1,50 procent.

Räntor nya avtal: bostadslån och lån till icke-finansiella företag

Diagram: Räntor nya avtal: bostadslån och lån till icke-finansiella företag

  • Hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var 0,08 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,21 procent.
  • Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var 0,01 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 0,02 procent.

Räntor nya insättningar hos banker: hushåll och icke-finansiella företag

Digram: Räntor nya insättningar hos banker: hushåll och icke-finansiella företag

Vad statistiken omfattar

Finansmarknadsstatistiken avser i huvudsak monetära finansinstitut (MFI), men även nya aktörer på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut. Om inget annat anges avses i denna statistiknyhet MFI.

Statistiken omfattar balansräkningsstatistik (inkl. ut- och inlåning), räntor, samt penningmängdens utveckling. Kvartalsvis publiceras även internationell bankstatistik.

Definitioner och förklaringar

Finansmarknadsstatistiken sammanställs månatligen. Det förekommer att revideringar sker.

Monetära finansinstitut (MFI) innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Bostadskreditinstitut är institut som inte är MFI, men som har tillstånd att ge ut bostadskrediter enligt Finansinspektionen. Vanligtvis säljer bostadskreditinstituten vidare lånen till så kallade alternativa investeringsfonder (AIF). De AIF som ingår i Finansmarknadsstatistiken är kopplade till bostadskreditinstitut och har tillgångar som i huvudsak består av bostadslån.

Tillväxttakterna beräknas för att illustrera utvecklingen av transaktioner sedan motsvarande period föregående år. De beräknas utifrån stockförändringar, där justeringar görs för att tillväxttakten inte ska påverkas av förändringar i stockar som beror på andra faktorer, t.ex. om ett institut läggs till eller lämnar populationen.

Lån till hushåll delas i statistiken in i bostadslån, konsumtionslån och övriga lån. Vilket ändamål lånen har mäts inte direkt utan approximeras genom att dela in lånen efter säkerhet. Bostadslån är lån till privatpersoner eller företagarhushåll med en bostad som säkerhet. Konsumtionslån är lån till privatpersoner som framförallt ges utan säkerhet. I övriga lån ingår allt annat, till exempel alla lån till hushållens icke vinstdrivande organisationer. 

Nya avtal avser avtal som ingåtts under den aktuella månaden. Syftet med att föra räntestatistik på nya låneavtal är att mäta prisbildningen på in- och utlåning under en specifik period. Här ingår alla finansiella avtal där villkor som påverkar räntan på in- eller utlåning för första gången bestäms. Dessutom ingår t.ex. omförhandlingar av existerande lån och flytt av lån. Förändringar i rörlig ränta (automatiska justeringar) betraktas inte som nya avtal.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2021-12-28 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Nathalie Persson Linde

Telefon
010-479 48 36
E-post
nathalie.persson-linde@scb.se

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se