Till innehåll på sidan

Miljöräkenskaper

Nästa publicering: 2019-05-09

Miljöräkenskaper beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddskostnader, miljöföretag, miljöskatter och miljösubventioner samt naturresurser.

Statistiknyheter

Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft 2017

2019-03-28

Användning av biomassa av totala bränsleanvändning i den svenska ekonomin har ökat från 37 procent 2008 till 47 procent 2017. Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin och hushållen har minskat med ungefär 12 procent 2008-2017, samtidigt som den svenska ekonomin har växt med 17 procent. Utsläppsminskningen har dock avstannat de senaste åren och 2017 ses en ökning jämfört med året innan.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Bioekonomi - utveckling av ny regional statistik Rapport 2018-12-18
The bioeconomy - Developing new regional statistics Rapport 2018-12-18
Turisträkenskaper och miljö – en metodutveckling Rapport 2018-10-24
The tourism satellite account and the environment – method development Rapport 2018-10-24
Regionala miljöräkenskaper 2008–2015 Rapport 2017-11-22
Markräkenskaper för ekosystemtjänster Rapport 2017-04-27
Land accounts for ecosystem services Rapport 2017-04-27
Monitoring the shift to sustainable consumption patterns and production – in the context of the SDGs Rapport 2016-11-16
New method for up-to-date environmental accounts – quarterly emissions to air Rapport 2016-11-15
Ny metod för aktuella miljöräkenskaper – kvartalsvisa utsläpp till luft Rapport 2016-11-15
Creating statistics about environmental technology (clean tech) Rapport 2016-03-30
Att skapa statistik om miljöteknik Rapport 2015-07-01
Environmental Accounts – a jubilee Rapport 2015-05-06
Miljöräkenskaperna – ett jubileum Rapport 2015-02-02
Markräkenskaper för biologisk mångfald – en metodstudie Rapport 2015-01-29
Land accounts for biodiversity – a methodological study Rapport 2015-01-29
Carbon dioxide emissions from Swedish final consumption 1995–2009 Rapport 2015-01-20
Koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion 1995–2009 Rapport 2014-09-16
Miljöräkenskapernas beräkningar av utsläpp till luft Rapport 2014-02-06
Inventory of data source for quantification of ecosystem services Rapport 2013-10-11
Kartläggning av datakällor för kvantifiering av ekosystemtjänster Rapport 2013-09-12
Vattendistriktens ekonomiska struktur och miljöpåverkan 1995–2011 Rapport 2013-09-05
Climate change adaption expenditure – A proposal for a methodology to compile, define and classify national and EU economic information as statistics Rapport 2012-03-26
MIR2010:2 Miljörelaterade skatter, subventioner och utsläppsrätter Rapport 2010-12-29
Environmental Goods and Services sector in Sweden – Suppliers Rapport 2010-11-05
Miljöindikatorer för omställning och rådighet över miljökvalitetsmålen Rapport 2010-05-28
MIR2010:1 Domestic Inflow of Hazardous Substances Rapport 2010-04-27
Varuguiden och dess användning i arbetet mot giftfria och resurssnåla kretslopp Rapport 2010-03-11
Flöden och svinn av frukt och grönsaker i livsmedelskedjan – En metodstudie med hjälp av materialflödesanalys Rapport 2010-03-05
MIR2009:1 Biodiversitet – Kartor och statistik Rapport 2009-12-15
Miljösektorns omfattning – Metod och källor Rapport 2009-06-24
Materialflödesstatistik – Redovisning av statistik och utveckling Rapport 2009-05-25
Chemicals in Statistics – Method Development Rapport 2009-05-18
Läkemedel samt kosmetika och hygienprodukter i Sverige Rapport 2009-02-20
Combination of codes in the Combined Nomenclature for Swedish Material Flow Accounts – Method Development Rapport 2009-01-26
Branschvis redovisning av farligt- och ickefarligt avfall i miljöräkenskapernas webbverktyg Rapport 2009-01-15
Konsumentprodukter och produkter speciellt avsedda för barn Rapport 2008-12-17
Material Flows in Sweden 1998–2005 Rapport 2008-09-22
MIR2008:1 Environmental economic indicators in the Swedish state budget 1995–2006 Rapport 2008-05-26
MIR2000:3 Environmental taxes and environmentally damaging subsidies Rapport 2008-01-17
MIR2000:2 Environmental protection expenditure in industry 1997 – results from a Swedish pilot study Rapport 2008-01-17
MIR2000:6 Water accounts Rapport 2008-01-17
MIR2007:2 Miljöekonomiska indikatorer i statsbudgeten 1995–2006 Rapport 2007-12-03
MIR2007:1 Vattendistriktens ekonomiska strukturer och miljöpåverkan 1995–2005 Rapport 2007-11-01
Sustainable development indicators based on environmental accounts Rapport 2007-04-17
Environmental goods and services sector in Sweden 2002–2005 Rapport 2007-04-17
Material Flow Accounts and Policy. Data for Sweden 2004 Rapport 2007-04-17
Public environmental protection expenditures and subsidies in Sweden Rapport 2006-09-11
Energy use and CO2-emissions for consumed products ande services. IPP-indicators for private and public consumption based on environmental accounts Rapport 2006-09-11
Social namea with a coupling to Sustainable Development Indicators – including environmental industry Rapport 2006-09-11
Dokumentation av Miljöräkenskapernas bränsleberäkningar Rapport 2005-10-03
