Till innehåll på sidan

Beskrivning av Jordbrukshushållens inkomster

Uppgifterna i Jordbrukarhushållens inkomster bygger på en sambearbetning mellan lantbrukregistret (LBR) och den totalräknade inkomststatistiken (IoF).

Från LBR hämtas uppgifter om vilka som är brukare vid lantbruksföretagen samt de uppgifter som behövs för att fördela brukarna på olika redovisningsgrupper. Från IoF, som innehåller uppgifter om hela Sveriges befolkning, hämtas uppgifter om inkomster, avdrag, skatter och sociala ersättningar. Därutöver har ett fåtal antal variabler som inte ingår i IoF beräknats.

Resultatredovisningen omfattar brukaren och i princip samtliga personer i dennes hushåll. I redovisningar avseende inkomståren till och med 1998 ingick endast brukaren och dennes maka/make. Nytt från och med nu föreliggande statistiska meddelande är att resultatredovisningen utöver indelningar av hela jordbrukarpopulationen också omfattar en redovisning av den ”snäva jordbrukarpopulationen” enligt de kriterier som uppställts av EU:s statistikbyrå Eurostat för dess statistikgren ”Income of agricultural households sector” (IAHS).