Till innehåll på sidan

Beskrivning av Livsmedelsstatistik

I det första ledet i livsmedelskedjan sker produktionen av råvaror till våra livsmedel. Drygt 40 procent av det vi äter, uttryckt i värden, kommer ursprungligen från svenska jordbrukets animalieproduktion och cirka 20 procent från vegetabilieproduktionen.

Trädgårdsodlingen svarar för drygt 15 procent. Stor betydelse har också fisket vars andel är cirka 10 procent. Livsmedelsråvaror från andra sektorer har förhållandevis liten betydelse. Det rör sig om rennäringens bidrag till livsmedelskonsumtionen samt köttkonsumtion som är resultat av jakt. Importen svarar för 5–10 procent. Statistiken belyser livsmedelsproduktionen men också import och export, konsumtion, priser samt livsmedelskvalitet. Även internationella uppgifter redovisas.

Från och med 2001 har Jordbruksstatistisk årsbok utökats med information om livsmedel, vilket tidigare i ingått den mer omfattande publikationen "När mat kommer på tal". Statistiken produceras förutom av Statistiska centralbyrån (SCB) också av andra statliga myndigheter och av organisationer med anknytning till jordbruk. Årsboken har tagits fram inom SCBs program för Lantbrukets ekonomi och produktion.

Ytterligare statistik kan sökas på vår hemsida för till exempel regional redovisning för produktion av jordbruksprodukter och trädgårdsprodukter.