Till innehåll på sidan

Skräddarsydd avfallsstatistik

SCB kan ta fram skräddarsydd avfallsstatistik givet att dataunderlaget håller för att ta fram just de efterfrågade uppgifterna. Exempel på vanligt förekommande uppdrag är avfallsstatistik för en viss region i Sverige.

Det finns uppgifter om cirka 50 olika avfallsslag från alla samhällets sektorer. Exempel är metallavfall, glasavfall, blandat avfall, och sorteringsrester. SCB hjälper dig att skräddarsy den avfallsstatistik du behöver givet att dataunderlaget har tillräcklig kvalité. Vidare gör vi en röjandekontroll/sekretessprövning innan material utlämnas. Exempel på vanligt förekommande uppdrag är behandlat avfall för en viss region eller mer detaljerade data över behandlat avfall i Sverige.

Vi gör skräddarsydda uppdrag i mån av tid. Vi prioriterar de uppdrag vi gör inom ett ramavtal med Naturvårdsverket.

Statistik över avfallsmängd, typ och behandling

SCB kan ta fram statistik över mängd och typ av avfall som behandlas i en viss region i Sverige.

Om du behöver statistik över nationell eller regional behandling av ett visst specifikt avfall kan SCB även ta fram mer detaljerade data än de 50 avfallsslagen. I vilken mån SCB kan leverera data styrs bland annat av sekretess.

SCB hjälper dig med enkätundersökningar och rapporter

SCB har också erfarenhet av enkätundersökningar som rör avfall. Vi har exempelvis mätt mängden ätbart och drickbart via avloppet från hushållen. SCB (inom konsortiet Svenska MiljöEmissionsData, SMED) tog då fram en helt ny enkät, distribuerade den och tog fram resultat som presenterades i en rapport. Detta arbete gjordes på uppdrag av Naturvårdsverket.

Exempel på uppdrag

SCB tog fram data till rapporten Samhällets restprodukter – framtidens resurser åt Digitala vetenskapliga arkivet (Diva).

Kontakt

Martin Villner

Telefon
010-479 46 83
E-post
martin.villner@scb.se