Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, september 2022

Uppgång för både in- och utlåningsräntor

Statistiknyhet från SCB 2022-10-27 8.00

I september 2022 var den årliga tillväxttakten avseende hushållens bostadslån från MFI 5,5 procent. Motsvarande tillväxttakt för utlåning till icke-finansiella företag var 16,7 procent. Bolåneräntorna för nya avtal har stigit för samtliga löptider. Även genomsnittsräntorna för nya insättningar på bankkonton stiger allt tydligare.

Utvecklingen september 2022 i korthet

Utlåning

 • Den årliga tillväxttakten avseende total utlåning till hushåll uppgick till 5,1 procent. Bostadslånen utgjorde 82 procent av total utlåning till hushållen. Konsumtionslånen, som utgjorde 6 procent av hushållens lån, hade en tillväxttakt på 4,5 procent vilket är den lägsta nivån sedan april 2021.
 • Den årliga tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var 16,7 procent. I september 2022 noteras den högsta nivån sedan december 2007.
 • Totalt uppgick utlåningen från MFI till hushåll och icke-finansiella företag till 7 803 miljarder kronor. Av detta utgjorde lån till hushåll 63 procent (4 892 miljarder kronor) och lån till företag 37 procent (2 912 miljarder kronor).
Utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, september 2022

 • Bostadslån från andra aktörer än MFI på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut, hade i augusti 2022 en årlig tillväxt på 32,2 procent. Bostadskreditinstitut stod därmed för 1,2 procent (49 miljarder kronor) av hushållens bostadslån.

Inlåning

 • Totalt uppgick MFI:s inlåning från hushåll till 2 669 miljarder kronor. Avistakonton stod för 87,1 procent (2 324 miljarder kronor). Motsvarande värden i september 2021 var 2 458 miljarder kronor då avistakonton stod för 88,5 procent (2 176 miljarder kronor).
 • Allmänhetens innehav av sedlar och mynt, tidigare definierat som penningmängdsmåttet M0, uppgick i september 2022 till 64 miljarder kronor. Motsvarande summa i september 2021 var 61 miljarder kronor. Penningmängden M3 uppnådde 4 973 miljarder kronor och hade en årlig tillväxttakt på 5,3 procent.

Räntor på ut- och inlåning

 • Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var 3,07 procent. Den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån var 2,81 procent.
 • Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i genomsnitt 3,75 procent. Bolåneräntorna för nya avtal har stigit för samtliga löptider.

MFI:s bolåneräntor till hushållen
Finansmarknadsstatistik, september 2022

 • Den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag var 3,26 procent. Den rörliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag uppgick till 3,19 procent.

Räntor nya avtal: bostadslån och lån till icke finansiella företag
Finansmarknadsstatistik, september 2022

 • Hushållens genomsnittsränta för nya insättningar på bankkonton var 0,41 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick i september till 0,97 procent. Motsvarande ränta i augusti var 0,57 procent, vilket innebär en månatlig ökning som inte observerats sedan juni 2008.
 • Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nya insättningar på bankkonton var 0,50 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 1,60 procent.

Räntor nya insättningar hos banker: hushåll och icke finansiella företag
Finansmarknadsstatistik, september 2022

Vad statistiken omfattar

Finansmarknadsstatistiken avser i huvudsak monetära finansinstitut (MFI), men även nya aktörer på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut. Om inget annat anges avses i denna statistiknyhet MFI.

Statistiken omfattar balansräkningsstatistik (inkl. ut- och inlåning), räntor, samt penningmängdens utveckling. Kvartalsvis publiceras även internationell bankstatistik.

Definitioner och förklaringar

Finansmarknadsstatistiken sammanställs månatligen. Det förekommer att revideringar sker.

Monetära finansinstitut (MFI) innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Bostadskreditinstitut är institut som inte är MFI, men som har tillstånd att ge ut bostadskrediter enligt Finansinspektionen. Vanligtvis säljer bostadskreditinstituten vidare lånen till så kallade alternativa investeringsfonder (AIF). De AIF som ingår i Finansmarknadsstatistiken är kopplade till bostadskreditinstitut och har tillgångar som i huvudsak består av bostadslån.

Tillväxttakterna beräknas för att illustrera utvecklingen av transaktioner sedan motsvarande period föregående år. De beräknas utifrån stockförändringar, där justeringar görs för att tillväxttakten inte ska påverkas av förändringar i stockar som beror på andra faktorer, t.ex. om ett institut läggs till eller lämnar populationen.

Lån till hushåll delas i statistiken in i bostadslån, konsumtionslån och övriga lån. Vilket ändamål lånen har mäts inte direkt utan approximeras genom att dela in lånen efter säkerhet. Bostadslån är lån till privatpersoner eller företagarhushåll med en bostad som säkerhet. Konsumtionslån är lån till privatpersoner som framförallt ges utan säkerhet. I övriga lån ingår allt annat, till exempel alla lån till hushållens icke vinstdrivande organisationer. 

Nya avtal avser avtal som ingåtts under den aktuella månaden. Syftet med att föra räntestatistik på nya låneavtal är att mäta prisbildningen på in- och utlåning under en specifik period. Här ingår alla finansiella avtal där villkor som påverkar räntan på in- eller utlåning för första gången bestäms. Dessutom ingår t.ex. omförhandlingar av existerande lån och flytt av lån. Förändringar i rörlig ränta (automatiska justeringar) betraktas inte som nya avtal.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2022-11-25.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se

Anna Sundell Kastberg

Telefon
010 479 41 46
E-post
anna.sundellkastberg@scb.se