Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex, februari 2021

Ökad produktion inom näringslivet i februari 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-04-08 9.30

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 0,9 procent i februari 2021 jämfört med januari 2021, i säsongrensade tal. Jämfört med februari 2020 minskade produktionen med 1,2 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Industrisektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom industrisektorn ökade med 2,4 procent i februari 2021 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Motorfordonsindustrin var den industribransch som hade det största positiva bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 7,4 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på 0,2 procentenheter. Livsmedelsindustrin var den industribransch som hade det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 5,5 procent i fasta priser och stod för ett negativt bidrag på 0,1 procentenheter.

Tjänstesektorns produktionsvärde minskade

Produktionen inom tjänstesektorn minskade med 3,1 procent i februari 2021 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Hotell och restauranger var den tjänstebransch som hade det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 38,2 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på -0,7 procentenheter. Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik var den tjänstebransch som hade det största positiva bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 3,9 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på 0,3 procentenheter.

Byggsektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom byggsektorn ökade med 5,8 procent i februari 2021 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. I fasta priser utan kalenderkorrigering uppvisade sektorn en ökning med 6,0 procent.

Revideringar

När Produktionsvärdeindex publiceras för en ny månad revideras index för de två föregående månaderna om ny information tillkommit. Efter kvartalsslut används även administrativa uppgifter från Skatteverket för att öka antalet undersökta företag inför beräkningar av slutgiltiga statistikuppgifter, vilka sedan ersätter de preliminära uppgifterna för det avslutade kvartalet. Det innebär att den slutgiltiga statistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulationen.

Användningen av administrativa data för varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Produktionsvärdeindex, och att minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var referensmånaden ligger i förhållande till det senast avslutade kvartalet. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2010 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan: Produktionsvärdeindex

Bidrag i procentenheter till förändringstakt i PVI
Produktionsvärdeindex, februari 2021

Kalenderkorrigerade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp September[1] Oktober[2] November[2] December[3] Januari[3] Februari[4] Januari-Februari[5] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 113,5 118,7 119,5 124,7 104,1 107,6 105,9 100
  Årsutveckling, procent ‑4,4 ‑2,5 ‑1,5 ‑2,1 ‑3,0 ‑1,2 ‑2,1  
  (Föregående publicering) ‑4,4 ‑2,4 ‑1,6 ‑2,2 ‑2,9      
B+C Industri 119,7 120,9 120,9 121,4 107,1 112,1 109,6 20,7
  Årsutveckling, procent ‑7,7 1,1 1,3 7,1 0,7 2,4 1,5  
  (Föregående publicering) ‑7,7 1,0 1,2 7,2 1,1      
F[7] Byggverksamhet 125,1 133,7 140,3 148,4 88,2 115,9 102,1 9,9
  Årsutveckling, procent 2,0 ‑5,4 ‑1,8 ‑4,7 ‑3,9 5,8 1,4  
  (Föregående publicering) 2,0 ‑4,7 ‑2,9 ‑4,8 ‑4,4      
G-S (ex. K, O) Tjänster (exkl. finans- och försäkringsverksamhet) 111,6 117,1 117,0 123,1 104,6 104,8 104,7 65,9
  Årsutveckling, procent ‑4,0 ‑3,1 ‑2,2 ‑4,1 ‑3,4 ‑3,1 ‑3,2  
  (Föregående publicering) ‑4,0 ‑3,0 ‑2,2 ‑4,1 ‑3,5      

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med samma period föregående år 6) Andel av 2018 års förädlingsvärde 7) Byggverksamhet revideras historiskt vid varje avslutat helkvartal på grund av ny indata.

Säsongrensade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp September[1] Oktober[2] November[2] December[3] Januari[3] Februari[4] December-Februari[5] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 110,7 111,6 112,5 112,0 112,2 113,2 112,5 100
  Månadsutveckling, procent 0,4 0,8 0,8 ‑0,4 0,2 0,9 0,8  
  (Föregående publicering) 0,4 0,8 0,6 ‑0,4 0,1      

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med föregående tremånadersperiod. 6) Andel av 2018 års förädlingsvärde

Definitioner och förklaringar

Produktionsvärdeindex (PVI) beskriver utvecklingen av näringslivets produktion av varor och tjänster på månadsbasis. PVI speglar utvecklingen av produktionsvärdet inom näringslivet. Produktionsvärde är ett mått som används i beräkningarna av BNP och kan förenklat beräknas som nettoomsättning från industriverksamhet och tjänsteproduktion samt handelsmarginal. Handelsmarginal är intäkter från försäljning av handelsvaror minus kostnader för inköp av dessa.

PVI har producerats sedan referensmånad Oktober 2017 och ersätter indexet Produktionsindex över näringslivet (PIN).

Nästa publiceringstillfälle

2021-05-05 klockan 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Jonas Rutberg

Telefon
010-479 58 30
E-post
jonas.rutberg@scb.se

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se