Till innehåll på sidan

Branschfördelade miljöskatter 2017

Miljöskatteintäkter från näringslivet ökade 2017

Statistiknyhet från SCB 2019-10-01 9.30

Under 2017 ökade statens miljöskatteintäkter med mer än 1,4 miljarder kronor jämfört med året innan. Det förklaras främst av ökade intäkter från näringslivet när det gäller energiskatter på el.

Energirelaterade skatter utgör nära 84 procent av de totala miljöskatteintäkterna. Dessa skatter består av energiskatt på bränsle respektive el samt koldioxidskatt, och de bidrar vardera med cirka en tredjedel. Koldioxidskatteintäkterna minskade med 0,6 miljard kronor under 2017 medan skatteintäkterna på bränsle och el ökade med cirka 2 miljarder kronor totalt i Sverige.

Förutom energiskatter utgör skatter på transport en stor del av miljöskatteintäkterna, ungefär 15 procent. Dock minskade de transportrelaterade skatteintäkterna under 2017, med nära 0,1 miljard kronor. Det beror främst på minskade intäkter från fordonsskatten.

De energirelaterade skatterna kan delas upp per bransch och hushåll. Detta visar då att hushållen bidrar med en större andel energiskatter än näringslivet, även om de under 2017 betalade nästan lika mycket. Mellan 2008 och 2017 ökade de energirelaterade skatteintäkterna för båda grupperna även om näringslivets utveckling var större – hushållen ökade med 7 procent och näringslivet med 22 procent.

Utvecklingen mellan 2016 och 2017 visar att hushållens bidrag har minskat med 2 procent och näringslivets har ökat med 4 procent.

Miljöskatteintäkter från energiskatter uppdelat på hushåll och näringsliv, 2008–2017, miljarder kronor

Miljöskatteintäkter från energiskatter uppdelat på hushåll och näringsliv, 2008–2017, miljarder kronor

Energirelaterade miljöskatteintäkter per bransch

Under 2017 höjdes energiskatten på elektrisk kraft och vissa bränslen, som eldningsolja och bensin. Det är en förklaring till varför intäkterna från energiskatt på el och bränslen ökar. Inom näringslivet ökade intäkterna med drygt nära 1,8 miljarder kronor, framför allt från tjänstenäringarna, transportbranschen samt gruvor och tillverkningsindustri, men ökningen syns i alla branschgrupper. Intäkterna från energiskatten på el och bränslen ökade med drygt 0,5 miljard kronor från hushållen.

Intäkter från energiskatt på el och bränslen i olika branschaggregat (SNI 2007), offentlig sektor och hushållen, 2016 och 2017, miljarder kronor

Intäkter från energiskatt på bränslen i olika branschaggregat (SNI 2007), offentlig sektor och hushållen, 2016 och 2017, miljarder kronor

Information om revidering

Ny statistik om energianvändningen per bransch samt ekonomisk statistik från nationalräkenskaperna har publicerats. Detta utgör grunden för att kunna fördela ut miljöskatterna efter ekonomiska aktörer. Energiskatt och koldioxidskatt för vissa bränslen inkluderar justeringar för skattenedsättningar vilket ger stora revideringar av hela tidsserien, från 2008 och framåt. Ny statistik om trafikförsäkringspremier har implementerats, vilket påverkar beräkningen för transportskatter.

I statistikdatabasen finns utökad data med en ny fördelning på miljöskatteområden. Vi separerar totala miljöskatter till miljöskatter på energi, transport, föroreningar och naturresurser i enlighet med Eurostats förordning över Europeiska miljöräkenskaper.

För mer information om vilka revideringar som skett, se Miljöräkenskapernas produktsida under rubriken Dokumentation.

Definitioner och förklaringar

Miljöskatter

Den definition av en miljöskatt som används vid SCB är utarbetad av Eurostat och OECD. Den finns idag i den globala statistiska standarden för miljöräkenskaper SEEA Central Framework och möjliggör komparativa studier mellan olika länder. Eurostats definition av en miljöskatt lyder:

“A tax whose tax base is a physical unit (or a proxy of a physical unit) of something that has a proven, specific negative impact on the environment, and which is identified in ESA as a tax."

Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt, inte dess motiv eller namn. ESA avser European system of Accounts och avser riktlinjerna för beräkning av nationalräkenskaper.

Europeisk statistik

Environmental tax revenues

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Erik Brockwell

Telefon
010-479 40 21
E-post
erik.brockwell@scb.se