Till innehåll på sidan

Höstsådda arealer 2022

Stor höstsådd areal igen

Statistiknyhet från SCB och Jordbruksverket 2022-11-30 8.00

Årets höstsådd av spannmål och oljeväxter uppgår till 652 800 hektar. Den tangerar den rekordstora arealen från hösten 2020 och är 13 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren. Ändå har många lantbrukare behövt köra upp den sådda höstrapsarealen eftersom torrt höstväder tog död på plantorna. Mer än 70 procent av årets totala höstsådda areal är höstvete.

Totalt i landet såddes 461 200 hektar höstvete, vilket är 9 procent mer än förra hösten. Årets höstvetesådd är i nivå med rekordarealen från hösten 2020. På riksnivå är höstvetearealen 14 procent större än genomsnittet för de fem föregående höstarna och 22 procent över tioårsgenomsnittet. Stora höstsådda arealer är bra på flera olika sätt, inte minst för att de bidrar till att minska växtnäringsförlusterna från åkermarken.
I Västra Götalands län ökade höstvetearealen med 25 procent eller 17 200 hektar jämfört med i fjol, då det tvärtom var för blött för att höstså.

Höstrågarealen ökade

Den höstsådda arealen av råg ökade med 41 procent jämfört med förra hösten. Höstrågarealen har de senaste åren visat en nedåtgående trend, men närmar sig nu nivån från 2019.

Höstkorn- och höstrågvetearealerna i nivå med förra höstens arealer

Höstkornarealen beräknas vara 20 600 hektar, vilket är i samma storleksordning som förra hösten och femårsgenomsnittet. Den höstsådda arealen av rågvete beräknas till 28 800 hektar, vilket är i nivå med fjolårsarealen.

Höstrapsarealen lika stor som förra hösten

Höstrapsarealen har beräknats till 111 700 hektar. Den är därmed i nivå med förra höstens stora areal och 13 procent större än femårsgenomsnittet. Höstrybsarealen har beräknats till 800 hektar.

Ekologisk höstsådd i nivå med fjolårsarealen

Den ekologiskt odlade arealen av höstsådda grödor skattas denna höst till 54 800 hektar, och är därmed i nivå med förra höstens areal. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en ökning med 16 procent. Sådden av höstvete som odlas ekologiskt uppgår till 35 800 hektar, vilket är 12 procent mer än förra höstens areal och 22 procent mer än femårsgenomsnittet. I höstvetearealen ingår även 800 hektar ekologiskt odlad höstdinkel (speltvete).

Torka försvårade etableringen av höstrapsplantorna

Augusti och första hälften av september präglades av torka i stora delar av södra Sverige. Det hämmade tillväxten av höstrapsen och ledde till utglesade bestånd. Många lantbrukare har meddelat att höstrapsen kördes upp och att de i stället sådde höstvete eller höstråg. Andra har uttryckt oro över att försvagade bestånd av höstraps kanske inte kommer att klara vinterns påfrestningar.

Höstsådda arealer av spannmål 2006–2022

diagram

Höstsådda arealer av oljeväxter 2006–2022

diagram

Observera att diagrammen för spannmål och oljeväxter har olika skalor!

Publikation

Utförligare uppgifter med redovisning för län och produktionsområden publiceras i en statistikrapport på Jordbruksverkets webbplats.

Höstsådda arealer 2022

Statistiken om höstsådda arealer finns även i Jordbruksverkets statistikdatabas. Uppgifterna baseras på en urvalsundersökning där cirka 5 000 lantbrukare lämnat information till SCB om årets höstsådda arealer.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB

Förfrågningar

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se