MIR2005:2 Sveriges miljöföretag 2003 Rapport 2005-07-11
MIR2005:1 Administrativa styrmedel på miljöområdet – hur kan de infogas i miljöräkenskaperna? Rapport 2005-03-09
Miljöekonomiska profil och prognoser för vattendistrikten – ekonomiska analyser enligt ramdirektivet för vatten Rapport 2005-01-14
Komplettering av statistik för rapportering enligt Ramdirektivet för vatten Rapport 2005-01-14
Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag – fördelade per vattendistrikt Rapport 2005-01-14
Prognos över vattenuttag och vattenanvändning 2015 – med redovisning på vattendistrikt Rapport 2005-01-14
MIR2004:2 Värdering av hälsoeffekter från luftföroreningar Rapport 2004-12-20
Fördelning av utsläpp från mobila källor branschvis Rapport 2004-12-17
MIR2004:1 Social statistics by industry Rapport 2004-12-14
Structural decomposition of environmental accounts data – the Swedish case Rapport 2004-09-09
Chemical product indicators by industry – fossil fuels, cement and other chemical products classified as hazardous to health or environment, 1996–2001 Rapport 2004-06-01
Regionalisering av mobila utsläpp via Körsträckedatabasen Rapport 2004-04-15
Analysis of the Introduction of Emission Allowance Trading Schemes in Sweden Rapport 2004-03-09
Ekonomi, energi och miljö – metoder att analysera samband Rapport 2004-03-08
MIR2003:4 Environmental subsidies – a review of subsidies in Sweden between 1993 and 2000 Rapport 2003-12-03
Households in the environmental accounts Rapport 2003-12-01
Land use by industry 2000 Rapport 2003-11-01
MIR2003:2 Water accounts 2000 – with disaggregation to Sea basins Rapport 2003-07-24
MIR2003:3 Indikatorer för hållbar utveckling – baserade på miljöekonomisk och social statistik Rapport 2003-06-23
MIR2003:1 Samhällsekonomiska konsekvenser för Sverige av begränsad handel med utsläppsrätter enligt EU:s direktiv Rapport 2003-05-23
Energy taxes in the Nordic countries Rapport 2003-03-01
Land accounting for Sweden Rapport 2002-12-31
MIR2002:3 Miljöräkenskaper Innehåll, användning och användare Rapport 2002-11-01
MIR2002:2 Environmental Impact of Swedish Trade Rapport 2002-10-22
Regionala miljöräkenskaper 1993–1997 Rapport 2002-06-17
MIR2000:5 Miljöpåverkan av svensk handel – resultat från en pilotstudie Rapport 2002-05-29
MIR2002:1 Konsekvenser av restriktioner på koldioxidutsläpp Rapport 2002-02-25
Industrins miljöskyddskostnader – Vad, varför och hur? Rapport 2001-11-15
The magnitude of chemical products use in different industries Rapport 2001-10-22
Miljöekonomiska nyckeltal för branscher inom tillverkningsindustrin Rapport 2001-09-01
Miljöräkenskaper 1993–1998 SM 2001-06-27
Uses of Environmental Accounts in Sweden Rapport 2001-05-03
Miljöpåverkan från olika varugrupper Rapport 2001-05-01
Environmental accounts for forest Rapport 2001-05-01
Sustainable development indicators for Sweden Rapport 2001-05-01
The Environment industry in Sweden 1999 Rapport 2000-12-12
Regional Environmental accounts for the greater Stockholm region – a first step Rapport 2000-11-03
MIR2000:8 The environment industry in Sweden 2000 Rapport 2000-11-02
Direct Material Inputs (DMI) and Domestic Material Consumption (DMC) for Sweden 1987–1997 Rapport 2000-08-22
MIR2000:7 Metod för samhällsekonomisk analys av miljöåtgärder Rapport 2000-07-07
MIR2000:6 Vattenräkenskaper Rapport 2000-06-29
MIR2000:4 En framtida nationell materialflödesstatistik Rapport 2000-05-09
MIR2000:3 Miljöskatter och miljöskadliga subventioner Rapport 2000-03-28
MIR2000:2 Industrins miljökostnader 1997 – resultat från en svensk pilotstudie Rapport 2000-03-08
MIR2000:1 The environment industry in Sweden 1999 Rapport 2000-02-01
Environmental accounts Households Rapport 1999-04-01
MIR1999:1 Minskade koldioxidutsläpp genom förändrad materialanvändning – en förstudie Rapport 1999-03-29
MIR1999:2 Miljöföretag och gröna jobb i Sverige Rapport 1999-03-29
MIR1999:3 Skogsräkenskaper – en delstudie avseende fysiska räkenskaper Rapport 1999-03-29
Extended time series in the Swedish Environmental accounts Rapport 1999-01-31
Material flow study of sand and gravel in Sweden Rapport 1999-01-02
Producers of Environmental services Rapport 1998-12-31
Disaggregation and improvement of the Swedish NAMEA Rapport 1997-12-31
Adaption of Swedish data on Environmental protection in the public sector to the SERIEE-system Rapport 1997-12-31
Forest economic Environmental accounting: a pilot study of a first implementation Rapport 1997-09-01
Testing SERIEE's Environmental protection expenditure account in Sweden Rapport 1996-12-31
The recycling industry in Sweden 1995 Rapport 1996-08-01
Nordic Natural Resource and Environmental Accounting Rapport 1995-06-27

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Kemikalieindikatorer
Materialflödesräkenskaper
Miljömotiverade subventioner
Miljösektorns omfattning
Miljöskatter
Utsläpp till luft – Kvartal
Utsläpp till luft – År
Utsläpp till luft, regionala per år

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Kvartal
År
Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi1301