Till innehåll på sidan

Miljösektorn 2019

Miljösektorns produktionsvärde ökar 2019

Statistiknyhet från SCB 2021-09-16 9.30

Miljösektorns produktionsvärde uppgick 2019 till drygt 509 miljarder kronor, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Ökningen syns framförallt inom byggverksamhet och energibranschen. Miljösektorn sysselsätter drygt 151 000 personer, drygt 80 procent av dessa är män.

Statistiken om miljösektorn beskriver den delen av Sveriges ekonomi som alstrar miljövänliga varor och tjänster. I miljösektorn ingår produktion av miljöskyddande varor och tjänster samt hållbar resurshantering.

Miljösektorns produktionsvärde ökade med 10 procent 2019 jämfört med föregående år och uppgick till 509 miljarder kronor. Ökningen syns framförallt inom byggverksamhet men även inom energibranschen.

Miljösektorns förädlingsvärde ökade under samma period med 7 procent och uppskattas till 175 miljarder kronor 2019. Miljösektorns förädlingsvärde utgör cirka 4 procent av Sveriges totala BNP. Miljösektorns sammanlagda förädlingsvärde ökade fram till 2008. Men 2009 vände trenden i spåren av finanskrisen. Därefter har miljösektorn ökat stadigt. Sedan 2008 har förädlingsvärdet inom miljösektorn ökat hos tjänsteproducenter men minskat inom förnybar energiproduktion och tillverkningsindustrin.

Miljösektorn produktionsvärde, förädlingsvärde och BNP, löpande priser, 2003-2019

Miljösektorn produktionsvärde, förädlingsvärde och BNP, löpande priser, 2003-2019

Källa: SCB, miljöräkenskaperna och nationalräkenskaperna

Byggverksamhet bidrar mest till produktionen

Statistiken om miljösektorn finns uppdelat per näringsgren (SNI 2007). De branscher som bidrar mest till miljösektorns produktionsvärde och förädlingsvärde 2019 är företag verksamma inom bygg och företag verksamma inom avlopp, avfall och sanering. Inom byggverksamhet har vi reviderat vår statistik så att det inkluderar alla nära-nollenergibyggnader efter nya riktlinjer från Europeiska statistikbyrån Eurostat. Detta har resulterat i att byggverksamhet har blivit en stor del av miljösektorn. Läs mer om den här revideringen under ”Definitioner och förklaringar”. Även producenter av förnybar energi och skogsföretag utgör stora delar av miljösektorn.

Gällande förvärvsarbetande återfinns arbetskraften inom miljösektorn främst inom byggverksamhet samt hos tjänsteproducenter. Statistiken om miljösektorn estimerar också export av varor och tjänster från miljöföretagen. Exporten domineras av varor och tjänster från tillverkningsindustrin.

Miljösektorn per bransch 2019

Miljösektorn per bransch 2019

Källa: SCB, miljöräkenskaperna

De flesta förvärvsarbetande i miljösektorn är män

Antalet förvärvsarbetande inom miljösektorn 2019 var 151 000.81 procent av dessa är män och 19 procent kvinnor. För kvinnorna som arbetar i miljösektorn är det vanligast att jobba inom byggverksamhet och tjänsteföretag. För män är det vanligast att jobba inom byggverksamhet och inom avlopp, avfall och sanering.

Antal förvärvsarbetande i miljösektorn

Antal förvärvsarbetande i miljösektorn

Källa: SCB, miljöräkenskaperna och RAMS

Geografisk nedbrytning

Statistiken om miljösektorn finns också per region. Storstadsregionerna har de högsta totala förädlingsvärdena och antalet sysselsatta. När förädlingsvärdet beskrivs som andel av bruttoregionprodukt (BRP) ser bilden dock annorlunda ut. I Jämtland, Gävleborg och Västernorrland är miljösektorns andel av BRP högst medan Stockholm, Skåne och Västra Götaland har lägst andel.

Miljösektorns förädlingsvärde som andel av BRP, 2019

Miljösektorns förädlingsvärde som andel av BRP, 2019

Källa: SCB, miljöräkenskaperna och nationalräkenskaperna

Definitioner och förklaringar

Miljöräkenskaper är uppbyggda med nationalräkenskaperna som grund och redovisar miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Det är en FN-baserad statistisk standard och ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö, särskilt genom användningen av branscher som redovisas enligt klassifikationen som kallas Svensk Näringsgrensindelning (SNI).

SCB:s Miljöräkenskaper

Statistiken om miljösektorn ingår som en del i miljöräkenskapernas ramverk och sedan 2017 är det obligatoriskt för EU:s medlemsländer att rapportera den årligen till Eurostat. SCB har dock publicerat statistik om den svenska miljösektorn tidigare än så och statistik finns tillbaka till 2003. I samband med publiceringen 2018 omarbetades statistiken för att bättre följa nya riktlinjer och för att närmare integreras med nationalräkenskaperna. Därmed möjliggörs också djupare nationella och internationella jämförelser som exempelvis miljösektorns bidrag till den svenska ekonomin. Förutom nationalräkenskaperna används också indata från Företagens ekonomi för att beskriva nettoomsättning, från RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik) för att beskriva förvärvsarbetande och från statistik från utrikeshandeln för att beskriva export.

Statistiken om miljösektorn är uppbyggd utifrån en mikrodatabas med företag och arbetsställen som producerar miljövänliga varor och tjänster. Statistiken utgår ifrån Eurostats manual över miljösektorn där det också finns definitioner på vilka ekonomiska aktiviteter som ingår i miljösektorn. Exempel på ekonomiska aktiviteter som ingår är produktion av förnybar energi, avloppsrening, avfallshantering, sanering, miljökonsulter och ekologiskt jordbruk. Exempel på aktiviteter som inte ingår är partihandel av avfallsprodukter, kärnkraft och kollektivtrafik.

Tidigare statistik som har publicerats om miljösektorn har reviderats och hela tidsserien har uppdaterats. Revideringen har påverkat framförallt branscherna A02 skogsbruksföretag och F41-F43 byggverksamhet. För dessa två branscher gäller en ny top-down metod. För skogsbruksföretagen baseras statistiken om miljösektorn på certifierade skogsbruk. För byggverksamheten baseras statistiken om miljösektorn på nära-nollenergibyggnader.

För att läsa mer om definitioner och avgränsningar, se Eurostats handbok:

Environmental goods and services accounts, Handbook, 2016

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering av miljösektorn fram till 2020 kommer att ske under 2022.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Susanna Roth

Telefon
010-479 48 03
E-post
susanna.roth@scb.se

Ariun Byambakhorloo

Telefon
010-479 57 98
E-post
ariun.byambakhorloo@scb.se