Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex, augusti 2018

Ökad produktion inom näringslivet i augusti

Statistiknyhet från SCB 2018-10-05 9.30

Produktionsvärdeindex för totala näringslivet ökade med 2,3 procent i augusti 2018 jämfört med augusti föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Jämfört med juli ökade produktionen med 0,3 procent, i säsongrensade tal.

Industrisektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom industrisektorn ökade med 2,9 procent i augusti jämfört med motsvarande period föregående år, i kalenderkorrigerade siffror. Läkemedel- och kemikalieindustrin var den industribransch som bidrog mest till näringslivets produktionsuppgång. Ökningen var 16,5 procent i fasta priser och bidraget 0,4 procentenheter till näringslivets totala uppgång i fasta priser.

Tjänstesektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom tjänstesektorn ökade med 3,2 procent i augusti jämfört med motsvarande period föregående år, i kalenderkorrigerade siffror. Partihandel var den tjänstebransch som bidrog mest till näringslivets totala utveckling med ett bidrag på 0,9 procentenheter, efter en ökning på 11,5 procent i fasta priser.

Byggsektorns produktionsvärde minskade

Produktionen inom byggsektorn minskade med 1,7 procent i kalenderkorrigerade tal i augusti jämfört med motsvarande period föregående år. Byggsektorn står för 8,6 procent av näringslivets totala förädlingsvärde, och drog ned näringslivets totala utvecklingen i fasta priser med 0,1 procentenheter.

Revideringar

När Produktionsvärdeindex publiceras för en ny månad revideras också index för de två föregående månaderna om ny information tillkommit. Från och med referensmånad april 2015 så infördes en ny metod för att beräkna de slutgiltiga statistikuppgifterna. Den nya metoden innebär i huvudsak att administrativa uppgifter från Skatteverket används på kvartalbasis för att öka antalet undersökta företag. Detta innebär att den slutgiltiga kvartalsstatistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulation. Användningen av administrativa data varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Produktionsvärdeindex och minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 1991 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan.

Produktionsvärdeindex

Bidrag i procentenheter till förändringstakt i PVI
Produktionsvärdeindex, augusti 2018

Kalenderkorrigerade indextal och förändringstal
Avdelning
(SNI 2007)
Bransch/
Branschgrupp
Mars[1]April[2]Maj[2]Juni[3]Juli[3]Augusti[4]Juli-
Augusti[5]
Vikt[6]
B-S
(ex. K, O)
Näringslivet totalt
exkl. finans-
och försäkrings-
verksamhet
115,3 109,8 112,1 118,2 93,6 100,5 97,1 100,0
  Årsutveckling,
procent
2,5 2,5 3,7 4,0 1,6 2,3 2,0  
  (Föregående
publicering)
2,7 2,7 3,9 4,1 1,8      
                   
B+C Industri 124,8 109,2 114,0 125,7 87,3 95,6 91,5 21,9
  Årsutveckling,
procent
5,4 2,2 4,1 5,3 1,9 2,9 2,4  
  (Föregående
publicering)
5,4 2,2 4,1 5,3 2,2      
                   
F Byggverksamhet 109,7 108,5 111,4 113,6 95,3 92,1 93,7 8,6
  Årsutveckling,
procent
‑2,0 ‑7,0 ‑2,1 ‑2,9 ‑2,3 ‑1,7 ‑2,0  
  (Föregående
publicering)
0,1 ‑5,0 0,2 ‑1,2 1,5      
                   
G-S
(ex. K, O)
Tjänster (exkl.
finans-
och försäkrings-
verksamhet)
113,9 109,6 112,5 117,2 96,4 104,5 100,5 65,6
  Årsutveckling,
procent
3,5 3,4 4,3 4,4 2,8 3,2 3,0  
  (Föregående
publicering)
3,5 3,3 4,2 4,3 2,6      

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med samma period föregående år 6) Andel av 2017 års förädlingsvärde 7) Byggverksamhet revideras historiskt vid varje avslutat helkvartal på grund av ny indata.

Säsongrensade indextal och förändringstal
Avdelning
(SNI 2007)
Bransch/
Branschgrupp
Mars[1]April[2]Maj[2]Juni[3]Juli[3]Augusti[4]Juni-
Augusti[5]
Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt
exkl. finans- och
försäkringsverksamhet
109,4 109,4 110,8 111,1 110,0 110,3 110,5 100,0
  Månadsutveckling,
procent
‑0,1 0,0 1,3 0,3 ‑1,0 0,3 0,5  
  (Föregående
publicering)
0,0 ‑0,1 1,4 0,2 ‑0,9      

 

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med föregående tremånadersperiod. 6) Andel av 2017 års förädlingsvärde

Definitioner och förklaringar

Produktionsvärdeindex (PVI) beskriver utvecklingen av näringslivets produktion av varor och tjänster på månadsbasis. Det är en vidareutveckling av indexet Produktionsindex över näringslivet (PIN) och ersätter PIN från och med november 2017, referensmånad september 2017. Fördelarna med det nya indexet jämfört med tidigare index är att det mäter produktionen av tjänster, industriverksamhet och handel inom både tjänste- och industrisektorn samt produktionen inom byggsektorn, och att en gemensam publicering av dessa görs några dagar tidigare än PIN.

Bakgrunden till att SCB har tagit fram det nya indexet är för att ge avdelningen för nationalräkenskaperna ett bättre underlag till beräkningarna av den kvartalsvisa bruttonationalprodukten (BNP) från produktionssidan. PVI speglar utvecklingen av produktionsvärdet inom näringslivet. Produktionsvärde är ett mått som används i beräkningarna av BNP och kan förenklat beräknas som nettoomsättning från industriverksamhet och tjänsteproduktion samt handelsmarginal. Handelsmarginal är intäkter från försäljning av handelsvaror minus kostnader för inköp av dessa.

Denna statistiknyhet ersätter tidigare statistiknyheter för Industriproduktionsindex, Tjänsteproduktionsindex och Produktionsindex över näringslivet.

Nästa publiceringstillfälle

2018-11-06 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Johan Nyström

Telefon
010-479 42 22
E-post
johan.nystrom@scb.se

Milka Suomalainen

Telefon
010-479 57 51
E-post
milka.suomalainen@scb.se